Matúš 2
SLB

Matúš 2

2
Mudrci od východu
1Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema2a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť.
3Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem.4Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.#hebr. Šefélá5Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok:
6A ty, Betlehem, judská zem,
nijako nie si najmenší
medzi vývodiacimi mestami
judskými,
lebo z teba vyjde vodca,
ktorý bude pásť môj ľud izraelský.
7Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda.8"A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu.
"9Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko.10Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou.11I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.12A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.
Útek do Egypta
13Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil.14Vstal teda v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta15a bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo Pán bol riekol ústami proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna.
16Keď Herodes videl, že ho mudrci oklamali, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky deti v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov.17Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša:
18Hlas bolo počuť v Ráme,
mnoho plaču a náreku:
Ráchel oplakávala svoje deti
a nechcela sa dať potešiť,
pretože ich niet.
19Ale keď Herodes umrel, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte20"a povedal: Vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do Izraela; lebo pomreli už, ktorí číhali na život dieťatka.
"21Vstal teda, vzal dieťatko a Jeho matku a prišiel do Izraela.22Ale keď počul, že Archelaos kraľuje v Judsku miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostalo sa mu však napomenutia vo sne a odobral sa do Galiley.23A príduc tam, osadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo slovo prorokov, že sa bude volať Nazaretský.#tu verš 4,14–5,14 je v Kralickej Biblii ako 5,1-15