YouVersion Logo
Search Icon

Zaŋ 1

1
Guma ma waw me nəkey dey ta Mesəfrey
1Da me zley ma bəla na, Ndaw ana Mey ma Bay’ərlam ana na, ŋga daha. Ŋga na na, ma mbəɗa dey aha ka Bay ma Bəla, ŋga na na, Bay’ərlam aha. 2Zla da me zley ana na, ŋga ma mbəɗa dey aha ka Bay ma Bəla. 3Tek hay tabiyaha na, ma ka hiya na ta har a ŋga, ɗaɗa tek ma ka ha mandzara ŋga na, dakay. 4Mendzey ma vəla ha na da har a ŋga, mendzey na hana na, waw me nəkey dey ma ndaw hay aha. 5Waw me nəkey dey ana na, a wezley dey da ləvaŋ, amana, ləvaŋ ka sərada kakay. 6Ndaw ana daha Bay ma Bəla ma sləradərawa, mezəley ŋga na na Zaŋ. 7A sawa na, seydewe ha, ma da key seydewe ma waw me nəkey dey, ma aza ndaw hay tabiyaha ka pam 'ar ta ŋga. 8Ŋga na waw me nəkey dey ana kakay, ama a dafa na ka key seydewe ma waw me nəkey dey ana. 9Ndaw ana Mey ma Bay ma Bəla ana na, waw me nəkey dey ana dərka na; ma sawa ŋga ka bəla na, ma da ɓey waw a ndaw hay tabiyaha. 10Ŋga na ma ndzaha ka bəla, bəla ma ləma ha na ta har a ŋga, amana bəla ka sərada kakay. 11A sawa na a 'ay ŋga na, amana ndaw aŋga na hay ka ŋgəlama kakay. 12Ama ndaw ma ŋgəlama na hay, ndaw ma pam 'ar ka mezəley ŋga na hay na, ma vəlatar slam har me tərey Bəzey ma Bay ma Bəla ahiya. 13Taya aŋga na ma ya hiya na, ma mambaz kakay, kwa da me wuɗey ma slaw vaw kakay, kwa ma me wuɗey ma ndaw kakay, amana ma Bay ma Bəla. 14Arka na, Ndaw ana Mey ma Bay ma Bəla ana na, a da tərey na ndaw aha, ŋga ka ndzey ba da walaŋ a lakwa. La ka nəkadama maram aŋga ba, maram aŋga na na, Bəzey malay ana, ma rəha ha ta hahaya ta dərka, a ndzafərawa da har ma Baba. 15Zaŋ a kar seydewe ŋga na, a tələkada mey: «Nəkafama ndaw i ma ləvafa na: Ndaw a da sawa da dəba ɗaw, ŋga na a fənaya, hərway zla i daha tsaray kakay na, ŋga na ŋga daha.» 16Da ma rəha vaw ŋga na, akwa i ndzafakwa na hahaya ka ’ar ma hahaya. 17Haɗaw ma vəlawa Mewey na Moyiz na, hahaya ta dərka na, a səmawa na ta har ma Yezu Kriste. 18Ɗaɗa ndaw ka nəkada Bay ma Bəla ta dey ŋga na dakay, Bay’ərlam Bəzey malay ana, ma ndza ha da Baba ŋga na, ma ɓadandukurawa na ŋga.
Seydewe ma Zaŋ me key ana
(Mt 3.1-12; Mk 1.2-8; Lk 3.15-17)
19Nəkafama neney na, seydewe ma Zaŋ me key da har ma Zuif hay, ma slərafəmərawa ndaw hay da Zeruzalem ka slam aŋga, baba me key kuley hay ta Levit hay, ma ka tsəhafəmərawa: «Ɗagay kah ana na way?» 20Zaŋ ka kəzlafata guma kakay, ma mbəɗafatara andza neney: «Yah na Kriste kakay.» 21Arka taya ma tsəhafama: «Ɗagay kah ana na way? Kah na Elyi ɗaw?» Ŋga ma mbəɗatar kava: «Yah na ŋga kakay.» «Kah na Ndaw sek ɗaw?» Ŋga me mbəɗey kava: «A'ay.» 22Arka ma ləvamar tok: «Kah ana na way? Hayna mbəɗafandərawa kava tizləne, la da ləvəmatar a ndaw ma sləradəmandərawa na hay na, teŋgey? Tobiyaha da 'ar eɗek ana na, kah ana na way?» 23Ŋga ma ləvatar: «Yah na vəɗ ma ɗay ma ndaw me wudey da palah ana: ‹Sakaɗadəmara tsəveɗ ma Bay’ərlam», andza na ma ndaw sek Ezayi ma ləvawa na.» 24Azlakwa tok na, ndaw ma sləradəmatərawa na hay na, Fariziyeŋ hay. 25Re a tsəhafama ha ta me ləvey aha: «Haɗaw kah na Kriste kakay, kwa Elyi kakay, kwa Ndaw sek kakay sana, ɗagay ka dzuhəɓey ndaw hay na, ka mey?» 26Zaŋ ma mbəɗatar kava: «Yah na i dzuhəɓadakwar na, a yam. Ama ndaw ana daha da walaŋ a kwar, ka səradama kakay; 27a sawa ha da dəba ɗaw, yah ɗa ndaw aha me pəsəkey ledze ma tahərak aŋga kakay.» 28Tek a neney a kawa na da Betani, da diya ma wayaŋ ma Zurdeŋ, ka slam ma Zaŋ me dzuhəɓey ndaw hay ana.
Yezu Bəzey təɓaŋ ma Bay ma Bəla
29Ma medew ana, andza ŋga ma nəkada Yezu a sawa ha ka tsakay ŋga na, ŋga me ləvey: «Nəkafama ka Bəzey təɓaŋ ma Bay ma Bəla na, ma zəga meŋgəsey ma bəla na. 30I tsukurawa na ka ŋga: ‹Ndaw a da sawa da dəba ɗaw, ŋga na a fənaya, hərway zla i daha tsaray kakay na, ŋga na ŋga daha.› 31Yah ana tiyatsa na, i sərada ha kakay, ama i sawa i da dzuhəɓadata ndaw hay a yam na, ma Bəzey ma Israyel hay ka səradama.» 32Zaŋ ma ka seydewe ŋga, me ləvey: «I ma nəkada Mesəfrey, andza hwoɗəgwam, ma harɗawa da 'ərlam, me ndzey ka 'ar aŋga. 33I səradaha kakay, ama Ndaw ma sləradiyawa ma da dzuhəɓadata ndaw hay a yam ana, ma ləvaya: ‹Ndaw ana ŋga na na ka da nəkada Mesəfrey a harɗawa ha, a ndzey ka 'ar aŋga na na, ndaw me dzuhəɓey ndaw da Mesəfrey Kokwoɗ ana tok.› 34I na, i ka nəkada ba ta dey ɗaw. I key seydewe ŋga na, ŋga na Bəzey ma Bay ma Bəla.»
Gawla ma Yezu tsəfəmey ana hay
35Ma medew ana na, Zaŋ re ŋga ka slam ana, ta gawla ŋga hay tsew. 36Ŋga ma zazura Yezu a daw aha na, ŋga me ləvey: «Neney na Bəzey təɓaŋ ma Bay ma Bəla.» 37Gawla ŋga na hana hay tsew ana, ma tsənadama guma ŋga na na, ma səpamar bəzay a Yezu. 38Arka Yezu me mbəɗey dey ta dəba, andza ŋga ma nəkadata a səpamar aha bəzay na, ŋga ma ləvatar: «Ka səpam mey?» Taya ma mbəɗam kava: «Rabi, ka ləva na Miter, ɗagay 'ay ɗek ana na, ka waray?» 39Ŋga ma ləvatar: «Səmawa da nəkafəmərawa.» Taya ma dawam tok, ma nəkadama slam aŋga na me ndzey ana, arka ma ndzəmawa ka slam aŋga ta pas ana ŋga na na, a key ndzemdey faɗ ma hakwaɗ. 40Andrey, malam ma Simoŋ Piyer, ŋga na ndaw asləta da walaŋ ma ndaw ŋga na hay tsew ma tsənadəmərawa guma ma Zaŋ, ma səpəmərawa bəzay a Yezu ana. 41Ŋga ma daway tsəfəmey aha na ka tsakay ma malam aŋga Simoŋ, ma ləvar: «La ka ndzafama Ndaw ma vaha 'ar ana ba!», ka ləva na Kriste. 42Ŋga ma ŋgələrawa ka tsakay ma Yezu. Yezu ma zazura, ma ləvar: «Kah na Simoŋ, bəzey ma Zaŋ, a da zələmaka na Sefas, ka ləva na Pəray.» 43Ma medew ana na, Yezu me dzeley ma daway 'ar a dala ma Galiley. Ŋga ma ndzafa Filip, ma ləvar: «Səpaya bəzay.» 44Azlakwa Filip ana na, ndaw Betəsayda, wuraw mandza Andrey ta Piyer. 45Ŋga ma daway ka tsakay ma Natanayel, ma ləvar: «Ndaw ana ŋga na ma winda ha da ɗeriwel ma Mewey ma Moyiz, ta na ma ndaw sek hay ana na, la ka ndzafama ba: azlakwa Yezu, Bəzey ma Zozef ma Nazaret.» 46Natanayel ma ləvar: «Da Nazaret? ma da bawa da huɗa hayaha na mey tey?.» Filip ma ləvar: «Sawa, nəkada.» 47Yezu ma nəkada Natanayel a sawa ha ka tsakay ŋga na, ŋga ma tsafa: «Nəkafama ka bəzey ma Israyel dzerey aha na, maləwaɗay da huɗa mey ŋga dakay ana.» 48Natanayel ma ləvar: «Ka səradiyawa na da may?.» Arka Yezu me mbəɗey kava: «Amba Filip ka zələkawa na, i ka nəkadəkaɓa tsoy, kah ma ndza ha da bəzay gudav.» 49Natanayel me mbəɗey kava: «Rabi, kah na Bəzey ma Bay ma Bəla, kah na Bay ma Israyel!» 50Yezu ma mbəɗar kava: «Ma vəday i ma ləvaka, i ka nəkadəkaɓa ba da bəzay gudav ana na, kah me pey 'ar, ka da nəkada tek hay ɗuhwa hiya a fəna sa.» 51Arka ŋga me ləvey sa: «Ayaw dərka dərka na i ləvakwar, ka da nəkadama ndasl ma 'ərlam ma wura ha, madurlam ma Bay ma Bəla hay a tsəlam aha a 'ərlam, a harɗəmawa ha ka 'ar ma Bəzey ma Ndaw

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy