YouVersion Logo
Search Icon

Matewu 1

1
Bokhokho baJesu Khristu
(Luk. 3:23-38)
1Lona ngumlandvo wekutalwa kwaJesu Khristu, labesitukulwane saDavide, naye abesitukulwane sa-Abrahama.
2 Abrahama watala Isaka; Isaka watala Jakobe; Jakobe watala Juda kanye nabomnakabo. 3 Juda watala boPheresi naZara, unina wabo bekunguThamari; Pheresi watala Hesroni; Hesroni watala Ramu; 4Ramu watala Aminadaba; Aminadaba watala Nasoni; Nasoni watala Salmoni; 5Salmoni watala Bowazi kuRahabi; Bowazi watala Obedi kuRuthe; Obedi watala Jese; 6 Jese watala inkhosi Davide.
Davide watala Solomoni, unina abengumfati wa-Uriya; 7 Solomoni watala Rehobhowamu; Rehobhowamu watala Abiya; Abiya watala Asafa; 8 Asafa watala Josafati; Josafati watala Joramu; Joramu watala Oziya; 9 Oziya watala Jothamu; Jothamu watala Ahazi; Ahazi watala Hezekiya; 10 Hezekiya watala Manase; Manase watala Amoni; Amoni watala Josaya; 11 Josaya watala Jekhoniya nabomnakabo, ngesikhatsi bantfu baka-Israyeli batfunjwa bayiswa eBhabhulona.
12 Emvakwekutfunjwa kwabo kuya eBhabhulona Jekhoniya watala Sheyaltiyeli; Sheyaltiyeli watala Zerubhabheli; 13Zerubhabheli watala Abiyudi; Abiyudi watala Eliyakimu; Eliyakimu watala Azori; 14Azori watala Sadoki; Sadoki watala Akhimu; Akhimu watala Eliyudi; 15Eliyudi watala Eliyezeri; Eliyezeri watala Mathani; Mathani watala Jakobe; 16Jakobe watala Josefa, indvodza yaMariya, unaboJesu lobitwa ngekutsi nguKhristu.
17Tili-14 titukulwane kusukela ku-Abrahama kuya kuDavide. Kusukela kuDavide kuya esikhatsini sekutfunjwa kwabo kuya eBhabhulona nakhona tili-14. Kusukela esikhatsini sekutfunjelwa eBhabhulona kuya esikhatsini saKhristu nakhona tili-14.
Kutalwa kwaJesu Khristu
(Luk. 2:1-7)
18 Kutalwa kwaJesu Khristu kwaba nje-ke: Kwatsi Mariya unina asamiselwe Josefa, basengakahlangani, watfolakala asakhuleliswe nguMoya Longcwele. 19Kepha Josefa, indvodza yakhe, abengumuntfu lolungile, akatsandzanga kumtsela ngelihlazo. Wacabanga, asafuna kumlahla ngasese. 20Kodvwa asakucabanga loko, kwefika ingilosi yeNkhosi kuye ngeliphupho yatsi: “Josefa, ndvodzana yaDavide, ungesabi kumtsatsa Mariya umkakho, ngobe loko lakukhulelwe kwaMoya Longcwele. 21 Mariya utakutala indvodzana uyetse libito utsi nguJesu, ngobe nguye loyakusindzisa bantfu bakhe etonweni tabo.”
22Konkhe loku kwentekela kugcwalisa loko lokwashiwo yiNkhosi ngemphrofethi lowatsi: 23 “Bheka, intfombi iyawukhulelwa itale indvodzana, libito layo kuyawutsiwa ngu-Imanuweli,” lokusho kutsi: “Nkulunkulu unatsi.”
24Josefa nakavuka ebutfongweni, wenta njengaloku ingilosi yeNkhosi imtjelile; watsatsa Mariya waba ngumkakhe. 25 Kodvwa akazange ahlangane naye waze watubula ngendvodzana; wayetsa libito, watsi nguJESU.

Currently Selected:

Matewu 1: SWT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy