SALMOS 105
CTUBI
105
Lac Yum mi' pʌsbeñob israelob ñuc tac bʌ i ye'tel
(1 Cr. 16.7-22)
1Subenla wocolix i yʌlʌ lac Yum. Pejcanla ti' c'aba'.
Pucbenla i melbal lac Yum ya' ti' tojlel pejtel winicob x'ixicob.
2Cha'lenla c'ay ti' tojlel lac Yum. C'ʌyibenla i ñuclel.
Subula pejtel jini ñuc bʌ i melbal.
3Ñuq'uesan la' pusic'al cha'an ch'ujul i c'aba' lac Yum.
Yom tijicña mi' yubiñob jini mu' bʌ i ch'ujutesañob lac Yum.
4Sajcan lac Yum ba' tilem lac p'ʌtʌlel.
Ajñenla ti' tojlel ti pejtelel ora.
5Ña'tʌbenla i yejtal tac i p'ʌtʌlel tsa' bʌ i pʌsʌ,
Jini bʌbʌq'uen tac bʌ i melbal che' bʌ tsi' yʌc'ʌ i t'an ti' contra egiptojob.
6Jatetla i p'olbaletla Abraham i winic lac Yum.
I yalobiletla Jacob, i yajcʌbaletla Dios.
7Lac Yum jiñʌch Dios.
Mi' mel winicob x'ixicob ti pejtelel pañimil.
8Ti pejtelel ora ña'tibilix i cha'an jini xuc'ul bʌ i t'an
Tsa' bʌ i subeyob winicob x'ixicob yic'ot i yalobilob ti lajm ti lajm cha'an mi' chʌn ña'tañob ti pejtelel ora.
9Jiñʌch xuc'ul bʌ t'an tsa' bʌ i yʌq'ue Abraham,
Jini xuc'ul bʌ t'an tsa' bʌ i yʌq'ue Isaac,
10Jini jach bʌ t'an tsa' bʌ i yʌq'ue Jacob ti mandar.
Mach jilic ti pejtelel ora jini xuc'ul bʌ i t'an ti' tojlel Israel.
11Tsi' yʌlʌ lac Yum: Mi caj cʌq'ueñet i lumal Canaán cha'an a cha'anʌch, che'en.
12Che' maxto cabʌlobic lac pi'ʌlob,
Che' ñumel jach tsa' ñumiyob come mach i cha'añobic jini lum,
13Tsi' cha'leyob xʌmbal ñumel ti jujump'ejl lum.
Tsa' loq'uiyob ti jump'ejl lum, tsa' ochiyob ti yambʌ i yum.
14Lac Yum Dios ma'anic tsi' yʌc'ʌyob ti tic'lʌntel.
Tsi' tiq'ui reyob tsa' bʌ i tic'layob.
15Tsi' yʌlʌ: Mach mi la' mʌctan jini yajcʌbilo' bʌ c cha'an.
Mach mi la' tic'lan jini x'alt'añob c cha'an, che'en.
16Tsi' choco tilel wi'ñal ti pañimil.
Tsi' yʌc'ʌ ti jilel i bʌl ñʌc'ʌl.
17Lac Yum tsi' choco majlel winic ti' tojlel i yalobilob Jacob cha'an mi' coltañob.
Tsa' chojni José cha'an mi' yochel ti majtan e'tel ti' wenta i yum.
18Tsi' cʌchbeyob i yoc ti cadena tac. Cʌchʌl tsa' cʌle.
19Jinto tsa' ts'ʌctiyi i t'an lac Yum, tsa' q'uejli ti toj.
20Jini rey tsi' cha'le mandar cha'an mi' yʌc' ti colel.
Jini ñuc bʌ yumʌl ti' tojlel cabʌl winicob x'ixicob tsi' colo.
21Tsi' wa'choco José cha'an mi' yumañob i winicob ti' yotot rey.
Tsi' yotsa ti' wenta pejtel i chubʌ'an.
22Tsi' yʌq'ue i p'ʌtʌlel cha'an mi' cʌchob yumʌlob che' yom.
Tsi' yʌq'ue i ye'tel ti' tojlel ancianojob cha'an mi' cʌntesañob.
23Tsa' c'oti Israel ya' ti Egipto.
Tsa' chumle Jacob ti' lumal Cam.
24Lac Yum tsi' yʌc'ʌ ti p'ojlel i yalobilob. Che' wen cabʌlobix ñumen an i p'ʌtʌlel bajche' i contrajob.
25Dios tsi' q'uextʌbeyob i pusic'al egiptojob cha'an mi' ts'a'leñob i cha'año' bʌ,
Cha'an mi' lotiñob.
26Tsi' choco tilel Moisés, i winic,
Yic'ot Aarón, yajcʌbil bʌ i cha'an.
27Tsi' pʌsʌyob i yejtal i p'ʌtʌlel lac Yum, yic'ot ñuc tac bʌ i p'ʌtʌlel lac Yum ya' ti' lumal Egipto.
28Tsi' yʌc'ʌ ic'yoch'an bʌ pañimil, tsa' ic'a.
Pero jini egiptojob tsi' chʌn ñusayob Dios.
29Tsi' pʌntesa ja' ti ch'ich'.
Tsi' tsʌnsa jini chʌy am bʌ ti Egipto.
30Tsi' wen p'ojlesa xpequejc ti lum.
Tsa' ochi ti jujump'ejl i mal i yotot rey.
31Tsi' yʌc'ʌ mandar lac Yum, tsa' wen caji ti p'ojlel us ti' ti' ja',
Yic'ot uch' ti pejtelel i lumal Egipto.
32Tsi' choco jubel tuñija' i wenta ja'al,
Yic'ot chajc mu' bʌ ti lejmel ti pañimil.
33Tsi' jisa jini ac' yic'ot higuerate'.
Tsi' buchu jubel jini te'el am bʌ ti lum.
34Tsi' yʌc'ʌ i t'an cha'an mi' p'ojlel sajc',
Yic'ot cabʌl chʌñil pañimil.
35Jini sajc' tsi' jisa pejtelel jini pimel ti' lumal Egipto.
Tsi' laj c'uxbe i wut pʌc'ʌbʌl ti pejtelel jini lum.
36Lac Yum tsi' tsʌnsa pejtelel ascuñʌlo' bʌ ti' lumal,
Jini ñaxan bʌ i yalobilob.
37Tsi' pʌyʌ loq'uel israelob, cuchulob i cha'an plata yic'ot oro.
Ma'anic majqui tsa' c'un'a ti bij ti pejtelel yalobilob Israel.
38Tijicñayob tsi' yubiyob egiptojob che' bʌ tsa' loq'uiyob,
Come cabʌl woliyob ti bʌq'uen.
39Lac Yum tsi' lich'ye'e jini tocal cha'an mi' mosob ti q'uiñil,
Yic'ot c'ajc cha'an mi' yʌc' i sʌclel pañimil ti ac'ʌlel.
40Jini israelob tsi' c'ajtibeyob Dios we'elʌl, tsi' yʌq'ueyob cox.
Tsa' ñaj'ayob ti waj tilem bʌ ti panchan.
41Tsi' top'o xajlel, on tsa' loq'ui ja'.
Tsi' mele pa' ya' ti tiquin bʌ lum.
42Come tsi' ña'ta jini ch'ujul bʌ i t'an
Tsa' bʌ i sube Abraham i winic.
43Tsi' pʌyʌ loq'uel i cha'año' bʌ. Tijicñayob i pusic'al tsa' loq'uiyob.
Jini yajcʌbilo' bʌ i cha'an tsi' cha'leyob c'ay.
44Lac Yum tsi' yʌq'ueyob i lum israelob, jini lum tsa' bʌ chilbentiyob jini sajtemo' bʌ.
Tsi' yʌq'ueyob i wut i pʌc'ʌb yaño' bʌ,
45Cha'an mi' jac'beñob i mandar Dios yic'ot i cʌntesa ti pejtelel i pusic'al.
¡Aleluya!

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About I T’an Dios