Kutangisa 1
KBTP

Kutangisa 1

1
Thawu ngekwe lubumbo
1Mu kutangisa Ndzimu wakabumba kudzimu ne shango. 2Shango yakabe yakashangashangana koga isina mbumbiko, zhalima lakabe lakadzinga vula imukatikati, Meya ye Ndzimu yakabe iyendayenda pezhugwi kwe vula. 3#2 Bakorinta 4:6Ndzimu ukabe uti, “Ngakube ne tjedza,” ngono tjedza tjikabe yapo. 4Ndzimu ukabona tjedza kuti tjakanaka. Ipapo Ndzimu ukapalalanya tjedza ne zhalima. 5Ngono Ndzimu ukadana tjedza uti, “Masikati,” zhalima ukalidana uti, “Busiku.” Kukabe ne madekwana kukabuya kukabe ne mangwanana, zhuba le kutanga.
6 # 2 Pita 3:5 Ndzimu ukabe uti, “Ngakube ne zhuzhugwi pakati kwe vula, ngalipalalanye vula ne vula.” 7Ndizo Ndzimu ukathama zhuzhugwi, ukapalalanya vula yakabe ili kusi kwe zhuzhugwi ne vula yakabe ili pezhugwi kwe zhuzhugwi. Ngono kukashingikala saikoko. 8Ndzimu ukadana zhuzhugwi uti, “Kudzimu.” Kukabe ne madekwana kukabuya kukabe ne mangwanana, zhuba le bubili.
9Ndzimu ukabe uti, “Vula ikusi kwe zhuzhugwi ngaikubunganile pathu pang'ompela, kuti pasi pakawoma paboneke.” Ngono kukashingikala saikoko. 10Ndzimu ukadana pasi pakawoma uti, “Shango” vula yakubunganila pathu pang'ompela ukaidana uti, “Gungwa.” Ngono Ndzimu ukabona kuti kwakanaka. 11Ndzimu ukabe uti, “Shango ngaimele miti. Ngakube ne miti inozwala mbewu, kube ne miti ye mitjelo nge njudzi dzayo mu shango, izwale mitjelo ina mbewu muili.” Ngono kukashingikala saikoko. 12Shango ikamela njudzi dzose dze zwinomela, miti ina mbewu nge njudzi dzayo ne miti inozwala mitjelo ina mbewu nge njudzi dzayo. Ndzimu ukabona kuti kwakanaka. 13Kukabe ne madekwana kukabuya kukabe ne mangwanana, zhuba le butatu.
14Ndzimu ukabe uti, “Ngakube ne mavone pezhugwi mu zhuzhugwi kuthubukanya masikati ne busiku, ngono abe zwilakidzo zwe zwibaka ne zwe mazhuba ne makole. 15Ngaabe mavone a pezhugwi mu zhuzhugwi anovoneka shango.” Ngono kukashingikala saikoko. 16Ndzimu ukathama mavone makulu ali mabili. Luvone lukulu pa gumwe gukabe gunolaula masikati, lutukunu gukabe gunolaula busiku, kakale ukathama nyenyedzi. 17Ndzimu ukadziyisa zhuzhugwi kuvoneka shango, 18ne kuthubukanya tjedza ne zhalima. Ndzimu ukabona kuti kwakanaka. 19Kukabe ne madekwana kukabuya kukabe ne mangwanana, zhuba le bunna.
20Ndzimu ukabe uti, “Vula ngaibe ne zwibumbiwa zwinotjila zwinoyendayenda ne nyuni ngadziwuluke pezhugwi kwe shango mu zhuzhugwi.” 21Ndizo Ndzimu ukabe ubumba mazhithu makulu e gungwa ne zwimwe zwitjili zwinoyendayenda zwinonyewula mu gungwa nge njudzi dzadzo ne nyuni dzose nge njudzi dzadzo. Ndzimu ukabona kuti kwakanaka. 22Ndzimu ukadzikombolela ukati, “Ibeni ne zwizwalo muwande muzhale vula dze gungwa ne nyuni ngadziwande mu shango.” 23Kukabe ne madekwana kukabuya kukabe ne mangwanana, zhuba le bushanu.
24Ndzimu ukabe uti, “Shango ngaibe ne zwibumbiwa zwinotjila zwe njudzi dzose, zwithuwo ne zwinokambayila ne phuka dze shango nge njudzi dzadzo.” Ngono kukashingikala saikoko. 25Ndzimu ukathama phuka dze shango nge njudzi dzadzo ne zwithuwo nge njudzi dzazo ne tjimwe ne tjimwe tjinokambayila mu shango nge ludzi gwatjo. Ndzimu ukabona kuti kwakanaka.
26 # 1 Bakorinta 11:7 Ndzimu ukabe uti, “Ngatithameni bathu mu ifano tjedu, bange iswi. Ngono ngabalaule hwobe dze gungwa ne nyuni dzinowuluka mu phepo ne zwithuwo ne shango yose ne tjimwe ne tjimwe tjinokambayila mu shango.”
27 # Kutangisa 5:1-2 # Matewu 19:4; Mako 10:6 Ndizo Ndzimu ukabumba nthu mu ifano tjawo,
mu ifano tje Ndzimu ukababumba,
ukabumba nthu tjilume ne nthu tjikadzi.
28Ndzimu ukabakombolela ukati ku bali, “Ibeni ne mbeleko muwande muzhale shango muikulile. Mulaule hwobe dze gungwa ne nyuni dzinowuluka mu phepo ne itjili tjimwe ne tjimwe tjinoyenda yenda mu shango.”
29Ndzimu ukabe uti, “Bonani, ndamupa nti mmwe ne mmwe una mbewu umu shango yose ne nti mmwe ne mmwe una mitjelo ina mbewu kube zojiwa zwenyu. 30Phuka dzose dze shango ne nyuni dzose dzinowuluka ne tjimwe ne tjimwe tjinokambayila mu shango tjina butjilo, ndazwipa zose zwinomela kube zojiwa.” Ngono kukashingikala saikoko. 31Ndzimu ukalinga kose kwawakathama ngono kukabe kwakanaka kwazo. Kukabe ne madekwana kukabuya kukabe ne mangwanana, zhuba le butathatu.

Kalanga Bible © Bible Society of Botswana, 2008, 2018.


Learn More About BHAIBHILI Yakayengemala