Zjevení 7
CSP

Zjevení 7

7
Sto čtyřicet čtyři tisíce označených
1Potom jsem uviděl čtyři anděly stát na čtyřech úhlech země a držet čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zemi ani na moře ani na žádný strom. 2A uviděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečetidlo živého Boha. Mocným hlasem zvolal na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi a moři: 3“Neškoďte zemi, moři ani stromům, dokud neoznačíme#ř.: nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech!” 4A slyšel jsem počet označených: sto čtyřicet čtyři tisíce#ř.: + označených; 14,1 ze všech kmenů synů Izraele. 5Z kmene Juda je označeno dvanáct tisíc, z kmene Rúben dvanáct tisíc, z kmene Gád dvanáct tisíc. 6Z kmene Ašer dvanáct tisíc, z kmene Neftalí dvanáct tisíc, z kmene Manases#[jeden z Josefových synů doplňuje počet 12 namísto vynechaného Dan] dvanáct tisíc. 7Z kmene Šimeón dvanáct tisíc, z kmene Lévi dvanáct tisíc, z kmene Isachar dvanáct tisíc. 8Z kmene Zabulón dvanáct tisíc, z kmene Josef dvanáct tisíc a z kmene Benjamín je označeno dvanáct tisíc.
Veliký zástup ze všech národů
9Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu,#ř. : lidů (lid – pl.) a jazyků ; 5,9; 10,11; 11,9; 13,7; 14,6; 17,15 jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou, 10a volají velikým hlasem: “Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.” 11A všichni andělé stáli kolem trůnu, kolem starších i těch čtyř živých bytostí, a padli před trůnem na tvář a poklonili se Bohu 12se slovy:#ř.: říkajíce “Amen! Dobrořečení a sláva, moudrost i vděčnost, úcta a moc i síla náleží našemu Bohu na věky věků. [Amen.]”
13Jeden z těch starších na mne promluvil:#ř.: mi odpověděl řka “Kdo jsou a odkud přišli tito, kteří jsou oblečeni v bílá roucha?” 14Řekl jsem mu: “Můj pane, ty to víš.” A on mi řekl: “To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. 15Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. 16Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim#ř.: nepadne na ně slunce ani jiný žár, 17neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad