Malakhi 3:1

Malakhi 3:1 SWT

“Bukani la, ngiyawutfumela sitfunywa sami, lesiyawulungisa indlela embikwami. Masinyane loSimakadze lenimfunako uyakuta ethempelini lakhe. Yebo, sitfunywa sesivumelwane lenisifisako siyawufika,” kusho Simakadze longuSomandla.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share

Malakhi 3:1

Share