Mateub 2
KKG

Mateub 2

2
Gā-aigu Aiǂoasa xu ge hāgu xa.
1 # Luk. 2:1-7 Tsî Jesub ge Betlehems Judeab ǃnâ ǁgoe ǃās ǃnâ, gao-aob Herodeb tsēdi ǃnâ ǃnae, mû, o gu ge gā-ai khoega aiǂoasa xu Jerusalems ǃoa ge hā,
2 # Num. 24:17 mî raǃâ: Mapab ǀase ǃnae hâ gao-aob Jodeǁîn diba hâ? ǀGamiros âba ge ge aiǂoas ǃnâ mû tsî go hā, ǀgoreǀî bi nîse.
3Tsî gao-aob Herodeb ge nēna ǁnâu, ob ge ge ǃhuri, tsî Jerusalems hoas ge ǁîb ǀkha ge ǃhuri.
4Tsîb ge ǀgapipristergu tsî xoaǂansabegu ǁaes digu hoaga ǀhaoǀhao tsî ge dîǃnâ gu, mapab nî Xristuba ǃnae ǃkhaisa.
5 # Mix. 5:1; Jhn. 7:42 O gu ge ǁîb ǃoa ge mî: Betlehems Judeab ǃnâ ǁgoes ǃnâ, nēti kēbo-aob xa xoahe hâ amaga:
6“Tsî sas Betlehems Judab ǃhūb dis ge tātse ǂkhari tama hâ Judab gaosan ǃnâ; sasa xub ǂgaeǂgui-aob ti ǁaes Israelsa nî ǃû kaiba nîra ǀkhī amaga.”
7ǃNubaib ge Herodeba gā-aiga ǂganǂamse ǂgai tsî ǂōrisase ge dîǃgâ gu ǁaeba mâ ǁaes ge ǀgamirosa ǂhai ǃkhaisa;
8tsî Betlehems ǃoa sî gu tsî ge mî: ǃGûsī î ǂōrisase ôaǃnâ ǀgôaroba, tsî hō bi go kao, ǂhôa te hā, î ta ǁkhāti sī ǀgoreǀî bi.
9Tsî gao-aoba gu ge ǁnâu, o gu ge ge ǃgû, tsî mû, ǀgamiros aiǂoas ǃnâ gu ge mûs ge ge ai-aiba gu, ǀgôarob hâbas ge sī mâs kōse.
10Tsî ǀgamirosa gu ge mû, o gu ge ge ǃgâiaǂgao kai ǃgâiaǂgaob ǀkha.
11 # Psa. 72:10, 15; Jes. 60:6 Tsî oms ǃnâ gu ge ǂgâ, o gu ge ǀgôaroba Marias ǁîb îs ǀkha ge hō tsî ǁnāǁgoe tsî ǀgoreǀî bi tsî ǁuidi âga ǁkhowa-am tsî ǃhuniǀurib tsî wiroki tsî miren tsîn xa ge ǀkhae bi.
12Tsî gu ge ǁhapos ǃnâ elosi mîmāsa ge hō, Herodeb ǃoa gu oa tide ga; o gu ge ǀkhara daob ai ǁîgu ǃhūb ǃoa ge ǁaru.
Egipteba ǃoa ǃhūs xa. Herodeb di ǀgôaǃgams xa.
13Tsî ǁaru gu ge, ob ge ǀhomǃgāb ǃKhūb diba Joseba ǁhapos ǃnâ ǂhai tsî ge mî: Khâi îts ǀgôaroba ū, ǁîb îs ǀkha, î ǃhū Egipteba ǃoa î ǁnāpa hâ, mîba tsi ta nîs kōse, Herodeb ǀgôarobab nî ǃgamse ra ôa xuige.
14Ob ge khâi tsî ǀgôaroba ǁîb îs ǀkha tsuxub ǃnâ ū tsî ge ǂgō Egipteba ǃoa,
15 # Hos. 11:1 tsî ǁnāpa ge hâ Herodeb ǁōb kōse, kēbo-aob ge ǃKhūb xa mîn nî ǀoaǀoahese: “Egipteba xu ta ge ti ôaba ge ǂgai” ti ra mîba.
16Tsî Herodeb ge mû, gā-aigu xab gāhe hâsa, ob ge kaise ge ǁaixa tsî ǀgôaron Betlehems tsî ǁîs amǃgâgu hoagu ai hân, ǀgam kurikha xu ǁnās ǃnaga hân hoana sî tsî ge ǃgam kai, gā-aigu xab ge ǂōrisase ôaǃnâ ǁaeba ǃoa.
17 # Jer. 31:15 ǃNubais ge kēbo-aob Jeremiab mîsa ge ǀoa:
18 # Gen. 35:19 “Dommi ge Ramas ǃnâ ge ǁnâuhe, ǃgaeb tsî ās tsî ǀoatsi ǃgaexanǃnâb tsîna; Raxels ge ǀgôan âsa ra āba tsî ǁkhaeǂgaokaisen ǂgao tama hâ, hâ taman hâ amaga” ti ra mîba.
Jesub ge Nasarets ǃnâ ra ǁan.
19Tsî Herodeb ge ǁō, mû, ob ge ǀhomǃgāb ǃKhūb diba Joseba ǁhapos ǃnâ ǂhai Egipteb ǃnâ,
20 # Eks. 4:19 tsî ge mî: Khâi î ǀgôaroba ǁîb îs ǀkha ū, î ǃgû Israelǁîn ǃhūba ǃoa, ǀgôarob ǀomsa gere ôan go ǁō xuige.
21Ob ge khâi, tsî ǀgôaroba ǁgûs ǀkha ū, tsî Israelǁîn ǃhūb ǃoa ge sī.
22Tsî Arxelaub Judeab ǃnâ a gao-ao ǃkhaisab ge ǁnâu ǁîb îb ǃās ǃnâ, ob ge ǁnāpa sīsa ge ǃao; tsî ǁhapos ǃnâb ge elosi mîmāsa hō-o, ob ge Galileab di ǃhūǃân ǃoa ge sī.
23 # Luk. 1:26; 2:39; Jhn. 1:46 Tsî sīb ge ob ge ǃās, Nasaret ti ra ǂgaihes ǃnâ ge ǁan, kēbo-aogu xa ge mîhes nî ǀoase: “Nasareǁîb tib nî ǂgaihesa.”

Bible Society in Namibia

Learn More About Elobmîs