YouVersion Logo
Search Icon

Yoane 1

1
1Pakutaŋga lukoso epo lyali iSiwi; ilyo-Siwi lyali naŵaLesa; iSiwi lyopele eŵaLesa. 2Ilyo lyopele lyali-po napakutaŋga naŵaLesa. 3Ifintu fyonse fyalileŋgelwe kuli lyo; kaŵili apakuŵula lyo, tapaleŋgelwe ifileŋgelwe neli cimo. 4Muli lyo emwali uMweo, nawoyo-Mweo walukwikala kutuŵa ukwakuŵantu. 5Ukutuŵo'ko kulukutuŵa napamfinsi, nayeyo-mfinsi tayakukomekele.
6Kwaliisile umuntu, uwatuminwe kuli ŵaLesa, isina lyakwe niYoane. 7Uyo wopele aliisile koti nimboni mukusimika ifyakutuŵo'ko, ati aŵantu ŵonse ŵakacetekele pakuti pali ye. 8Uyo taali kutuŵo'ko, koku; sombi aliisile mukusimike'fyakutuŵa uko.
9Ekwali nekutuŵa kwacine, ukwalukuŵatufya aŵantu ŵonse; kwalukwisa mucalo. 10Naŵo aŵene ŵaliikele mucalo capansi; icalo copele calileŋgelwe kuli ŵo, sombi aŵamucalo taŵaŵesiŵile-po.
11Ŵaliisile kufyaŵo, sombi aŵantu ŵaŵo taŵaŵapokele; 12sombi aŵo ŵonse aŵaŵapokelele, aŵo ŵaliŵapele amakosa akuŵa ŵana ŵaŵaLesa; ekuli ŵaŵo aŵalukupema-mo mwisina lyaŵo; 13aŵataŵafyelwe kumilopa, neli nikukufwayo'kwakumunefu, neli nikukufwaya kwaŵuntunsi, sombi nikuli ŵaLesa.
14Nalyo iSiwi lyaliŵele munefu, nekulukwikele pakati pali fweŵo, (nafweŵo twaliŵubwene uŵuleme bwalilyo, uŵuleme uŵupalene nebwawoyo utulile eŋka kuli ŵaWisi) iliiswile uluse naŵucine.
15Yoane alisimicile ifyakuli ye, nekulaŵilisya ati: Uyu ewoyo uyu nasimicile ati: Ulukwisa panuma panji alincilile neŵo, pakuti nekale ewantanjilile. 16Nakuli funwefunwe wakwe fweŵo fwense twalukupoka uluse naluse. 17Pakuti amafunde alipelwe kuli Mose, sombi uluse naŵucine bwaliisile muli ŵaYesu Klistu. 18Nekale konse, tapali-po muntu neli umo uwaŵabwene-po ŵaLesa neli limo; sombi uyo-Mwana uli eŋka, uwikala pantiŵi yaŵaWisi, ewaŵafisulwile.
19Ukusimika kwakwe Yoane nikuku: Impindi iyo aŵaJuda ŵatumine kuli ye, ukufuma kuJelusalemi, aŵapapatilisi neŵena-Lefai, mukumwipusisya ati—Niwe nani? 20peŋka alifisulwile, taakene koku; sombi alifisulwile ati: Neŵo nsili niŵaKlistu, koku. 21Naŵo ŵalimwipwisye ati: Niwenani lomba? Kani niweElaija? Naye ati: Nsili nineŵo. Naŵo ati: Mboli wakusimika uyo? Naye nekukana ati: Tau. 22Pakuti pali fyefyo ŵalilaŵile kuli ye ati: Mbefyo lomba niwenani? Ati tukesiŵe ukuŵaŵula bwino aŵatutumine. Mbafindo wemwine ulukulisimicila? 23Kumfwa ye ati: Neŵo ninesiwi lyaulukuŵilicisya mumpaŋga ati: Mulunjike insila yaŵaSikulu! koti nifyopele'fyo ifi alaŵile Yisaya uwakusimika. 24Aŵo lomba aŵatuminwe ŵali ŵaŵaFalisi; 25naŵo ŵalimwipwisye ati: Kobwene toli niKlistu, neli niElaija, neli niwoyo-wakusimika, mbanindo ulukuŵatisisya aŵantu weŵo? 26Lomba Yoane nekuŵaasuka ati: Neŵo ndukuŵatisya kumenda; sombi pakati pali mweŵo paliimakene ŵambi aŵa tamwisi mweŵo, 27niŵaŵo ŵopele aŵalukwisa panuma panji, ulusiŋga lwaŋkwaŵilo yaŵo nsielelwe neŵo ukulukakulula. 28Ifyo-fintu fyalicitilwe kuBetania, pesilya lyaJodeni, umwalukuŵaŵatisya aŵantu Yoane.
29Ŋgamailo alibwene ŵaYesu ŵalukwisakuli ye, nekulaŵila ati: Ŵoneni-ko! Mwana wambelele uwaŵaLesa wopele eulukufumya ukuŵifya ukwamucalo capansi. 30Ŵalya niŵaŵo aŵa nalukweŵa ati: Panuma panjipalukwiso'muntu uncilile neŵo pakuti nekale ewantanjilile. 31Naneŵo nsinamwisiŵile-po, sombi naliisile nekuŵatisya kumenda ati ye akafisuluke kuŵaIsilaeli. 32Lomba Yoane alisimicile ati: Naliubwene Umupasi ulukuseluka kwiulu koti niciŵa, nekwikala pali ye. 33Naneŵo nsinamwisiŵile-po, yo, sombi aŵo aŵantumine neŵo mukuŵatisya kumenda ŵalimbulile ati: Wopele uyo uyu ukaŵona ukumuselucila Umupasi ukwikala pali ye, wopele ewakuŵatisya kuMupasi Uswetelele. 34Lomba nalibwene neŵo, nekusimika ati, Uyu eMwana waŵaLesa.
35Kaŵili ŋgamailo Yoane aliimakene pamo neŵasambile ŵakwe ŵambi ŵaŵili, 36peŋka alilolesye kuli ŵaYesu ili ŵalukupita, nekulaŵila ati: Ŵoneni-ko! Mwana wambelele uwaŵaLesa! 37Lomba aŵasambile ŵoŵilo ŵalimumfwile; lomba nekuŵalonda ŵaYesu. 38Peŋka ŵaYesu ŵalisyolokele, nekuŵaŵona ŵalukulonda, nekuŵepusya ati: Mulukufwaye' ndo? Naŵo ŵaliŵaasucile ati: MweŵaLabi! (ilyakwaluka ati ŵaSambisi!) mulekala kulipi? 39Naŵo ŵalilaŵile kuli ŵo ati: Mwise, mukaŵone. Peŋka ŵaliile, nekuŵona apo ŵaikele, naŵo nekwikala naŵo akasuŵa ako; nempindi iyo kalimanamine paciŋgulo.
40Umbi uwapali ŵaŵo ŵoŵilo aŵamumfwile Yoane, nekuŵalonda niAndaleya, umukwaŵo Simoni Petilo. 41Andaleya alitanjile ukumufwaya umukwaŵo Simoni, nekumuŵula ati: Twaŵaŵona ŵaMasaya! (ilyakwaluka ati niŵaKlistu.) 42Peŋka alimutanjilile kuli ŵaYesu. Lomba ŵa Yesu ŵalimutontomekele, nekula ŵila ati: Weŵo niŵeSimoni, umwana wakwe Jona; ukalukwitwa niweKefasi (ilyakwaluka ati niPetilo).
43Peŋka ŋgamailo ŵalifwaile ukuya kucalo caGalili, lomba ŵalimusanjile Filipo; nekulaŵila ŵaYesu kuli ye ati: Undonde neŵo. 44Uyo-Filipo ali wakuBesaida, kumusi kwaŵo Andaleya naPetilo. 45Naye Filipo alimusanjile Natanyeli, nekumuŵula ati: Twaŵasaŋga' ŵo aŵa alembele Mose ifyakuli ŵo mumafunde neŵakusimika ŵonse, eŵaYesu ŵakuNasaleti, aŵana ŵakwe Josefi. 46Naye Natanyeli alilaŵile kuli ye ati: Kani muNasaleti muliisi ukufuma-mo iciweme? Naye Filipo nekumwasuka ati: Wise, ukaŵone.
47ŴaYesu, pakuŵona ati Natanyeli alukwisa kuli ŵo, ŵalimweŵele ati: Ŵoneni-ko! Ulya emuIsilaeli umwinenene utaakwete-kutumpaika. 48Peŋka Natanyeli alilaŵile kuli ŵo ati: Mbamwanjisiŵa syani? Naŵo ŵaYesu nekumwasuka ati: Lomba taaŋgakwita Filipo, pakwikala weŵo mumukuyu, nalikubwene. 49Kumfwa Natanyeli waŵaasuka ati: MweŵaLabi, muli Ŵana ŵaŵaLesa; muli niMfumu yaŵaIsilaeli! 50Naŵo ŵaYesu ŵalimwasucile ati: Weŵo ulukucetekela pakuti nakuŵula ati nalikubwene mumukuyu? Ukaŵona ifyakucila napali fifi! 51Nakaŵili ŵalimuŵulile ati: Cine cine, ndukumuŵuleni ati: Mukaŵona ukwisuka mwiulu, neŋkalamba syaŵaLesa silukwimina nekuselucila paMwana waMuntunsi.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy