Malakhi 4:4

Malakhi 4:4 SWT

“Khumbulani umtsetfo wenceku yami Mosi, timiso nemitsetfo lengamnika kona eHorebe kuwo onkhe ema-Israyeli.”
SWT: Siswati 1996 Bible
Share