آیات محبوب کتاب مقدس از ۱یوحنا 1

برنامه های خواندنی رایگان و عبادات مربوط به ۱یوحنا 1

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید