Matäus 2
PB

Matäus 2

2
Jesus – von de Velkja aus Kjennich bejreest
1Aus Jesus en Kjennich Herodes siene Tiet, en Betlehem en Judäa jebuaren wia, seet, dan kjeemen Stiernforscha utem Oosten no Jerusalem un fruagen: #Luk 2,1-7 2Wua es de niejebuarna Kjennich von de Juden? Wie haben em Oosten sienen Stiern jeseenen un sent jekomen am auntobäden. #4Mo 24,17 3Aus Kjennich Herodes daut hieed, vefieed hee sikj, un gaunz Jerusalem met am. 4Dan leet hee aule Huagepriestasch un Schreftjelieede em Volkj toopkomen, om to forschen, wua Christus sull jebuaren woaren. 5Un see säden: En Betlehem en Judäa; wiels daut es waut de Profeet jeschräwen haft: #Micha 5,1; Joh 7,42
6“Oba du Betlehem em judischen Launt,
du best goanich daut kjlanste mank Juda äare aunjestalde;
wiels von die saul de Leida komen,
dee äwa mien Volkj Israel woat Har sennen.”
7Dan roopt Herodes sikj de Stiernforscha heemlich, om von an uttofinjen, jrod wanea de Stiern wia verendach jekomen. 8Hee schekjt an no Betlehem un säd: Got un sieekjt bat jie daut Kjint finjen woaren, un wan jie daut jefungen haben, dan komt un sajcht mie, daut ekj uk komen kaun daut auntobäden. 9Aus see dän Kjennich jehieet hauden, jinjen see han, un werkjlich, de Stiern, dän see em Oosten jeseenen hauden, trock wada ver an, bat dee kjeem un äwa dän Plauz stunt, wua daut Kjint wia. 10Aus see dän Stiern sagen, freiden see sikj sea. 11Aus see em Hus nenn jinjen, fungen see daut Kjint met siene Mutta, Maria, un schmeeten sikj ver am dol un bäden am aun. Un aus see äare Reistauschen opjemoakt hauden, schonken see am Golt, Weiruak un Mirren. #Psa 72,10.15; Jes 60,6 12Un wiels Gott an em Droom jewoarnt haud, nich trigj no Herodes to gonen, jinjen see opp eenen aundren Wajch no Hus.
Jesus – Flichtlinkj en Ägipten
13Un aus see opp däm Trigjwajch wieren, kjeem dän Harn sien Enjel no Josef em Droom un säd to am: Sto opp, nemm daut Kjint un siene Mutta, un flicht no Ägipten, un bliew doa bat ekj die sajen woa. Wiels Herodes haft em Plon daut Kjint to sieekjen un daut omtobrinjen. 14Un aus hee oppstunt, neem hee daut junge Kjint un siene Mutta un läd de Nacht loos no Ägipten, 15un bleef doa bat Herodes doot wia, daut sikj erfellen wudd waut de Har derch dän Profeet jesajcht haud: “Ut Ägipten hab ekj mienen Sän jeroopt.” #Hos 11,1
Jesus – vom Kjinjamort bewoat
16Aus Herodes daut enwort, daut de Stiernforscha am aunjeschmäat hauden, wia hee schrakjlich doll, un befool daut en Betlehem un en de gaunze Omjäajent aule kjliene Kjinja, twee Joa oolt un doarunja, sullen dootjemoakt woaren. Wiels, soo aus de Stiernforscha jesajcht hauden, hauden see dän Stiern twee Joa trigj jeseenen. 17Dan wort daut, soo aus de Profeet Jeremia jesajcht haud: #Jer 31,15
18“En Rama es een grootet Jeschrie
von hielen, kloagen un truaren to hieren;
Rahel hielt äwa äare Kjinja
un well sikj nich treesten loten,
wiels dee aula wajch sent.” #1Mo 35,19
Jesus – de Nazarena
19Oba aus Herodes ieescht doot wia, seet, dan kjeem dän Harn sien Enjel em Droom no Josef en Ägipten 20un säd: Sto opp un nemm daut Kjint un siene Mutta un trakj trigj no Israel, wiels dee, dee daut Kjint dootmoaken wullen, sent jestorwen. #2Mo 4,19 21Dan stunt hee opp un neem daut Kjint un siene Mutta un kjeem trigj no Israel. 22Oba aus hee hieed daut Archelaus en sien Voda Herodes siene Städ Kjennich äwa Judäa wia, fercht hee sikj doahan to gonen. Dan befool Gott am em Droom en Galiläa nenn to gonen. 23Un hee kjeem un wond en de Staut dee Nazaret heeten deed, soo daut sikj erfellen wudd waut de Profeet jesajcht haud: Hee saul Nazarena heeten. #Luk 2,39; Joh 1,46

Plautdietsch Bible © 2003 Kindred Productions and United Bible Societies Association, Inc.

Learn More About De Bibel