Lukáš 24
SLB

Lukáš 24

24
Vzkriesenie Ježiša
1"V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli k hrobu a niesli vonné veci, ktoré pripravili; [boli s nimi aj niektoré iné]."2Ale kameň našli odvalený od hrobu,3a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša.4Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa, dvaja mužovia v žiariacom rúchu zastali si vedľa nich,5a keď sa preľakli a sklopili zraky k zemi, povedali im (tí mužovia): Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?6Niet Ho tu, ale vstal. Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei,7že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych.8I rozpomenuli sa na Jeho slová.9A vrátiac sa od hrobu, zvestovali toto všetko jedenástim a všetkým ostatným.10Boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakubova i ostatné s nimi a rozprávali to apoštolom.11Ale ich slová zdali sa im byť bájkou a neverili im.12"Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať len plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo."
Emauzskí učeníci
13A hľa, v ten istý deň išli z nich dvaja do mestečka, vzdialeného od Jeruzalema na šesťdesiat honov#v pôvodine: prekopať, ktoré sa volalo Emauzy.14A zhovárali sa o všetkom, čo sa stalo.15Ako sa tak zhovárali a navzájom dotazovali, priblížil sa k nim aj sám Ježiš a šiel s nimi.16Ale ich oči boli zdržiavané, aby Ho nepoznali.17Povedal im: Čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? A oni sa zastavili smutní.18Jeden z nich, menom Kleofáš, Mu odpovedal: Ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme, a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo.19Opýtal sa: A čo? Odpovedali Mu: Čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom,20ako Ho veľkňazi a naši poprední mužovia dali odsúdiť na smrť a ukrižovať.21A my sme dúfali, že On vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo.22A naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe,23a keď nenašli Jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije.24I niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale Jeho nevideli.25On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!26Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy?27Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom.28Vtom sa priblížili k mestečku, do ktorého šli, a On sa tváril, že ide ďalej.29Ale zdržiavali Ho: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už nachýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi.30A keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im.31Tu sa im otvorili oči a poznali Ho. Ale On im zmizol.32I povedali si: Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma?33A vstali v tú hodinu, vrátili sa do Jeruzalema a našli zhromaždených jedenástich a tých, čo boli s nimi.34Títo hovorili: Vskutku, vstal Pán a ukázal sa Šimonovi.35Vyrozprávali aj oni, čo sa stalo na ceste, a ako Ho poznali podľa lámania chleba.
Ježiš sa zjavil v Jeruzaleme
36Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám!37Poľakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha.38I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti?39Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám.40Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy.41A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: Či máte tu niečo zjesť?42Podali Mu kúsok pečenej ryby [a plást medu].43Vzal teda a jedol pred nimi,44hovoriac im: Toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch.45Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma.46Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych47a že sa musí kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema.48Vy ste svedkovia toho.49A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.
Ježišovo vstúpenie
50Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.51A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba.52A oni sa Mu poklonili a vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema53a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac Mu. [Amen.]