Prvý Korinťanom 15
SLB

Prvý Korinťanom 15

15
Zmŕtvychvstanie
1Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom,2a skrze ktoré aj dosahujete spasenie, ak ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili.3Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem4a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem,5i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim,6potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli.7Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým apoštolom8a zo všetkých poslednému - ako nedochôdčaťu - ukázal sa aj mne.9Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu.10Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.11Preto, či ja či oni tak kážeme, a tak ste uverili.
Dôvody zmŕtvychvstania
12Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Nieto zmŕtvychvstania?13Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený.14A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera.15Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych.16Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený,17ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch.18A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi.19Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.
Poriadok zmŕtvychvstania
20Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.21"Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie;"22ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi.23Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi,24a potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc.25Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.26"Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť;"27veď všetko Jemu poddal pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je poddané, je jasné, že všetko okrem Toho, ktorý Jemu všetko poddal.28A keď Jemu všetko bude poddané, vtedy aj sám Syn poddá sa Tomu, ktorý Jemu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom.
Ďalšie dôvody zmŕtvychvstania
29Ináč čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nie sú kriesení, načo sa dávajú krstiť miesto nich?30Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu?31Každý deň umieram, ako že ste vy, bratia, moja chvála v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.32Že som sa v Efeze boril so šelmami ako ostatní ľudia, čo mi to osoží? Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom: Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.33Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy.34"Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte; veď na vaše zahanbenie hovorím, že niektorí nepoznajú Boha."
Spôsob zmŕtvychvstania
35Ale niekto povie: Ako sú mŕtvi kriesení? V akom tele prídu?36Ó, nemúdry! Čo ty rozsievaš, neožije, ak neodumrie.37A keď rozsievaš, nerozsievaš telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, ako príde, pšeničné alebo nejaké iné.38A Boh mu dáva telo, aké sám chce, a každému semenu jeho vlastné telo.39"Nie je každé telo to isté telo; veď iné je telo ľudské, iné telo zvieracie, iné zase telo vtáčie a iné rybie."40"Sú aj nebeské telá, sú aj zemské; ale iný je lesk nebeských a iný zemských;"41"iný je lesk slnka, iný mesiaca a iný hviezd; veď leskom líši sa hviezda od hviezdy.
"42"Tak aj pri zmŕtvychvstaní. Rozsieva sa porušiteľné, vzkriesené je neporušiteľné;"43"rozsieva sa neslávne, vzkriesené je slávne; rozsieva sa slabé, vzkriesené je silné;"44rozsieva sa telo telesné, vzkriesené je telo duchovné. Lebo ako je telesné telo, tak je aj duchovné.45Tak je aj napísané: Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam oživujúcim Duchom.46Nie je však skôr duchovné, ale telesné, a len potom duchovné.47Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba.48Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.49A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského.
Čas zmŕtvychvstania
50To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôžu dosiahnuť dedičstvo kráľovstva Božieho, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť.51Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme,52razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme.53Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť.54Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané:
Pohltená je smrť vo víťazstve.
55Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo?
Kde je, ó smrť, osteň tvoj?
56Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon.57Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!58A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.