YouVersion Logo
Search Icon

San Mateo 1

1
Yuguꞌ xuz xnaꞌ gul gdöd queëꞌ Jesús
1Ni uzujaꞌ laquëꞌ xuz xnaꞌ gul gdöd queëꞌ Jesucristo, naquëꞌ zxiꞌn xsoëꞌ David, lencaꞌ zxiꞌn xsoëꞌ Abraham.
2Abraham guquëꞌ xuzëꞌ Isaac.
Isaac guquëꞌ xuzëꞌ Jacob.
Jacob guquëꞌ xuzquëꞌ Judá len yuguꞌ bönniꞌ böchëꞌë.
3Judá guquëꞌ xuzquëꞌ Fares len Zara, atiꞌ Tamar gucnu xnaꞌquëꞌ.
Fares guquëꞌ xuzëꞌ Esrom.
Esrom guquëꞌ xuzëꞌ Aram.
4Aram guquëꞌ xuzëꞌ Aminadab.
Aminadab guquëꞌ xuzëꞌ Naasón.
Naasón guquëꞌ xuzëꞌ Salmón.
5Salmón guquëꞌ xuzëꞌ Booz, atiꞌ Rahab gucnu xnëꞌë.
Booz guquëꞌ xuzëꞌ Obed.
Rut gucnu xnëꞌë Obed naꞌ.
Obed guquëꞌ xuzëꞌ Isaí.
6Isaí guquëꞌ xuzëꞌ David.
David naꞌ gna béꞌinëꞌ bunách Israel, atiꞌ butság náꞌlenëꞌ‑nu ngul naꞌ gucnu ziꞌal ngul queëꞌ Urías, atiꞌ David len ngul ni glaquëꞌ xuz xnëꞌë Salomón.
7Salomón guquëꞌ xuzëꞌ Roboam.
Roboam guquëꞌ xuzëꞌ Abías.
Abías guquëꞌ xuzëꞌ Asa.
8Asa guquëꞌ xuzëꞌ Josafat.
Josafat guquëꞌ xuzëꞌ Joram.
Joram guquëꞌ xuzëꞌ Uzías.
9Uzías guquëꞌ xuzëꞌ Jotam.
Jotam guquëꞌ xuzëꞌ Acaz.
Acaz guquëꞌ xuzëꞌ Ezequías.
10Ezequías guquëꞌ xuzëꞌ Manasés.
Manasés guquëꞌ xuzëꞌ Amón.
Amón guquëꞌ xuzëꞌ Josías.
11Josías guquëꞌ xuzquëꞌ Jeconías len yuguꞌ bönniꞌ böchëꞌë.
Yuguꞌ bönniꞌ ni gulacuꞌë dza niꞌ catiꞌ yuguꞌ bönniꞌ Babilonia gulachë́ꞌë bunách Israel nadzungac lu xyuquëꞌ.
12Jeconías guquëꞌ xuzëꞌ Salatiel.
Salatiel guquëꞌ xuzëꞌ Zorobabel.
13Zorobabel guquëꞌ xuzëꞌ Abiud.
Abiud guquëꞌ xuzëꞌ Eliaquim.
Eliaquim guquëꞌ xuzëꞌ Azor.
14Azor guquëꞌ xuzëꞌ Sadoc.
Sadoc guquëꞌ xuzëꞌ Aquim.
Aquim guquëꞌ xuzëꞌ Eliud.
15Eliud guquëꞌ xuzëꞌ Eleazar.
Eleazar guquëꞌ xuzëꞌ Matán.
Matán guquëꞌ xuzëꞌ Jacob.
16Jacob guquëꞌ xuzëꞌ José.
José ni guquëꞌ bönniꞌ queënu María, atiꞌ María naꞌ gucnu xnëꞌë Jesús, lëꞌ caꞌ Cristo, Nu naꞌ tun löz bunách judío guidëꞌ duná béꞌinëꞌ lequëꞌ.
17Cni nac, glac chidáꞌ cöꞌ diꞌa dza ga gzu lau zoëꞌ Abraham ga bdxintë zoëꞌ David, atiꞌ glac caꞌ yechidáꞌ cöꞌ diꞌa dza ga gzu lau zoëꞌ David ga bdxintë dza yuguꞌ bönniꞌ Babilonia gulachë́ꞌë bunách Israel nadzungac, atiꞌ glac caꞌ yechidáꞌ cöꞌ diꞌa dza ga gzu lau dza niꞌ gulachë́ꞌë lequëꞌ ga bdxintë dza guljëꞌ Cristo.
Yuguꞌ le guc catiꞌ guljëꞌ Jesucristo
18Cni guc catiꞌ guljëꞌ Jesucristo. Catiꞌ niꞌ chnazíꞌ lu naꞌbiꞌ María, xnëꞌë Jesucristo utság náꞌlenbiꞌ José, len zíꞌatël catiꞌ ziꞌa utság náꞌlenëꞌ‑biꞌ, gyuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ María naꞌ tubiꞌ biꞌidauꞌ. Guc cni niꞌa qui yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy. 19Naquëꞌ bönniꞌ tsahuiꞌ José naꞌ, bönniꞌ queëbiꞌ María, san cutu guꞌnnëꞌ uquíëꞌ‑biꞌ laugac bunách. Guꞌnnëꞌ uláꞌalenëꞌ‑biꞌ bagachiꞌz. 20Tsal niꞌ rzaꞌ ladxëꞌë José ca naꞌ gunëꞌ, buluíꞌ lahuëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ lahuëꞌ José lu yël bëchcál, len rëꞌ lëꞌ:
―José, zxiꞌn xsoëꞌ David. Cutu gádxinuꞌ siꞌu‑biꞌ María, gacbiꞌ ngul quiuꞌ, le yuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ naꞌ ral‑laꞌ galjbiꞌ niꞌa qui yöl‑laꞌ huac queëꞌ Dios Böꞌ Laꞌy. 21Galjbiꞌ queëbiꞌ tubiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ, atiꞌ guꞌu labiꞌ Jesús, le uslabiꞌ bunách queëbiꞌ lu dul‑laꞌ nabágaꞌgac.
22Cni guc yúguꞌtë lë ni quië butság lë naꞌ gnëꞌ Xanruꞌ lu ruꞌë bönniꞌ bëꞌë didzaꞌ uláz queëꞌ Dios, gnëꞌ:
23Gul‑yutscaꞌ, tu ngul raꞌbandauꞌ, tsuꞌubiꞌ lëꞌbiꞌ biꞌidauꞌ, atiꞌ galjbiꞌ tubiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ,
Atiꞌ luꞌë labiꞌ Emanuel.
Emanuel nac tu didzaꞌ hebreo le rna: “Len rëꞌu Dios.”
24Catiꞌ bubanëꞌ José lu yël bëchcál, benëꞌ ca naꞌ gudxëꞌ lëꞌ gbaz laꞌy queëꞌ Xanruꞌ, atiꞌ gzxiꞌë‑biꞌ María naꞌ, gucbiꞌ ngul queëꞌ. 25Cutu gzóalenëꞌ‑biꞌ catiꞌ bdxinr dza chguljbiꞌ queëbiꞌ biꞌi bö́nniꞌdauꞌ, biꞌi ziꞌal queëbiꞌ, atiꞌ gluꞌë labiꞌ Jesús.

Currently Selected:

San Mateo 1: zsr

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy