YOHANA 3
MASSANA
3
Kaslana vi Yesu hiɗi Nikodemus
1May san kep jar sum sa Farisena* yum Nikodemus; 2Nam ma tam Yesu hay henjeta dumu: Rabbi, numa wi ala naŋ mi sa ma hatta ma ŋolla, ma may vi Lawni pa; sa as kay li ɗekka ma naŋ lumna kaynɗi, la Lawna may hiɗi namɗina. 3Yesu hotom dita: Nan daŋ gasita: La san bay vuɗ wuliya, nam as kay wi mulda-Lawnɗi. 4Nikodemus dum ala, sana as vuɗ wuliya hay li ma nam muɗi maari nanige? Nam as hot hay sulumu kay vuɗ sem mara ma' lo su? 5Yesu hotom dita: Nan daŋ gasita: La sana vuɗ goy hay niyna hiɗi Ŋustaɗi, nam as kal kalaf hay mulda vi Lawnɗi. 6Va ma vuɗi goy hay sliwna, nam mi sliwna, va ma vuɗi goy hay Ŋusta, nam mi Ŋusta may. 7Dita ta nan daŋgi ala, nigi ma vuɗ wuliya, naŋ ma muɗ ɦiyiŋ' kaɗi. 8Simeɗna biw hay liyn marige ma nam mina, naŋ humum biwna valamu, may naŋ wi liyn ma nam may hayam panɗi, liyn ma nam kal hayna naŋ wumɗi kaw. Nam li ŋray ca tam sa ma vuɗi hay Ŋusta ki kayn nala.
9Nikodemus hot sli dita dumu: Kayni fi li nanige? 10Yesu hotom dita: Naŋ mi sa ma hatta ma ŋolla vi Israyel, naŋ as wi kaynɗi su? 11Nan daŋ gasita, nay dum mi va ma nay wumu, lo nay as li di-goyta kay va ma nay wum wina lay. May nigi vi di-goyta vuma'ɗi. 12La nigi vi dita vanu hay li ma nan digi kay slen ma ka kay nagat tanɗi, la nan min digi kay slen ma kulon kaw, nigi ma vum ɗawn vitige? 13Sa ma jik kulo wuralawn mayɗi, may mi nam ma jikay wuralawn pana, goora vi sana ma ka hay wuralawna. 14Ki Musus gaɓ guyn kulo hay fulda nala, kay na'ta la linigekaw goora vi sana ma gaɓis kulo kay gu-ma-grakŋa. 15Kay gigekaw ma vi hay namu fi irita vatɗita. 16Kay nala Lawna min sa nagatnawa, nam vul goora valamu ma vuɗi kepna, kay gigekaw ma vi hay namu ba goyɗi, may fi irita ta vatɗita. 17Kay Lawna gi goora valamu hay nagata, kay ka kitata kay sa nagatnɗi, may kay sa nagatna ma fi su'da hay namu. 18Sa ma vi hayamu kitata ma vumɗi, may nam ma viɗi kitata vumawa, kay nam may vi hay sem goora vi Lawna ma vuɗi kepnaɗi. 19Ɗuwgi kitat tani, Haraŋa maawa hay nagata, may sumuna min jufunda suw haraŋa, kay lopna visiya ay joo'o. 20Kay gigekaw ma li joota ka gaw tam haraŋa, ma goy tam haraŋɗi kaw, kay lopna valamu ma fi gat-vundaɗi. 21May nam ma li gasita ma goy hay haraŋa, a lopna valamu ma ɗek goy kalam ala nam liyawa hay Lawna.
Di-goyta ta wulita vi Yohana ma Baptismana
22Bugol kayni Yesu hiɗi sa hatayna valamu tuɗ hay nagata vi Yuda, nam musi hiɗi nisi ɗawni, li baptisma kaw. 23Yohana kaw ka li baptisma hay Enon, goboy hiɗi Salim, kay liyna ma niyna ay hay ŋolo; sumuna tuɗ ɗawni kaf, fi baptisma kaw. 24Kay hay liy namna Yohana bay gi daŋgay tuwa.
25May, sa hatayna vi Yohana ci-wayt fok kulo jarsiya hiɗi sa ma Yudiya kep kay lawta vi poora. 26Nisi ma tam Yohana ka dumu: Rabbi, sa ma naŋ ay hiɗi namu goy bugol niy-lumna Yordan ma naŋ li di-goyt kalamna, ɗuwaŋu nam ka li baptisma, sumun kaf ka ma talamu. 27Yohana hot dita: Sana as fum kayni mi va ma vulumti ay hay wuralawni pa. 28Nigi kay tuwgiya, nigi fi di goy kanu a nan di'e: Nanu, nan may mi Kristuɗi, may nan mi sana ma ganay sun vokomu. 29Sana ma ka hiɗi cata, nam mi juf-cata; may bana jufna ma col humum delemu, hob hiɗi firita ŋolo kuɗ della vi juf-cata; nala firita van wulini hobawa kulo'o. 30Nam ma ɦur kulo ŋolo, nan ma hot gaa goor may.
31Nam ma may kulo pana ka kulo kay kafe; nam ma hay nagata, nam ka hay nagata; nam law nala kay nam ka hay nagata. May sa ma may kulo wuralawn pana, nam ka kulo kay kafe. 32Nam li di-goyta kayni kay slen ma nam wumina hiɗi ma nam humumina kaw, may sa kep kaw ma vi di-goyta valamu mayɗi. 33Sa ma vi kuɗ di-goyta valamu nam ɗek goy ala Lawn mi gasita; 34kay sa ma Lawna gumi sunu nam dum mi yoboyna vi Lawna, kay Lawna vul Ŋusta ŋol suwa. 35Bumna min Goora, nam vulum slen kaf hay ɓalamu. 36Nam ma vi hay goora, fi irita ta vatɗita; may sa ma tun vida valam hay gooraɗi, nam fi wi iritaɗi, ɦiyda vi Lawna ma bur kalamu may.

(C) L'Alliance Biblique du Cameroun, 2001

Learn More About BIBALDA TA PELDETTA