Taga-Roma 3
RIPV
3
1Ngarud, adda kadi pangatiwan dagiti Judio kadagiti saan a Judio? Adda kadi pateg ti pannakakugit? 2Adu la ketdi! Umuna, intalek ti Dios ti saona kadagiti Judio. 3Ngem no kas pangarigan, saan a mapagtalkan ti sumagmamano kadakuada, kayatna kadi a sawen a saan metten a mapagtalkan ti Dios? 4Saan!#Sal. 51:4 (LXX). Napudno latta ti Dios, uray naulbod ti amin a tao. Kas kuna ti Nasantoan a Surat:
“Masapul a maipakita a nalintegka no agsaoka,
Masapul a mangabakka iti aniaman a pangidarumanda kenka.”
5Ngem no ti panagaramidtayo iti dakes, nalawag a maipakita ti nalinteg nga aramid ti Dios, ania ti makunatayo? Saan kadi a nalinteg ti Dios no dusaennatayo? (Agsaoak ita kas kaugalian ti tao.) 6Saan! No saan a nalinteg ti Dios, kasano ngarud ti panangukomna iti lubong?
7Ngem no gapu iti kinaulbodko, maipakita a nalawag ti kinapudno ti Dios ket agserbi a pakaidaydayawanna, apay a maukomak pay laeng a kas maysa a managbasol? 8Apay ngarud a ditayo kuna, “Agaramidtayo iti dakes tapno tumaud ti imbag”? Agpayso nga adda dagiti mangpadpadakes kaniak ket pabpabasolendak a sinaok kano daytoy! Rumbeng a madusadanto.
Awan Nalinteg a Tao
9Ania ngaruden? Kayatna kadi a sawen a nasaysayaat ti sasaadenmi a Judio ngem dagiti saan a Judio? Saan! Naipakitakon nga agpadpada nga iturayan ti basol dagiti Judio ken dagiti saan a Judio. 10Kas#Sal. 14:1-3 (LXX); Sal. 53:1-3 (LXX). kuna ti Nasantoan a Surat:
“Awan ti uray maysa a nalinteg a tao,
11Awan ti uray maysa a makaawat,
wenno mangbirok iti Dios.
12Pinanawanda ti Dios,
nagbalinda amin a dakes.
Awan ti uray maysa nga agaramid iti naimbag.
13Kasla#Sal. 5:9 (LXX); Sal. 140:3. tanem a silulukat ti ngiwatda,
agkakadakes a kinaulbod ti baliksen dagiti dilada.
Makapatay a sao, kasla gita ti uleg ti yebkas dagiti bibigda.
14Napno#Sal. 10:7 (LXX). iti napait a lunod dagiti ngiwatda.
15Napardasda#Is. 59:7-8. a mangdangran ken mangpapatay;
16Iti sadinoman a papananda, pannakadadael ken kinakas-ang ti ibatida.
17Dida ammo a pulos ti dalan ti kappia,
18dida#Sal. 36:1. met nasursuro ti agbuteng iti Dios.”
19Ita, ammotayo a ti amin a linaon ti Linteg agpaayda kadagiti agbibiag iti babaen ti Linteg. Adda ti Linteg tapno sumardeng amin a pambar dagiti tattao ket idatagna ti entero a lubong tapno ukomen ti Dios. 20Ta#Sal. 143:2; Gal. 2:16. awan ti tao a mapalinteg iti imatang ti Dios babaen iti panangtungpalna iti Linteg. Agserbi ti Linteg a mangipakaammo a nakabasol ti tao.
Ti Panangpalinteg ti Dios iti Tao
21Ngem ita, naiparangarangen ti panangpalinteg ti Dios iti tao. Saan a naibatay daytoy iti linteg, uray no pinaneknekan ti Linteg ni Moises ken dagiti profeta. 22Palintegen#Gal. 2:16. ti Dios dagiti tattao gapu ta mamatida ken ni Jesu-Cristo. Aramiden ti Dios daytoy kadagiti amin a mamati ken ni Cristo, ta awan a pulos ti pagdudumaanda.
23Nagbasol amin a tattao ket agkurangda iti kinadayag ti Dios. 24Ngem gapu iti parabur a siaayat nga inted ti Dios, mapalinteg ti amin a tattao iti sangoananna babaen ken ni Cristo Jesus a mangwayawaya kadakuada.
25Indaton ti Dios ni Cristo Jesus tapno, babaen iti ipapatayna, isu ti pakapakawanan dagiti basol dagiti tattao babaen iti pammatida kenkuana. Inaramid ti Dios daytoy tapno ipakitana ti kinalintegna. Iti napalabas, naanus ket pinalabasna dagiti basol ti tao. 26Ngem iti agdama a tiempo, dina palabasenen ti basol ti tao tapno ipakitana ti kinalintegna. Kastoy ti panangipakita ti Dios a nalinteg ti aramidna, ket palintegenna ti amin a mamati ken ni Jesus.
27Ania ngarud ti mabalintayo a pagpasindayag? Awan! Agpasindayag ti tao saan a gapu ta agtulnog iti Linteg, no di ket gapu ta mamati. 28Ta ibilangtayo a mapalinteg ti tao iti sangoanan ti Dios babaen iti pammati, ket saan a babaen iti panangtungpalna iti Linteg.
29Dagiti Judio laeng aya ti akin-Dios iti Dios? Saan aya nga isu met ti Dios dagiti Hentil? Wen, isu met ti Diosda. 30Maymaysa#Deut. 6:4; Gal. 3:20. ti Dios, ket palintegennanto dagiti Judio babaen iti pammatida. Palintegennanto met dagiti Hentil babaen iti pammatida. 31Baybay-antayo kadin ti Linteg gapu iti daytoy a pammati? Saan, no di ket ipakitatayo ti pudno a kaipapanan ti Linteg.