Titus 2
CSP

Titus 2

2
Přinášej zdravé učení každé skupině lidí
1Ty však mluv, co náleží k zdravému učení. 2Starší#ř.: Staří muži mají být střídmí, čestní, rozvážní, zdraví ve víře, lásce a vytrvalosti.#n.: trpělivosti 3Podobně starší#ř.: staré ženy ať se chovají uctivě,#ř.: v chování náležejícímu svatým nejsou pomlouvačné ani nejsou zotročeny přílišným pitím vína, ale ať vyučují mladé ženy v dobrém 4a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a děti, 5byly rozvážné, cudné,#ř.: čisté; 2K 11,2; 1Tm 5,22; 1J 3,3 pracovité v domácnosti, dobré,#L 23,50; Sk 11,24; 1Pt 2,18; n.: laskavé poddané svým mužům, aby slovo Boží nebylo haněno. 6Taktéž mladší muže napomínej,#n.: povzbuzuj; v. 15; 2Tm 4,2; He 3,13 aby byli rozvážní, 7a sám buď ve všem příkladem správného jednání:#ř.: krásných skutků Ukazuj v učení neporušenost, poctivost, 8mluv zdravé slovo, jemuž nelze nic vytknout, aby každý odpůrce byl zahanben a neměl nic, co by o nás řekl#ř.: říkal zlého. 9Otroci ať se ve všem podřizují svým pánům,#ř. despota; srv. L 2,29p ať jsou úslužní,#ř.: milí; Ř 14,18; 2K 5,9 neodmlouvají, 10své pány neokrádají, ale ať ukazují veškerou dobrou víru,#n.: ve všem dokonalou věrnost / spolehlivost aby ve všem byli ozdobou učení našeho Zachránce Boha.
11Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem 12a vychovává nás,#n.: Všem lidem byla totiž zjevena spásná Boží milost, která nás vychovává abychom se odřekli#stejné slso v L 9,23 (zapři) a 2Tm 3,5 (bude cizí) bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žili v tomto#2Tm 4,10; ř.: nynějším; 1Tm 6,17 věku, 13očekávajíce tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho Zachránce Ježíše Krista, 14který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti#ř.: nezákonnosti a očistil si svůj zvláštní#n.: vybraný; překl. h. "osobní vlastnictví" v LXX: Ex 19,5; 23,22; Dt 7,6; 14,2; 26,18; 1Pt 2,9 lid, horlivý v dobrých skutcích. 15Mluv tyto věci, povzbuzuj a kárej se vší přísností.#ř.: příkazem Nikdo ať tebou nepohrdá!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad