Malakhi 4:1

Malakhi 4:1 SWT

“Impela lilanga liyeta; liyawushisa njengemlilo lowesabekako nalohhumako. Bonkhe labatigcabhako bangangihloniphi nalabenta lokubi bayawuba tinhlanga, lelo langa lelitako liyawubalumekela ngemlilo,” kusho Simakadze longuSomandla. “Kute imphandze nome ligala leliyawusala kubo.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share