Zjevení 3
CSP

Zjevení 3

3
Sboru v Sardách
1Andělu sboru v Sardách#[bohaté a slavné město, metropol starověkého království Lydie; prav. totožné se Sefaradem v Abd 1,20; v blízkosti dnešní vesnice Sart] napiš:
"Toto praví ten, který má sedm duchů Božích a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. 2Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá a je#ř.: co bylo na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné#ř.: naplněné před mým Bohem. 3Připomínej si,#2,5; n.: Pamatuj; 2Tm 2,8 jak jsi mé slovo přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíšli se,#n.: Nestanešli se bdělým přijdu jako zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. 4Máš však v Sardách několik osob,#ř.: jmen které neposkvrnily svá roucha; ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni.
5Kdo vítězí, takto#var.: ten se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž vyznám je#ř.: jeho jméno před svým Otcem a před jeho anděly. 6Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům."
Sboru ve Filadelfii
7Andělu sboru ve Filadelfii#[město v úrodné části rovinaté země, s čilým obchodem, ale často postižené zemětřeseními; jméno (“bratrská láska”) připomíná lásku jeho zakladatele, krále Attala II. (220–130 př. Kr.), k jeho bratru; dnešní Alasehir] napiš:
"Toto praví ten Svatý, ten Pravý, který má klíč Davidův; když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: 8Znám tvé skutky. Hle, postavil#ř.: dal jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. 9Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. 10Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti,#n.: mé slovo o vytrvalosti; ř.: slovo vytrvalosti mé; 1,9 i já zachovám tebe v#ř.: z hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. 11Přijdu brzy.#ř.: přicházím (…) rychle; 22,7 Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.
12Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno. 13Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům."
Sboru v Laodicei
14Andělu sboru v Laodiceji#[díky strategické poloze nejbohatší město ve Frygii (Sk 2,10), známé bankovnictvím, očním lékařstvím a textilní výrobou (z přepychové černé vlny); do města se však musela přivádět voda z horkých pramenů v Hierapoli, (která se zřejmě mezitím stala vlažnou)]; Ko 1,2p napiš:
"Toto praví Amen,#Iz 65,16 (zde č. "pravý" = h. ámén) svědek věrný a pravý, původ#ř. arché zn. počátek (21,6; J 1,1; Ko 1,18), ale také: původ / prazáklad / princip Božího stvoření: 15Znám tvé skutky; nejsi studený#[jako občerstvující voda; v. 16; Mt 10,42; Př 25,25] ani horký.#[jako léčivé prameny] Kéž bys byl studený nebo horký! 16Takto však, že jsi vlažný,#HL; [vlažná voda se používala jako dávidlo] a nejsi studený ani horký, vyvrhnu#ř.: vyzvracím; HL; Iz 19,14 (LXX) tě ze svých úst. 17Neboť říkáš: Jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný a chudý, slepý a nahý. 18Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné, a tak zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty, a mast#ř.: kollyrium k pomazání svých očí, abys viděl. 19Já usvědčuji a kárám ty, které miluji; buď tedy horlivý a učiň pokání. 20Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet#n.: jíst; 19,9 a on se mnou.
21Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn. 22Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům."”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad