Ján 1
SLB

Ján 1

1
Slovo u Boha
1Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.2Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha.3Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.4V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí.5To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.
Slovo vo svete
6"Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján."7Tento prišiel na svedectvo: svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho.8On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle.9Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.10Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal.11Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali.12Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,13ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.14A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.
15Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja.16Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.17Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.18"Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil."
Prvé svedectvo Jána Krstiteľa
19A toto je svedectvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty?20Vyznal a nezaprel. Vyznal: Ja nie som Kristus.21I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. Či si prorok? Odpovedal: Nie!22Povedali mu teda: Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali: čo hovoríš sám o sebe?23A on povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš.24"A poslovia boli z farizejov;"25opýtali sa ho teda: A tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok?26Ján im povedal: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.27Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi.28Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.
Druhé svedectvo Jána Krstiteľa
29Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.30Toto je ten, o ktorom som povedal: Prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja.31A ja som Ho nepoznal, ale preto som prišiel, krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi.32Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom.33A ja som Ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostúpiť Ducha a spočinúť na Ňom, to je Ten, ktorý krstí Duchom Svätým.34A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.
Prví učeníci Ježišovi
35Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov.36A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží!37Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša.38Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, čo v preklade značí: Majster - kde bývaš?39"Povedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zostali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej#groš–drachma podvečer."40Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.41Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade značí Pomazaný (čiže Kristus),42"a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel naňho, povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfas, to znamená Peter#v pôvodine: šupkami zo svätojánskeho chleba.
"43Druhého dňa chcel (Ježiš) odísť do Galiley a našiel Filipa. Ježiš mu riekol: Nasleduj ma!44Tento Filip bol z Betsaidy, mesta Ondrejovho a Petrovho.45Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta.46Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobré? Odpovedal mu Filip: Poď a pozri!47Nato videl Ježiš prichádzať Natanaela a riekol o ňom: Ajhľa, pravý Izraelec, v ktorom nieto ľsti.48Povedal Mu Natanael: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.49Odpovedal Mu Natanael: Majstre, Ty si Syn Boží, Ty si kráľ izraelský!50Ježiš mu riekol: Keď som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, veríš? Uvidíš väčšie veci ako tieto.51Potom mu povedal: Veru, veru vám hovorím: Uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka.