Genesisi 1
SWT

Genesisi 1

1
Kudala kwaNkulunkulu
1 # Hla. 33:6; 90:2; 104:2; 136:5; Joh. 1:3; Khol. 1:16; Heb. 11:3 Ekucaleni Nkulunkulu wadala lizulu nemhlaba. 2#2 Khor. 4:6Umhlaba wawulihlane lelingenalutfo, bumnyama babumbonye emanti nekujula kwawo; Moya waNkulunkulu#Nome “Moya waNkulunkulu” nome “umoya lowesabekako” nome “emandla aNkulunkulu” nome “umoya lophuma kuNkulunkulu” abehla enyuka ahambahamba etikwemanti.
3Nkulunkulu watsi: “Akube khona kukhanya,” kwaba khona kukhanya. 4Nkulunkulu wabona kutsi kukhanya kuhle. Nkulunkulu wehlukanisa kukhanya nebumnyama. 5Nkulunkulu wakwetsa kukhanya watsi: “Yimini,” bumnyama wabetsa watsi: “Busuku.” Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lekucala.
6 # Jer. 10:12; 51:15 Nkulunkulu watsi: “Akube khona umkhatsi emkhatsini wemanti, wehlukanise emanti nemanti.” 7#Isa. 40:22; 42:5; 44:24Nkulunkulu wenta umkhatsi, wehlukanisa emanti labengephansi kwemkhatsi nemanti labengetulu kwemkhatsi. Kwase kuba njalo. 8Nkulunkulu wawetsa lomkhatsi watsi: “Lizulu.” Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesibili.
9 # Hla. 33:7 Nkulunkulu watsi: “Emanti langephansi kwelizulu akabutsane ndzawonye, kubonakale umhlaba lowomile.” Kwase kuba njalo. 10Lokomile Nkulunkulu wakwetsa libito watsi: “Ngumhlaba;” nemanti labutsene ndzawonye wawetsa libito watsi: “Lwandle.” Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 11Nkulunkulu watsi: “Umhlaba awuvete konkhe lokumilako: lokutsela tinhlavu, netihlahla tetitselo letitsela tinhlavu letiyinhlanyelo ngetinhlobo tato.” Kwase kuba njalo. 12Umhlaba waveta konkhe lokumilako lokutsela tinhlavu, netihlahla tetitselo letitsela tinhlavu letiyinhlanyelo ngetinhlobo tato. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 13Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesitsatfu.
14 # Jer. 31:35 Nkulunkulu watsi: “Akube khona tibane emkhatsini wesibhakabhaka tehlukanise imini nebusuku; atibe tibonakaliso tetikhatsi, netemalanga, neteminyaka. 15Atibe tibane temkhatsi wesibhakabhaka tikhanyisele umhlaba.” Kwase kuba njalo. 16Nkulunkulu wenta tibane letikhulu taba tibili: lesikhulu kutsi sibuse imini, lesincane kutsi sibuse busuku. Wenta netinkhanyeti futsi. 17Nkulunkulu watibeka emkhatsini wesibhakabhaka kutsi tikhanyisele umhlaba, 18tibuse imini nebusuku, tehlukanise kukhanya nebumnyama. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 19Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesine.
20Nkulunkulu watsi: “Emanti akagcwale yonkhe inhlobo yetilwane letiphilako, kundize tinyoni etikwemhlaba emkhatsini wesibhakabhaka.” 21Ngako-ke Nkulunkulu wadala tilwane letikhulu taselwandle nato tonkhe tinhlobo tetilwane letiphilako letigcwele emantini ngetinhlobo tato, nato tonkhe tinhlobo tetinyoni letinetimphiko. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle. 22#Gen. 8:17Nkulunkulu watibusisa watsi: “Talanani, nandze nigcwalise tilwandle, netinyoni tandze nemhlaba wonkhe.” 23Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesihlanu.
24Nkulunkulu watsi: “Umhlaba awuvete tonkhe tinhlobo tetilwane letiphilako: tonkhe tinhlobo tetifuyo, netetilwane letihamba ngesisu, netilo tesiganga.” Kwase kuba njalo. 25Nkulunkulu wenta tonkhe tinhlobo: tetilo tesiganga, netetifuyo, netetilwane letihamba ngesisu. Nkulunkulu wabona kutsi loko kuhle.
26 # Hla. 8:5; Heb. 2:6 Nkulunkulu wase utsi: “Asente bantfu, babe ngumfanekiso wetfu, basifute; babuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwetifuyo, nasetikwemhlaba wonkhe, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba ngesisu netilwanyakatana.”
27 # Gen. 9:6; Ef. 4:24; Khol. 3:10 Ngako Nkulunkulu wadala umuntfu
waba ngumfanekiso wakhe;
wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu:
wabadala, lomdvuna nalomsikati.
28Nkulunkulu wababusisa watsi: “Talanani, nandze, nigcwalise umhlaba, niwuncobe. Nibuse etikwetinhlanti taselwandle, nasetikwetinyoni tasemoyeni, nasetikwato tonkhe tilwane letihamba emhlabeni.” 29#Gen. 9:3Nkulunkulu watsi: “Ase nibuke la, ngininike tonkhe tibhidvo letisemhlabeni wonkhe letimilisa inhlanyelo, nato tonkhe tihlahla letinenhlanyelo etitselweni tato, kutsi kube kudla kwenu. 30#Isa. 11:6Kepha konkhe lokuphilako: tilwane temhlaba, nato tonkhe tinyoni tasemoyeni, netilwane letihamba ngesisu, ngikunika konkhe lokuluhlata kutsi kube kudla kwako.” Kwase kuba njalo. 31Nkulunkulu wakubona konkhe labesakwentile, kutsi kuhle kakhulu. Kwahlwa, kwasa: Kwaba lilanga lesitfupha.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.

Learn More About Siswati 1996 Bible