YouVersion Logo
Search Icon

Matta 1

1
Kaakiraaɓe Yeesu Almasiihu
(Luka 3:23-38)
1Ndaa inɗe kaakiraaɓe nder asŋgol Yeesu Almasiihu, ɓii Daawuda, ɓii Ibrahiima#2 Laam 24:14-15; 2 HN 36:10; Yer 27:20.: 2Ibrahiima danyi Isiyaaku, Isiyaaku danyi Yaakubu, Yaakubu danyi Yahuuda e deerɗiraaɓe muuɗum. 3Yahuuda danyi Peres e Zara, Tamar woni daada maɓɓe. Peres danyi Hesruunu, Hesruunu danyi Siriya. 4Siriya danyi Amminadabu, Amminadabu danyi Nahasunu, Nahasunu danyi Salmuuna, 5Salmuuna danyi Bo'es, Rahab woni daada maako. Bo'es danyi Obet, Ruut woni daada maako. Obet danyi Yessa, 6Yessa danyi laamiiɗo Daawuda. Daawuda danyi Suleymaanu, daada maako wonno debbo Uriya. 7Suleymaanu danyi Robo'am, Robo'am danyi Abiya, Abiya danyi Asa, 8Asa danyi Yosafat, Yosafat danyi Yoram. Yoram danyi Uzziya, 9Uzziya danyi Yotam, Yotam danyi Akas, Akas danyi Hezekiya, 10Hezekiya danyi Manassa, Manassa danyi Amon, Amon danyi Yusiya, 11Yusiya danyi Yekoniya e deerɗiraaɓe muuɗum saa'i daheeki#1:11 Daheeki yiɗi wi'go eggineeki bee doole. Isra'iila'en haa Baabila. 12Ɓaawo daheeki Isra'iila'en haa lesdi Baabila, Yekoniya danyi Salatiyel, Salatiyel danyi Zorobaabila, 13Zorobaabila danyi Abihuda, Abihuda danyi Eliyakim, Eliyakim danyi Ajora, 14Ajora danyi Cadok, Cadok danyi Ahim, Ahim danyi Eliyuda, 15Eliyuda danyi Eli'azaaru, Eli'azaaru danyi Mattan, Mattan danyi Yaakubu, 16Yaakubu danyi Yusufu, gorko Mariyama mo danyi Yeesu bi'eteeɗo Almasiihu. 17Diga Ibrahiima haa Daawuda waɗi gide sappo e nayi; diga Daawuda haa daheeki Isra'iila'en haa Baabila boo waɗi gide sappo e nayi; diga daheeki Isra'iila'en haa Baabila haa Almasiihu danya boo waɗi gide sappo e nayi.
Danyeeki Yeesu Almasiihu
(Luka 2:1-7)
18Ndaa nii danyeeki Yeesu Almasiihu laatori. Daada#1:18 Daada malla inna. maako Mariyama o kaɓɓanaaɗo Yusufu, ammaa diga ɓe ngondaay tawon, Mariyama reedi bee baawɗe Ruuhu Ceniiɗo#Lk 1:27.. 19Yusufu kaɓɓanɗo mo o adiliijo, o yiɗaa feftugo mo yeeso yimɓe, o annini accugo mo bee sirri. 20Nde o ɗonno numta haala ka'a, malaa'ikaajo Jawmiraawo waŋgani mo nder koyɗol, wi'i mo: “Yusufu, ɓii Daawuda, taa hul ɓaŋgo Mariyama mo kaɓɓanɗa, ngam ko reeda nder maako iwi haa Ruuhu Ceniiɗo. 21O tammi danyugo ɓiɗɗo gorko, a inndan mo Yeesu, ngam kaŋko hisnata ummaatoore maako diga hakkeeji maare#Lk 1:31..”
22Ɗum fuu ɗum laati ngam hiɓɓingo ko Jawmiraawo wi'no bee hunnduko annabiijo:
23“Paanyo debbo mo annda gorko reedan, danyan ɓiɗɗo gorko,
ɓe inndan mo Immanuyila,
bana wi'go: Allah ɗon wondi bee meeɗen#Esa 7:14..”
24Nde Yusufu fini, o waɗi bana no malaa'ikaajo Jawmiraawo umri mo, o hoo'i debbo maako, 25ammaa o hawtaay bee maako haa o danyi ɓiyiiko gorko. Yusufu inndi mo Yeesu#Lk 2:21..

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy