Římanům 6
CSP

Římanům 6

6
Mrtvi hříchu, živi Bohu
1Co tedy řekneme? Máme zůstávat v hříchu, aby se rozhojnila milost? 2Naprosto ne! Jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? 3Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v#ř.: do (eis), překládáno: "k" (pokání – Mt 3,11, odpuštění – Sk 2,38) nebo "v" (jméno, Krista, tělo … – Mt 28,19; Sk 8,16; 19,3.5; 1K 1,13.15; 10,2; 12,13; Ga 3,27) Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v#ř.: do (eis), překládáno: "k" (pokání – Mt 3,11, odpuštění – Sk 2,38) nebo "v" (jméno, Krista, tělo … – Mt 28,19; Sk 8,16; 19,3.5; 1K 1,13.15; 10,2; 12,13; Ga 3,27) jeho smrt? 4Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbeni ve#ř.: do (eis), překládáno: "k" (pokání – Mt 3,11, odpuštění – Sk 2,38) nebo "v" (jméno, Krista, tělo … – Mt 28,19; Sk 8,16; 19,3.5; 1K 1,13.15; 10,2; 12,13; Ga 3,27) smrt, abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života.#ř.: chodili (n.: začali chodit – aorist) v novotě života 5Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobni ve#ř.: podobností jeho smrti, jistě mu budeme podobni i v zmrtvýchvstání. 6A víme,#n.: Když víme (ř.: Toto vědouce; túto ginóskontes) že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil#n.: bylo zničeno a my už hříchu neotročili. 7Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu.#ř.: ospravedlněn od hříchu 8Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. 9A víme,#ř.: vědouce (eidotes – navazuje na "věříme") že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá; smrt nad ním už nepanuje. 10Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy; a život, který žije, žije Bohu. 11Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé#ř.: žijící Bohu v Kristu Ježíši, [našem Pánu].
12Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti;#var.: ho (= hřích) poslouchali v jeho (= těla) žádostech; 13,14; Ef 2,3; 1Pt 1,14 13ani hříchu nepropůjčujte#ř.: nepředkládejte … ale předložte … ; 12,1 své údy za nástroje#ř.: zbroj nepravosti, ale vydejte#ř.: nepředkládejte … ale předložte … ; 12,1 sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili,#ř.: živi z mrtvých a své údy vydejte Bohu za nástroje#ř.: zbroj spravedlnosti. 14Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí.
Otroci spravedlnosti
15Co tedy? Budeme hřešit,#var.: Zhřešme protože nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! 16Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? 17Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. 18Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. 19Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste propůjčili#ř.: předložili své údy za otroky nečistotě a nepravosti#ř.: bezzákonnosti k činění nepravosti,#ř.: bezzákonnosti tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. 20Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od spravedlnosti. 21Jaký jste tehdy měli užitek#ř.: ovoce; 7,5; Jr 12,13 z těch věcí, za něž se nyní stydíte? Neboť jejich konec#n.: cíl (jako ve v. 22); Fp 3,19 je smrt. 22Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek#ř.: ovoce; 7,5; Jr 12,13 ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. 23Mzdou#n.: žoldem (pův.: "to, co se přikusuje ke chlebu") hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.