Malakhi 2:16

Malakhi 2:16 SWT

Simakadze Nkulunkulu wema-Israyeli utsi: “Ngiyakutondza kwehlukana kwalabashadile, kantsi futsi ngiyayenyanya indvodza levimbanisa ngebudlova njengesembatfo,” kusho Simakadze. Ngako ticaphele wena emoyeni wakho, ungabi ngulongaketsembeki.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share