صدا

«کتاب‌مقدس» صوتی

بشنويد یوحنا 1

0:00

0:00

باب‌ قبلیباب بعدی

کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر

Persian Contemporary Bible™(کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر™), Audio Edition Audio Copyright ℗ 2020 by Biblica, Inc. and Davar Partners International. Used with permission. All rights reserved worldwide. Persian Contemporary Bible™ Copyright © 1995, 2005, 2018 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

App icon

اجازه دهید برنامه کتاب‌مقدس برای شما بخواند

هر کجا که هستید به کلام خدا گوش دهید!

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید