MATYOO 1
BAFNT

MATYOO 1

1
Rìfuu yì ɗi Yeesus
1Rìfuu yì ɗi Yeesus Kiris man à Davit, man à Abiraham ɗi ri fɛlɛ: 2Abiraham à yalà Isag, Isag à yay Yakɔɓ, Yakɔɓ à yay lɛ, rì Zyuda rì ɓɛ̀geni ɓii; 3Zyuda à yay lɛ rì Farɛs rì Zara ɓɛɛ̀ Tamaar, Farɛs à yay Ɛsirɔm, Ɛsirɔm à yay Aram; 4Aram à yay Aminadaɓ, Aminadaɓ à yay Naasɔn, Naasɔn à yay Salmɔn 5Salmɔn ɓɛɛ̀ Rahaɓ ɓɛ yay Boas, Boas ɓɛɛ̀ Rut ɓɛ yay Oɓɛɛɗ, Oɓɛɛɗ à yay Isayii. 6Isayii à yay rìfòm ɗi lɛ Davit; rìfòm ɗi lɛ Davit ɗi yay Salomɔŋ ɓɛɛ̀ gili Ùrì; 7Salomɔŋ à yay Roɓwam, Roɓwam à yay Aɓya, Aɓya à yay Asa; 8Asa à yay Yosafat, Yosafat à yay Zyoram, Zyoram à yay Ozyas; 9Ozyas à yay Zyoatam, Zyoatam à yay Akas, Akas à yay Ezekyas; 10Ezekyas à yay Manase, Manase à yay Amɔn, Amɔn à yay Yozyas. 11Yozyas à yay lɛ, rì Yekonyas rì ɓɛ̀geni ɓii, ɓi cààmɛ̀n ki ɓɛ kɛngà rì ɓɔn ɓɛ Isirayɛl a Baɓilon. 12Ajɛ̀m ì rìkɛ̀n ɗi rì Isirayɛl ɗiǹ a Baɓilon nnɛ Yekonyas à yali Salatyɛl; Salatyɛl à yay Zoroɓaɓɛl; 13Zoroɓaɓɛl à yay Aɓyud, Aɓyud à yay Elyakim, Elyakim à yay Azɔɔr; 14Azɔɔr à yay Saɗɔg, Saɗɔg à yay Akim, Akim à yay Elyud. 15Elyud à yay Eleyazaar, Eleyazaar à yay Mataŋ, Mataŋ à yay Yakɔɓ; 16Yakɔɓ à yay Yoosɛɓ à yii Marii ànɛ à yalà Yeesus ànɛ ɓɛɛ̀ regi lɛ Kiris. 17À tumɛ̀n ɓi Abiraham à kpaŋ ɓi Davit gbàà yi ɓum yi ri yɛɛlɔɔ ǹtɛ̀ɗ ɗì yiniǹ; à pɛ̀sɛ̀n ɓi Davit à kpaŋ ɓi rìkɛ̀n ɗi rì Isirayɛl a Baɓilon, gbàà yi ɓum ǹtɛ̀ɗ ɗì yiniǹ; à tumɛ̀n ɓi cààmɛ̀n kiǹ à kpaŋ ɓi rìyalɛ̀n ɗi Kiris, gbàà yi ɓum ǹtɛ̀ɗ ɗì yiniǹ.
Rìyalɛ̀n ɗi Yeesus Kiris
18Rìyalɛ̀n ɗi Yeesus Kiris ɗi ɓaghà fɛlɛ: Marii à jɛɛ à ɓaghà di à mɛ gherɛn Yoosɛɓ lɛ, ɓɛ ɓiì wɔlɛɛ. Yɛ̀ɛ ɓɛ ɓaghà di ɓɛ ka wɔlɛn ɓi, nni Marii, à tekà ɗyem rì ìtèɗ wu Kitɛntɛ̀ɛ̀n ki Nghay. 19Yoosɛɓ à kìlɔnì kii, à ɓaghà syeesyee à mum; nni yɛ̀ɛ à kɔngà ɓi lɛ a ghani Marii ɓidan, fɔɔnnɛ à fèkà lɛ a caɗ nyi lɛ ɗyɔ̀ɔ̀ŋ kɛ̀ɛ̀ gom. 20Yɛ̀ɛ à ɓaghà di à ti rì fèg ànɛn, innɛ Ŋwaàfìtom a Kan à rèsɛ̀ngà nyi a ɓìdɛ̀ndɛm̀, à kpaa nyi lɛ: Yoosɛɓ, man à Davit, kɔ̀ɔ risi riteɗ ɗi Marii à giɓ wɔɔ̀, ɓisuulɛ ìtèɗ wu Kitɛntɛ̀ɛ̀n Ki Nghay wɛɛ nkìi lɛ a teɗ ɗyem ɗi àrì rì ɗyɔ. 21À ɓiì yalì man à baŋì, ù ki ròò nyi ɗii lɛ Yeesus, lɛ nnyɛɛ ɓiì kòri kìlɔ̀ŋ kii ɓi ɓìɓe ɓyaa.
22Ɓìɓan ɓiǹ ɓìcèm ɓi kilɛ̀ngà lɛ kɛɛ ɓa ɓi jɛ̀ɛ̀ ìnɛ Kan à kpaaghà ɓi ŋwɔm wu ǹkpaŋzì-ɓìɓan lɛ: 23Ghɛna! Gɔ̀n ì giɓ ìnɛ ì ka yi ɓi ɓɛbaŋì ì ɓiì terì ɗyem, ì yay man à baŋì, ɓɛ roò nyi ɗii lɛ Emanuɛl; ɗii ɗìn ɗi ri azi lɛ: Bɛ̀ll rì ɓìsi.
24Yɛ̀ɛ Yoosɛɓ à ghèmɓɛ̀ngà ɓi fìlo, à kì loŋ yɛ̀ɛ ŋwaà-fìtom a Kan à kpaaghà nyi, à teɗ giy a mɛɛ mii. 25Kìɓan kifog, à yighà ɓi nyi kitòn zɛy à kpaŋ yɛ̀ɛ à yalà man à baŋì, Yoosɛɓ à ròò lɛ Yeesus.

©Alliance Biblique du Cameroun

Learn More About Bafia New Testament