Malakhi 4
SWT

Malakhi 4

4
Lilanga laSimakadze liyeta
1 # Amo. 2:9; Oba. 18 “Impela lilanga liyeta; liyawushisa njengemlilo lowesabekako nalohhumako. Bonkhe labatigcabhako bangangihloniphi nalabenta lokubi bayawuba tinhlanga, lelo langa lelitako liyawubalumekela ngemlilo,” kusho Simakadze longuSomandla. “Kute imphandze nome ligala leliyawusala kubo. 2#Jer. 33:6; Luk. 1:78Kodvwa kini lenilesabako Libito lami, lilanga lekulunga liyawuphuma linekuphilisa etimphikweni talo. Niyawuphuma nitjakadvule njengemankhonyane lakhululwe etisingeni tawo. 3Lapho-ke niyawubagcobagcoba phansi lababi; bayawuba lutfuli ngaphansi kwetinyawo tenu ngalelo langa lengiyawulungisa ngalo konkhe,” kusho Simakadze longuSomandla.
4 # Eks. 20:1; Dut. 6:1; Heb. 3:5 “Khumbulani umtsetfo wenceku yami Mosi, timiso nemitsetfo lengamnika kona eHorebe kuwo onkhe ema-Israyeli.”
Kubuya kwemphrofethi Elija
5 # Mat. 11:14; 17:11; Mak. 9:11; Luk. 1:17 “Bukani la, ngiyawunitfumelela umphrofethi Elija, lingakefiki lelo langa lelikhulu nalelesabekako laSimakadze. 6#Mik. 7:6Uyawuguculela tinhlitiyo taboyise kubantfwababo, netinhlitiyo tebantfwana kuboyise; ngaphandle kwaloko ngiyawuta ngitewushaya lelive ngesicalekiso.”

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.

Learn More About Siswati 1996 Bible