Zjevení 2
CSP
2
Sboru v Efesu
1“Andělu sboru v Efesu napiš:
"Toto praví#[vazba hojně užívaná při proroctví ve StS – Ex 4,22p] ten, který pevně drží těch sedm hvězd ve své pravici, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: 2Znám tvé skutky, [tvou] námahu i tvou vytrvalost; vím, že nemůžeš snést zlé lidi a vyzkoušel jsi ty, kteří se nazývají apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. 3Máš vytrvalost a snášel jsi těžkosti pro mé jméno, a nezemdlel jsi. 4Ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. 5Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání#tzn. změnu smýšlení i jednání; vv. 16.21; 3,3.19; Sk 2,38 a začni jednat jako dřív!#ř.: učiň první skutky Neli, přijdu k tobě [brzy] a pohnu tvým svícnem z jeho místa; jestliže neučiníš pokání.#tzn. změnu smýšlení i jednání; vv. 16.21; 3,3.19; Sk 2,38 6To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů, které i já nenávidím. 7Kdo má uši, slyš,#ř.: ucho, ať uslyší; 13,9; Mt 11,15 co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji."
Sboru ve Smyrně
8Andělu sboru ve Smyrně#[nejbohatší město M. Asie, proslavené svou krásou, přístav ve velmi úrodném údolí; dnešní Izmir] napiš:
"Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: 9Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. 10Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti věnec#tj. věnec vítězů (::12,3p); 3,11; 14,14; Jk 1,12! života. 11Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží."
Sboru v Pergamu
12Andělu sboru v Pergamu#[bývalé hl. město attalského království; pobřežní město s různými pohanskými kulty, především kultem císaře, kvůli kterému byli někteří křesťané popraveni; dnešní Bergama] napiš:
"Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč: 13Vím,#var.:[Znám tvé skutky i] kde bydlíš: tam, kde je trůn Satanův; avšak pevně držíš mé jméno a nezapřel jsi mou víru [ani] ve dnech, [v nichž] můj věrný svědek Antipas#[podle tradice byl za vlády Domitiana pomalu upečen k smrti v mosazné nádobě] byl zabit u vás, kde bydlí Satan. 14Ale mám několik věcí proti tobě. Že tam máš lidi, kteří drží učení Balaámovo, který učil Baláka položit nástrahu#n.: pohoršení před syny Izraele, aby jedli maso obětované modlám a smilnili; 15tak i ty máš některé, kteří stejně drží učení Nikolaitů.#var.: kteří drží učení Nikolaitů, což nenávidím; v. 6 16Učiň tedy pokání! Neli, brzy k tobě přijdu a budu s nimi válčit mečem svých úst. 17Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává."
Sboru v Thyatirech
18Andělu sboru v Thyatirech#[důležité město po stránce vojenské a dopravní i jako středisko výroby textilní (Sk 16,14), hrnčířské a metalurgické; dnešní Akhisar] napiš:
"Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a nohy podobné bronzu: 19Znám tvé skutky a tvou lásku, věrnost#n.: víru a službu, tvou vytrvalost a tvé poslední skutky, hojnější než ty první. 20Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu#var.: svou ženu Jezábel,#[prav. symbolické jméno podle 1Kr 16,31; 2Kr 9,7] která si říká prorokyně, vyučuje a svádí mé otroky, aby smilnili a jedli maso obětované modlám. 21Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit#ř.: učinit pokání; 9,21 od svého smilstva. 22Hle, uvrhnu ji na lůžko#tzn. sešlu na ni nemoc a ty, kteří s ní cizoloží, do velkého soužení, jestliže se od jejích činů neodvrátí;#ř.: neučiníli (pl.) pokání 23a její děti zahubím.#ř.: + smrtí (/ v smrti); lze chápat též jako: smrtelnou nemocí (srv. 6,8p; 18,8) A všechny sbory poznají, že já jsem ten, který zkoumá ledví#tzn.: nejhlubší myšlenky a záměry duše; HL i srdce, a každému z vás odplatím#ř.: dám podle vašich skutků. 24Vám ostatním v Thyatirech, kteří nemáte toto učení, kteří jste, jak oni říkají, nepoznali hluboké věci Satanovy, pravím: Nekladu na vás jiné břemeno; 25pouze držte pevně, co máte, dokud nepřijdu.
26Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu#ř.: pravomoc nad národy; 27bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, 28jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní. 29Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům."

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad