YouVersion Logo
Search Icon

Matio 2

2
Famangian’ny Majy
1Ary rehefa teraka tao Betlehema any Jodea i Jesoa tamin’ny andron’i Herôda mpanjaka, indreo nisy Majy avy tany atsinanana tonga tany Jerosalema 2nanao hoe: «Aiza ilay Mpanjakan’ny Jody vao teraka? fa efa nahita ny kintany tany atsinanana izahay ka nankatỳ mba hitsaoka Azy.» 3Raha nahare izany i Herôda mpanjaka, dia taitra izy mbamin’i Jerosalema rehetra, 4ka namory ny lohan’ny mpisorona rehetra sy ny mpanora-dalàna tamin’ny vahoaka izy, ary nanontany azy hoe: «Aiza no hahaterahan’i Kristy?» 5Ary hoy ireo taminy: Ao Betlehema any Jodea, fa izao no voasoratry ny mpaminany:
6 Ary ianao, ry Betlehema tanin’i Jodà, tsy ianao no kely indrindra amin’ny renivohitr’i Jodà, fa avy ao aminao no hivoahan’ilay Mpanapaka izay hifehy an’i Israely oloko.
7Dia nalain’i Herôda mangingina ny Majy, ka nohadihadiny fatratra ny andro nisehoan’ny kintana taminy. 8Ary naniraka azy ho any Betlehema izy nanao hoe: «Andeha ka fotopotory tsara ny amin’ilay Zaza; ary rehefa hitanareo, dia ilazao aho mba hankanesako any koa hitsaoka Azy.»
9Ary rehefa nandre ny tenin’ny mpanjaka izy ireo, dia lasa. 10Faly dia faly izy nony nahita ny kintana. 11ary rehefa tafiditra tao an-trano#2,11 Tao an-trano. Tokony ho tsy ny tranon’omby no antsoina amin’izany, fa trano hafa. izy, dia nahita ny Zazakely sy i Maria reniny, ka niankohoka nitsaoka Azy; ary nony efa nosokafany ny fitoeran-drakiny, dia nanolotra fanatitra ho Azy izy, dia volamena sy emboka manitra ary mira.
Ary indro ilay kintana hitany tany atsinanana, dia nialoha azy ambara-pijanony teo ambonin’izay nitoeran’ny Zaza. 12Ary rehefa notoroan’Andriamanitra hevitra tamin’ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin’i Herôda, dia lalan-kafa no nalehany nody ho any amin’ny fonenany.
Ny nandosirana tany Ejipta sy ny namonoana ny zaza tsy manan-tsiny
13Nony lasa ireo, indro nisy Anjelin’ny Tompo niseho tamin’i Josefa tamin’ny nofy ka nanao hoe: «Mifohaza ianao, ka ento ny Zazakely sy ny reniny#2,13 Ny Zazakely sy ny reniny. Tsy nataony hoe: Ento ny zanakao, satria tsy naterany., ary mandosira any Ejipta dia mitoera any, ambara-pilazako aminao indray; fa i Herôda efa hitady ny Zazakely hovonoiny.» 14Mbola alina dia nifoha izy, nitondra ny Zazakely sy ny reniny, ka lasa nankany Ejipta#2,14 Nankany Ejipta niaraka tamin’izay, ka tokony ho talohan’ny nahatongavan’ny Majy no nanolorany ny Zaza sy nidiovan’ny reniny tao an-Tempoly.. 15Ary dia nitoetra tany izy ambara-pahafatin’i Herôda, mba ho tanteraka ny tenin’ny Tompo voalazan’ny mpaminany hoe:
«Nantsoiko hiala tany Ejipta ny Zanako»
16Ary nony efa hitan’i Herôda fa voafitaky ny Majy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazakely rehetra#2,16 Ny zazakely rehetra. Tsy ampy 100 na 50 aza angamba izy rehetra. satria sahabo ho 2.000 monja ny mponina tao Betlehema mbamin’ny manodidina. tao Betlehema sy tamin’ny tany manodidina, hatramin’ny roa taona no ho midina, araka ny andro nofotopotorany tamin’ny Majy. 17Dia tanteraka tamin’izay ny tenin’i Jeremia mpaminany manao hoe:
18 «Nisy feo re tao Ramà, dia fitomaniana sy fidradradradràna mafy: i Rasela nitomany ny zanany, ka tsy azo nampiononina, fa tsy eo intsony ireny.»
Ny niverenana avy any Ejipta sy ny niorenana tao Nazareta
19Rehefa maty i Herôda, indro nisy Anjelin’ny Tompo niseho tamin’i Josefa tany Ejipta tamin’ny nofy 20ka nanao hoe: «Mifohaza ianao, ento ny Zazakely sy ny reniny ka modia any amin’ny tanin’i Israely, fa efa maty izay nitady ny ain’ny Zazakely.» 21Dia nifoha izy, nitondra ny Zazakely sy ny reniny ka tonga tany amin’ny tanin’i Israely. 22Nony reny anefa fa i Arkelaosy no nanjaka tany Jodea nandimby an’i Herôda rainy, dia natahotra hankany izy, ka nankany Galilea nony efa nilazan’Andriamanitra tamin’ny nofy. 23Ary nony tonga tany izy, dia nonina tao amin’ny tanàna atao hoe Nazareta, mba ho tanteraka ilay tenin’ny mpaminany hoe: «Fa hatao hoe Nazareanina izy.»

Currently Selected:

Matio 2: MBC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy