MATYOO 1
BAFNT

MATYOO 1

1
Rìfuu yì ɗi Yeesus
1Rìfuu yì ɗi Yeesus Kiris man à Davit, man à Abiraham ɗi ri fɛlɛ: 2Abiraham à yalà Isag, Isag à yay Yakɔɓ, Yakɔɓ à yay lɛ, rì Zyuda rì ɓɛ̀geni ɓii; 3Zyuda à yay lɛ rì Farɛs rì Zara ɓɛɛ̀ Tamaar, Farɛs à yay Ɛsirɔm, Ɛsirɔm à yay Aram; 4Aram à yay Aminadaɓ, Aminadaɓ à yay Naasɔn, Naasɔn à yay Salmɔn 5Salmɔn ɓɛɛ̀ Rahaɓ ɓɛ yay Boas, Boas ɓɛɛ̀ Rut ɓɛ yay Oɓɛɛɗ, Oɓɛɛɗ à yay Isayii. 6Isayii à yay rìfòm ɗi lɛ Davit; rìfòm ɗi lɛ Davit ɗi yay Salomɔŋ ɓɛɛ̀ gili Ùrì; 7Salomɔŋ à yay Roɓwam, Roɓwam à yay Aɓya, Aɓya à yay Asa; 8Asa à yay Yosafat, Yosafat à yay Zyoram, Zyoram à yay Ozyas; 9Ozyas à yay Zyoatam, Zyoatam à yay Akas, Akas à yay Ezekyas; 10Ezekyas à yay Manase, Manase à yay Amɔn, Amɔn à yay Yozyas. 11Yozyas à yay lɛ, rì Yekonyas rì ɓɛ̀geni ɓii, ɓi cààmɛ̀n ki ɓɛ kɛngà rì ɓɔn ɓɛ Isirayɛl a Baɓilon. 12Ajɛ̀m ì rìkɛ̀n ɗi rì Isirayɛl ɗiǹ a Baɓilon nnɛ Yekonyas à yali Salatyɛl; Salatyɛl à yay Zoroɓaɓɛl; 13Zoroɓaɓɛl à yay Aɓyud, Aɓyud à yay Elyakim, Elyakim à yay Azɔɔr; 14Azɔɔr à yay Saɗɔg, Saɗɔg à yay Akim, Akim à yay Elyud. 15Elyud à yay Eleyazaar, Eleyazaar à yay Mataŋ, Mataŋ à yay Yakɔɓ; 16Yakɔɓ à yay Yoosɛɓ à yii Marii ànɛ à yalà Yeesus ànɛ ɓɛɛ̀ regi lɛ Kiris. 17À tumɛ̀n ɓi Abiraham à kpaŋ ɓi Davit gbàà yi ɓum yi ri yɛɛlɔɔ ǹtɛ̀ɗ ɗì yiniǹ; à pɛ̀sɛ̀n ɓi Davit à kpaŋ ɓi rìkɛ̀n ɗi rì Isirayɛl a Baɓilon, gbàà yi ɓum ǹtɛ̀ɗ ɗì yiniǹ; à tumɛ̀n ɓi cààmɛ̀n kiǹ à kpaŋ ɓi rìyalɛ̀n ɗi Kiris, gbàà yi ɓum ǹtɛ̀ɗ ɗì yiniǹ.
Rìyalɛ̀n ɗi Yeesus Kiris
18Rìyalɛ̀n ɗi Yeesus Kiris ɗi ɓaghà fɛlɛ: Marii à jɛɛ à ɓaghà di à mɛ gherɛn Yoosɛɓ lɛ, ɓɛ ɓiì wɔlɛɛ. Yɛ̀ɛ ɓɛ ɓaghà di ɓɛ ka wɔlɛn ɓi, nni Marii, à tekà ɗyem rì ìtèɗ wu Kitɛntɛ̀ɛ̀n ki Nghay. 19Yoosɛɓ à kìlɔnì kii, à ɓaghà syeesyee à mum; nni yɛ̀ɛ à kɔngà ɓi lɛ a ghani Marii ɓidan, fɔɔnnɛ à fèkà lɛ a caɗ nyi lɛ ɗyɔ̀ɔ̀ŋ kɛ̀ɛ̀ gom. 20Yɛ̀ɛ à ɓaghà di à ti rì fèg ànɛn, innɛ Ŋwaàfìtom a Kan à rèsɛ̀ngà nyi a ɓìdɛ̀ndɛm̀, à kpaa nyi lɛ: Yoosɛɓ, man à Davit, kɔ̀ɔ risi riteɗ ɗi Marii à giɓ wɔɔ̀, ɓisuulɛ ìtèɗ wu Kitɛntɛ̀ɛ̀n Ki Nghay wɛɛ nkìi lɛ a teɗ ɗyem ɗi àrì rì ɗyɔ. 21À ɓiì yalì man à baŋì, ù ki ròò nyi ɗii lɛ Yeesus, lɛ nnyɛɛ ɓiì kòri kìlɔ̀ŋ kii ɓi ɓìɓe ɓyaa.
22Ɓìɓan ɓiǹ ɓìcèm ɓi kilɛ̀ngà lɛ kɛɛ ɓa ɓi jɛ̀ɛ̀ ìnɛ Kan à kpaaghà ɓi ŋwɔm wu ǹkpaŋzì-ɓìɓan lɛ: 23Ghɛna! Gɔ̀n ì giɓ ìnɛ ì ka yi ɓi ɓɛbaŋì ì ɓiì terì ɗyem, ì yay man à baŋì, ɓɛ roò nyi ɗii lɛ Emanuɛl; ɗii ɗìn ɗi ri azi lɛ: Bɛ̀ll rì ɓìsi.
24Yɛ̀ɛ Yoosɛɓ à ghèmɓɛ̀ngà ɓi fìlo, à kì loŋ yɛ̀ɛ ŋwaà-fìtom a Kan à kpaaghà nyi, à teɗ giy a mɛɛ mii. 25Kìɓan kifog, à yighà ɓi nyi kitòn zɛy à kpaŋ yɛ̀ɛ à yalà man à baŋì, Yoosɛɓ à ròò lɛ Yeesus.

Bafia Nouveau Testament © Bible Society of Cameroon, 2019.


Learn More About Bafia Nouveau Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.