Efezanom 5
SLB

Efezanom 5

5
1Napodobňujte teda Boha ako milované deti2a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
3"Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých#kresťanom;"4"ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie - čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie."5Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom.6Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.7Nebuďte teda ich spoluúčastníci.8"Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite."9"Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde;"10skúmajte, čo je milé Pánovi,11a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte.12Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti.13Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným,14lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí:
Prebuď sa, kto spíš,
vstaň z mŕtvych
a zaskvie sa ti Kristus.
15Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.16Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.17Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.18A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.19Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.20Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.
Kresťanská domácnosť
21Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej:22ženy svojim mužom ako Pánovi,23lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela#kresťanom.24Ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.25Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu,26aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody#kresťanom skrze slovo,27a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.28Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje.29"Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev;"30lebo sme údmi Jeho tela#kresťanom.31"Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo."32Toto tajomstvo je veľké. Ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev.33Takto teda aj vy každý jeden milujte si ženu ako seba, a žena nech sa bojí muža.