YouVersion Logo
Search Icon

Matio 3

3
II. FAMPAHALALANA NY FANJAKAN’NY LANITRA
A. FITANTARANA
Toritenin’i Joany Batista
(Jereo Mk 1,1-8; Lk 3,1-18)
1Ary tamin’izany andro izany, dia niseho i Joany Batista, nitory teny tany an’efitr’i Jodea 2nanao hoe: «Mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra.» 3Izy no ilay voalazan’i Izaia mpaminany hoe:
«Re ny feon’ilay miantso any an’efitra hoe: Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny alehany.»
4Akanjo volon-drameva no fitafian’io Joany io, fehikibo hoditra no nanaovany, ary valala sy tantely remby no hanina fihinany. 5Ary nankany aminy daholo i Jerosalema sy i Jodea rehetra mbamin’ny tany manodidina an’i Jordany; 6ka nony efa niaiky ny fahotany izy ireo, dia nataony batemy tao amin’ny ony Jordany.
7Ary raha nahita ny Farisianina sy ny Sadoseanina#3,7 Ny Farisianina sy ny Sadoseanina. Mpifanohitra izy roa tonta. Ny Farisianina dia mpiavonavona erỳ sy fatra-pikiry amin’ny fomban’ny Jody; fa ny Sadoseanina kosa dia mpiliba sy mpandà ny fiainan-ko avy. betsaka nanatona ny bateminy izy, dia hoy izy taminy: «Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? 8Koa manaova àry asa fibebahana mendrika tsara, 9ary aza manao anakampo hoe: ‹Manana an’i Abrahama ho rainay izahay›; fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangona zanaka ho an’i Abrahama avy amin’ireto vato ireto. 10Efa ao am-poto-kazo sahady ny famaky: koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina, ka hatsipy any anaty afo. 11Izaho dia manao batemy anareo amin’ny rano, ho amin’ny fibebahana; fa Ilay ho avy aoriako no mahery kokoa noho izaho, ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory aho; Izy no hanao Batemy anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo#3,11 Sy ny afo. Izany hoe ny fahasoavana manadio ny Fanahy, ary tsy ny batemy ihany no lazaina eo, fa rehefa mety ho fahasoavana avy amin’ny Fanahy Masina.; 12eny an-tanany ny fikororohany ary hodioviny tsara ny famoloana, ka ny variny hangoniny any an-tsompitra, fa ny mololo kosa hodorany any amin’ny afo tsy mety maty.»
Ny nanaovana batemy an’i Jesoa
(Jereo Mk 1,9-11; Lk 3,21-22)
13Ary tamin’izany, dia tonga avy tany Galilea i Jesoa ka nanatona an’i Joany teo amoron’i Jordany mba hataony batemy; 14fa nandà i Joany nanao hoe: «Izaho no tokony hataonao batemy, ka Ianao indray va no mankaty amiko?» 15Dia namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe: «Ekeo izao, fa izao no mety hahatanterahantsika ny fahamarinana rehetra.» Dia nanaiky izy. 16Nony vita batemy i Jesoa, dia niala avy teo anaty rano niaraka tamin’izay. ary indro nisokatra taminy ny lanitra, ka hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromahailala nankeo amboniny. 17Dia injay nisy feo avy any an-danitra nanao hoe: «Inty ny Zanako malalako izay ankasitrahiko indrindra.»

Currently Selected:

Matio 3: MBC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy