Matta 5
FBDC
5
Waazu Yeesu dow hooseere
(5—7)
Hayru nder Yeesu
(Luka 6:20-23)
1Nde Yeesu yi'i mooɓre ɗuuɗnde nde'e, o wa'i hooseere, o jooɗi. Pukara'en#5:1 Pukara'en malla ahiiɓe. maako ngari haa maako. 2O fuɗɗi ekkitingo ɓe, o wi'i:
3“Barka laatanto annduɓe ko'e muuɗum'en ɓe talaka'en fodde Ruuhu, ngam kamɓe njeyi laamu asamanji.
4Barka laatanto woyanɓe, ngam Allah de'itinan ɓe#Esa 61:2..
5Barka laatanto yaŋkiniiɓe, ngam ɓe ndonan lesdi#Jab 37:11..
6Barka laatanto ɗaɓɓanɓe waɗugo muuyo Allah bee ɓernde fuu, ngam Allah hokkan ɓe ko ɓe ɗaɓɓi#Esa 55:1-2..
7Barka laatanto enɗooɓe, ngam Allah enɗan ɓe.
8Barka laatanto laaɓa-ɓerɗe'en, ngam ɓe ngi'an Allah#Jab 24:3-4..
9Barka laatanto sulhindiranɓe yimɓe, ngam ɓe wi'eteeɓe ɓiɓɓe Allah.
10Barka laatanto toonyaaɓe ngam ɓe ɗon ngaɗa ko Allah yiɗi, ngam kamɓe njeyi laamu asamanji#1 Pi 3:14..
11Barka laatanto on, to yimɓe kuɗi on malla toonyi on malla mbaɗi tufle feere feere dow mooɗon daliila am#1 Pi 4:14..
12Ceye, mbelmbelte masin ngam Allah warjoto on mbarjaari ɗuuɗndi haa asamanji. Bana non ɓe toonyino annabi'en aartuɓe on#2 HN 36:16; KN 7:52..”
Mannda e annoora
(Markus 9:50; Luka 14:34-35)
13“Onon ngoni mannda ngam duniyaaru: Ammaa to lammeeŋga mannda ittake, noy ɗam heɓtirta lammeeŋga maajam fahin? Mannda man nafataa sam, sey wudingo ɗam yaasi tan, yimɓe njaaɓan ɗam#Mk 9:50; Lk 14:34-35..
14Onon ngoni annoora ngam duniyaaru, berniwol nyiɓaaŋgol dow hooseere wiirnataako sam#Yuh 8:12; 9:5.. 15Ɓe njamnataa boo pittirla ngam suuɗugo nga les bokoti. Ammaa ɓe njo'ina nga dow jo'inirɗum pittirla, haa nga yaynana wonɓe nder suudu man fuu#Mk 4:21; Lk 8:16; 11:33.. 16Sey annoora mooɗon yayna bana non yeeso yimɓe, ngam haa ɓe ndaara kuuɗe mooɗon booɗɗe, ɓe teddina Baabiraawo mooɗon mo asama#1 Pi 2:12..”
Ekkitinol dow tawreeta
17“Taa nume mi wari fiistugo tawreeta Muusa malla bolle annabi'en. Mi waraay ngam fiistugo ɗum, ammaa ngam hiɓɓingo ɗum. 18Gooŋga mbi'anmi on: No asama e lesdi nduurdi fuu, walaa koo harfeere ɓurdunde famɗugo malla toɓɓere woore haa tawreeta Muusa wudinte, haa to kuuje fuu laatake#Lk 16:17.. 19Ngam man koo moy luuti umroore ɓurdunde famɗugo nder tawreeta malla ekkitini woɗɓe waɗugo bana non, laatoto ɓurduɗo leesugo nder laamu asamanji. Ammaa koo moy jogi ɗe, ekkitini woɗɓe boo jogaago ɗe, kaŋko o laatoto mawɗo nder laamu asamanji. 20Gooŋga mbi'anmi on: On keɓataa nastugo laamu asamanji sam, sonaa to adilaaku mooɗon ɓuri ngu moodiɓɓe tawreeta e Farisa'en.”
Ekkitinol dow tikkere
21“On nani ko wi'a haa kaakiraaɓe meeɗen: Taa mbar-hoore. Koo moy mbari goɗɗo, he'i hiiteego#Gurt 20:13; TT 5:17.. 22Ammaa min mi ɗon wi'a on: Koo moy tikkani deerɗum, he'i yahreego yeeso alkaali. Koo moy wi'i deerɗum: A meereejo, he'i yahreego yeeso hiitooɓe nder dawriinde. Koo moy wi'i deerɗum: A ginnaaɗo, ɗum he'i nastingo mo nder yiite jahannama. 23Ngam maajum to a wari haa hirsirde bee dokkal ma, ton a siftori woodi deerɗiraawo ma ɗon tikkani ma, 24nden kam accu dokkal maaɗa haa hirsirde ton, yah law, sulhotir bee deerɗa tawon. Nden a loro, a lii'ano Allah dokkal maaɗa.
25To goɗɗo wullake ma, nden on ɗon njahda haa alkaali, yaaw narrugo bee maako law diga on ɗon dow laawol tawon, ngam taa o yahre haa juŋngo alkaali, alkaali boo hokke haa juuɗe sooje'en, ɓe nastine fursina#5:25 Fursina malla suudu daŋngay.. 26Gooŋga mbi'anmaami: A wurtataako ton sam, sonaa to a yoɓi ko o tokki ma fuu.”
Ekkitinol dow njeenu
27“On nani ɗum wi'aama: Taa waɗ njeenu#Gurt 20:14; TT 5:18.. 28Ammaa min mi ɗon wi'a on: Koo moy to laari debbo bee suuno, waɗi njeenu bee muuɗum nder ɓernde muuɗum. 29To yiitere ma nyaamre laatanake ma fergere, ɗoof nde, wudin nde daayiiɗum. Ngam ndikka a majjina tergal ɓanndu ma gootal dow ɓanndu ma fuu wube nder yiite jahannama#Mat 18:9; Mk 9:47.. 30To juŋngo ma nyaamo laatanake ma fergere, ta'u ngo, wudin ngo daayiiɗum. Ngam ndikka a majjina tergal ɓanndu ma gootal dow ɓanndu ma fuu nasta yiite jahannama#Mat 18:8; Mk 9:43..”
Ekkitinol dow ceergal
(Matta 19:9; Markus 10:11-12; Luka 16:18)
31“Ɗum wi'aama boo: Mo yiɗi seerugo debbo mum, sey hokka mo ɗereewol ceergal#TT 24:1-4; Mat 19:7; Mk 10:4.. 32Ammaa min mi ɗon wi'a on: Koo moy seeri debbo muuɗum, naa ngam debbo oo njeeni, nden kam o laatini mo jeenoowo. Koo moy te'i debbo ceeraaɗo boo, waɗi njeenu#Mat 19:9; Mk 10:11-12; Lk 16:18; 1 Kor 7:10-11..”
Ekkitinol dow kunayeeje
33“On nani boo ko wi'a kaakiraaɓe meeɗen: Taa huna dow fewre, ammaa hebbin hunayeere ma yeeso Jawmiraawo#FL 19:12; Lim 30:2; TT 23:22.. 34Ammaa min mi ɗon wi'a on: Taa kunore sam, koo bee asama, ngam ɗum leeso laamu Allah#Esa 66:1; Mat 23:22; Yaak 5:12., 35koo bee lesdi, ngam ɗum jaaɓruɗum kosɗe Allah, koo bee Urusaliima boo, ngam ɗum berniwol Laamiiɗo Mawɗo#Jab 48:3; Esa 66:1.. 36Taa kunore koo bee ko'e mon boo, ngam on mbaawataa wartirgo gaasa mooɗon ndaneeha malla ɓaleeha. 37Sey ooho mooɗon laato ooho, aa'a mooɗon boo laato aa'a tan, ngam wolwugo ko ɓuri non, iwi haa Kalluɗo.”
Ekkitinol dow waataago aybe
(Luka 6:29-30)
38“On nani ɗum wi'aama: Yiitere bee yiitere, nyiindere bee nyiindere#Gurt 21:24; FL 24:20; TT 19:21.. 39Ammaa min mi ɗon wi'a on: Taa mbaate baɗɗo on halleende. To goɗɗo maari ma haa galaŋgal nyaamal, waylitan mo nanal boo. 40To goɗɗo yiɗi wullaago ma ngam o jaɓta toggoyel maaɗa, accu mo o hoosa ngapaleewol maaɗa boo. 41To goɗɗo dooli ma yahugo kilomeetir gootel, yah kilomeetir ɗiɗi. 42To goɗɗo ƴami ma huunde, hokku mo nde. To goɗɗo ƴami ma nyamaande, taa salana mo.”
Ngiɗe konne'en mooɗon
(Luka 6:27-28,32-36)
43“On nani ɗum wi'aama: Yiɗ keeddiɗɗiraawo ma, a wanya konneejo ma#FL 19:18.. 44Ammaa min mi ɗon wi'a on: Ngiɗe konne'en mooɗon, tore Allah ngam toonyiiɓe on, 45ngam haa on laato ɓiɓɓe Baabiraawo mooɗon mo asama. O ɗon fuɗna naaŋge maako dow halluɓe e wooɗɓe fuu, o ɗon toɓna iyeende dow adili'en e dow sooya-adilaaku'en. 46Mbarjaari ndiye Allah tammi hokkugo on to on ngiɗi yiɗɓe on tan? Koo jomnooɓe boo ɗon mbaɗa bana non! 47To on ɗon koofna banndiraaɓe mooɗon tan, on mbaɗi huunde kaayeefiire na? Koo heefeerɓe boo ɗon mbaɗa bana non! 48Laate on timmuɓe, bana Baabiraawo mooɗon mo asama o timmuɗo#FL 19:2; TT 18:13..”
© Bible Society of Cameroon 2013Learn More About Fulfulde DC Bible