YouVersion Logo
Search Icon

Římanům 3

3
Boží věrnost
1Co tedy Žid navíc?#ř.: hojnost Žida; srv. Mt 5,47 Nebo jaký je užitek obřízky? 2Veliký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byly svěřeny Boží výroky. 3Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží?#n.: neuvěřili? Neučiní jejich nevíra víru Boží (n.: v Boha) neúčinnou? 4Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivýa každý člověk lhář, jak je napsáno: "Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí." 5Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď po lidsku. 6Naprosto ne! Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit#ř.: jak Bůh bude soudit; 2,16; Ž 9,9; Sk 17,31 svět? 7Neboť jestliže se mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč mám být#ř.: jsem ještě souzen jako hříšník? 8A nebylo by to tak, jak nás někteří pomlouvají a tvrdí, že říkáme: “Čiňme zlo, aby přišlo dobro”? Jejich odsouzení#n.: soud; 2,2; 8,1v je spravedlivé.
Nikdo není spravedlivý
9Co tedy? Máme (před pohany) výhodu? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve obvinili Židy i Řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu, 10jak je napsáno: "Není spravedlivého, není ani jednoho, 11není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha. 12Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. 13Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví#ř.: mluvili lest, pod jejich rty je hadí jed. 14Jejich ústa jsou plna kletby a hořkosti, 15jejich nohy jsou rychlé k prolití krve, 16na jejich cestách je zkáza a trápení, 17cestu pokoje nepoznali; 18není bázně Boží před jejich očima." 19Víme, že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou pod#ř.: v Zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět, 20protože ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk,#ř.: veškeré tělo neboť skrze Zákon je poznání hříchu.
Spravedlnost skrze víru
21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez Zákona, dosvědčovaná Zákonem i Proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru#[stěžejní téma celého listu, zvl. 3. a 4. kp.]; 1,17; 4,5; 9,30; 10,6; 14,23; He 11,1p Ježíše#n.: v Ježíše; srv. stejnou vazbu ve v. 26; Ga 2,16.20; 3,22; Ef 3,12; Fp 3,9 Krista pro všechny [a na všechny] ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, 24ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. 25Jeho Bůh ustanovil#n.: veřejně vystavil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev,#n.: smíření v jeho krvi skrze víru; 5,9; He 9,14; 1Pt 1,19; Zj 1,5 aby ukázal#ř.: pro ukázání / důkaz; srv. 2K 8,24p svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve 26v čase Boží shovívavosti, a aby ukázal#n.: smíření v jeho krvi skrze víru; 5,9; He 9,14; 1Pt 1,19; Zj 1,5 svou spravedlnost v nynějším čase, takže sám je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry Ježíšovy.#n.: v Ježíše
27Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena! Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoli, nýbrž zákonem víry. 28Soudíme totiž,#var.: tedy že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. 29Nebo je snad Bůh pouze Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Ano, i pohanů! 30Vždyť je přece#var.: Pokud je vskutku jeden Bůh, který ospravedlní obřezané#ř.: obřízku (/-y); tj. Židy /-ů; 4,12; 15,8; Sk 10,45; Ga 2,7nn; Ko 4,11; Tt 1,10 z víry a neobřezané#ř.: neobřízku (/-ou) skrze víru.#ř.: tu (stejnou) víru 31Rušíme tedy vírou Zákon? Naprosto ne! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Currently Selected:

Římanům 3: CSP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy