YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 2

2
Duyuquëꞌ‑biꞌ biꞌidauꞌ Jesús bönniꞌ taꞌyejniꞌi
1Catiꞌ guljbiꞌ Jesús yödz Belén, luyú Judea, rna bëꞌë luyú niꞌ Herodes, atiꞌ guladxinëꞌ Jerusalén bönniꞌ taꞌyejniꞌi, narujquëꞌ tu yödz dë zacaꞌ ga rlen gbidz. 2Gulanabëꞌ bönniꞌ ni, taꞌnë́ꞌ:
―¿Gazx zoabiꞌ biꞌidauꞌ naꞌ ral‑laꞌ gna béꞌibiꞌ bunách judío, biꞌidauꞌ naꞌ ziꞌa guljbiꞌ? Catiꞌ niꞌ zoatuꞌ ga rlen gbidz bléꞌituꞌ‑baꞌ bölj yeníꞌ nac bëꞌ chguljbiꞌ, atiꞌ zaꞌtuꞌ ni quië tsej ládxiꞌtuꞌ‑biꞌ.
3Catiꞌ gúquibeꞌinëꞌ lë ni Herodes, bönniꞌ rna bëꞌë, gröꞌtsquëꞌ baguíꞌi, len lëzcaꞌ cni gulabö́ꞌ baguíꞌi yúguꞌtë bunách nacuáꞌ Jerusalén. 4Niꞌr bulidzëꞌ yúguꞌtë bxuz uná bëꞌ, len bönniꞌ gdauꞌ tuꞌsëdi, Herodes naꞌ, atiꞌ gnabnëꞌ lequëꞌ gazx ral‑laꞌ galjëꞌ Cristo, bönniꞌ naꞌ tunëꞌ löz bönniꞌ judío glëꞌë gna béꞌinëꞌ lequëꞌ. 5Tëꞌ lëꞌ:
―Lu yödz Belén luyú Judea. Cni nac le buzujëꞌ lu guich bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios le rna cni:
6Cutu nacr cuidiꞌ lahuëꞌ Dios yödz Belén luyú Judá,
Ca yödz gap nacuáꞌ nup taꞌná bëꞌ luyú ni,
Le grujëꞌ yödz Belén bönniꞌ gaquëꞌ blau,
Bönniꞌ naꞌ gun chiꞌë bunách Israel quiaꞌ.
7Niꞌr bulidzëꞌ bagachiꞌz bönniꞌ taꞌyejniꞌi naꞌ Herodes, len gnabnëꞌ lequëꞌ quië gnöznëꞌ dxiꞌa gácaꞌxtë chguc buluíꞌ lahui lauquëꞌ bölj naꞌ gulaléꞌinëꞌ. 8Niꞌr bsölëꞌë lequëꞌ tsjaquëꞌ Belén. Rëꞌ lequëꞌ:
―Gul‑tséaj niꞌ, len gul‑tsajnáb dxiꞌa nacx nac queëbiꞌ biꞌidauꞌ naꞌ. Catiꞌ chbdzö́liliꞌ‑biꞌ, dudíxjöiꞌliꞌ nedaꞌ, quië tsijaꞌ caꞌ nedaꞌ, tsej ladxaꞌa‑biꞌ.
9Gdöd gulayönnëꞌ didzaꞌ bëꞌë Herodes naꞌ, zjaquëꞌ bönniꞌ taꞌyejniꞌi naꞌ, atiꞌ nanörbaꞌ lauquëꞌ bölj naꞌ gulaléꞌinëꞌ catiꞌ niꞌ nacuꞌë ladzquëꞌ ga bdxintë yajsóa ga naꞌ dëbiꞌ biꞌidauꞌ naꞌ. 10Catiꞌ gulaléꞌinëꞌ bölj naꞌ, guludzíjtsquinëꞌ. 11Catiꞌ gulayaziëꞌ yuꞌu, gulaléꞌinëꞌ‑biꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ naꞌ, zóalenbiꞌ‑nu María, xnaꞌbiꞌ. Niꞌr guluzechu zxibquëꞌ laubiꞌ, len gulayíj ládxiꞌquëꞌ‑biꞌ. Gdöd naꞌ gulasaljëꞌ yuguꞌ guiꞌndauꞌ quequëꞌ len gulunödzjëꞌ queëbiꞌ oro, len yal, len nördauꞌ rlaꞌ zxix qui yag mirra. 12Le chbuzéjniꞌnëꞌ lequëꞌ Dios lu yël bëchcál cui tshuöjquëꞌ ga zoëꞌ Herodes naꞌ, qui lë ni naꞌ yhuöjquëꞌ ladzquëꞌ nöz yubl.
Taꞌzxundjëꞌ José len María, taꞌchë́ꞌë‑biꞌ Jesús luyú Egipto
13Gdöd guluzë́ꞌë niꞌ bönniꞌ taꞌyejniꞌi naꞌ, niꞌr buluíꞌ lahuëꞌ tuëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ ga naꞌ dëꞌ José lu yël bëchcál, len rëꞌ lëꞌ:
―Gyas. Bchëꞌ‑biꞌ biꞌidauꞌ ni lencaꞌ xnaꞌbiꞌ, atiꞌ bzxundj ni. Gyeaj luyú Egipto, atiꞌ ugaꞌnuꞌ niꞌ catiꞌ gyëpraꞌ liꞌ nedaꞌ yetú. Cni gunuꞌ le uguiljëꞌ‑biꞌ biꞌidauꞌ ni Herodes quië gdöddëꞌ‑biꞌ.
14Niꞌr gyasëꞌ José, len niꞌ nac chdzöꞌl, bchëꞌë‑biꞌ biꞌidauꞌ naꞌ lencaꞌ xnaꞌbiꞌ, atiꞌ yjaquëꞌ luyú Egipto. 15Gulugaꞌnëꞌ niꞌ catiꞌ gutrëꞌ Herodes. Cni guc quië butság lë naꞌ gnëꞌ Xanruꞌ Dios lu ruꞌë bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ, gnëꞌ: “Ga nac luyú Egipto bulidzaꞌ Zxiꞌnaꞌ.”
Rsölëꞌë Herodes bönniꞌ ludödcdëꞌ‑biꞌ biꞌidauꞌ huëꞌn nacuaꞌbiꞌ Belén
16Catiꞌ gúquibeꞌinëꞌ Herodes cutu glunëꞌ ca rnëꞌ bönniꞌ taꞌyejniꞌi, gleynëꞌ Herodes naꞌ, atiꞌ gna béꞌinëꞌ bönniꞌ tsjaquëꞌ ludödcdëꞌ‑biꞌ yúguꞌtëbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ nacuaꞌbiꞌ Belén len gdu zbiꞌil ga dë Belén naꞌ, biꞌidauꞌ chyuꞌucbiꞌ chop iz len biꞌidauꞌ nahuëꞌnrcbiꞌ. Cni benëꞌ ca busaquëꞌ queëꞌ Herodes naꞌ, tsca chguc dza buluíꞌ lahui bölj, dza naꞌ guluzéjniꞌnëꞌ lëꞌ bönniꞌ taꞌyejniꞌi naꞌ. 17Cni guc, butság lë naꞌ gnëꞌ Jeremías, bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios, gnëꞌ:
18Lu yödz Ramá ryön chiꞌigac
Nup taꞌbö́dx len nup taꞌbödxyaꞌa.
Raquel rbödxnu niꞌa quegac zxiꞌnnu,
Cutu gac nu huiꞌ zxön lënu, le chnatcbiꞌ.
19Gdöd gutiëꞌ Herodes naꞌ, niꞌr buluíꞌ lahuëꞌ gbaz laꞌy naꞌ queëꞌ Xanruꞌ lahuëꞌ José lu yël bëchcál ga niꞌ zoëꞌ luyú Egipto, len rëꞌ lëꞌ:
20―Gyas. Bchëꞌ‑biꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ ni lencaꞌ xnaꞌbiꞌ, atiꞌ böaj luyú Israel, le chglatiëꞌ bönniꞌ niꞌ glëꞌnnëꞌ ludöddëꞌ‑biꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ ni.
21Niꞌr gyasëꞌ José, atiꞌ bchëꞌë‑biꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ naꞌ lencaꞌ xnaꞌbiꞌ, atiꞌ yhuöjquëꞌ luyú Israel. 22Catiꞌ gúquibeꞌinëꞌ José rna bëꞌë Arquelao luyú Judea le chgutiëꞌ Herodes, xuzëꞌ Arquelao, qui lë ni naꞌ gúdxinëꞌ José huöjëꞌ niꞌ. Catiꞌ buzéjniꞌnëꞌ lëꞌ Dios lu yël bëchcál, gyijëꞌ luyú Galilea. 23Catiꞌ bdxinëꞌ niꞌ, yajsóëꞌ yödz Nazaret. Cni guc quië butság lë naꞌ gulanë́ꞌ bönniꞌ gluꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios ca ral‑laꞌ gac queëꞌ Jesús, siꞌ Lëꞌ, Bönniꞌ Nazaret.

Currently Selected:

San Mateo 2: zsr

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy