Hebrejom 8
SLB
8
Ježiš – Veľkňaz novej zmluvy
1Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza, ktorý sa posadil na pravici trónu Velebnosti na nebesiach2ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý rozložil Pán, a nie človek.3"Veď každý veľkňaz je na to ustanovený, aby prinášal dary a obete; preto aj On musí mať niečo, čo by priniesol."4Lebo keby bol na zemi, nebol by vôbec kňazom, veď tu sú tí, čo prinášajú dary podľa zákona,5keď konajú bohoslužbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí, ako to bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: Hľaď - povedal mu totiž (Boh) - aby si vyhotovil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.
6Teraz však dostal o to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami.7Keby totiž oná prvá (zmluva) bola bývala bez chyby, nebolo by treba hľadať miesto druhej.
8"Ale Boh ich karhá:
Ajhľa, idú dni, hovorí Pán,
a uzavriem novú zmluvu
s domom Izraelovým
a s domom Júdovým;
"9"nie podľa onej zmluvy,
čo som uzavrel s ich otcami
toho dňa, keď som ich vzal za ruku,
aby som ich vyviedol z Egypta;
pretože oni nezotrvali
pri mojej zmluve,
aj ja som ich opustil, hovorí Pán.
"10Toto je však zmluva,
ktorú uzavriem s domom
Izraelovým,
až uplynú tie dni, hovorí Pán:
Svoje zákony im vložím do mysle
a vpíšem im ich do srdca
a ja im budem Bohom,
a oni mi budú ľudom.
11A nik nebude poučovať blížneho,
ani brat brata, a nebudú hovoriť:
Poznaj Pána!
lebo ma budú poznať všetci
od malého po veľkého
12a budem milostivý
ich neprávostiam
a na ich hriechy viacej nepomyslím.
13"Keď však hovorí o novej zmluve, vyhlasuje prvú za zastaranú; a čo je zastarané a prežilo sa, je blízke zániku."