YouVersion Logo
Search Icon

Genesis 1

1
Ang Sugilanon sa Kabuhatan
1Sa pagsugod sa Dios pagbuhat sa kalibotan ug sa tanang butang sa kalangitan,#1:1 Sa pagsugod…sa kalangitan: o Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang kalibotan ug kalangitan. 2ang kalibotan haw-ang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabonan sa kangitngit ug ang Espiritu sa Dios#1:2 Espiritu sa Dios: o hangin gikan sa Dios; o usa ka makalilisang nga hangin. naglihok ibabaw sa katubigan. 3Unya#2 Mac. 7:28; 2 Cor. 4:6. miingon ang Dios, “Motungha ang kahayag.” Ug mitungha ang kahayag. 4Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita ug gilain niya kini gikan sa kangitngit. 5Ginganlan niyag “Adlaw” ang kahayag ug ang kangitngit ginganlan niyag “Gabii.” Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw.
6Unya#2 Ped. 3:5. miingon ang Dios, “Motungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan.” Ug nahimo kini. 7Pinaagi sa gibuhat niyang wanang, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos ug nahimo kini. 8Ginganlan niyag “Langit” ang wanang. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw.
9Unya miingon ang Dios, “Matingob sa usa lamang ka dapit ang tubig ubos sa langit aron motungha ang yutang mala.” Ug nahimo kini. 10Ginganlan sa Dios ug “Yuta” ang mala ug ang tubig nga nalain ginganlan niyag “Dagat.” Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 11Unya miingon siya, “Moturok sa yuta ang nagkalainlaing mga tanom: kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga.” Ug nahimo kini. 12Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 13Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikatulong adlaw.
14Unya miingon na usab ang Dios, “Motungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. 15Modan-ag kini sila sa kalangitan aron paghatag ug kahayag sa kalibotan.” Ug nahimo kini. 16Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag: ang adlaw nga maoy maghatag ug kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. 17Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdan-ag sa kalibotan 18ug maghatag ug kahayag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 19Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikaupat nga adlaw.
20Miingon na usab ang Dios, “Mapuno ang katubigan sa nagkalainlaing mga buhing mananap ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan.” Ug nahimo kini. 21Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 22Unya gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan ug giingnan, “Sanay kamo ug lukpa ninyo ang kadagatan!” Ngadto sa mga langgam miingon siya, “Sanay kamo!” 23Ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Kadto mao ang ikalimang adlaw.
24Unya miingon ang Dios, “Motungha sa kalibotan ang nagkalainlaing mga mananap: mga kahayopan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap.” Ug nahimo kini. 25Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayopan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya.
26Unya#Klm. Sol. 2:23; Sir. 17:3-4; 1 Cor. 11:7. miingon na usab ang Dios, “Buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayopan ug sa tanang ihalas nga mananap.” 27Busa#Mat. 19:4; Mar. 10:6.#Gen. 5:1-2. gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway. 28Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, “Panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibotan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibotan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap.” 29Unya miingon ang Dios, “Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kan-on. 30Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kan-on.” Ug nahimo kini. 31Nakita sa Dios nga maayo gayod ang tanan nga iyang gibuhat ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw.

Currently Selected:

Genesis 1: RCPV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy