Zjevení 19
CSP

Zjevení 19

19
Haleluja, přišla svatba Beránkova
1Potom jsem uslyšel něco jako mocný hlas velikého zástupu v nebi, který říkal: “Haleluja! Záchrana, sláva i moc náleží našemu Bohu, 2protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou smilnici, která zničila zemi svým smilstvem, a potrestal krev svých otroků, která je na jejích rukou.#ř.: z její ruky3A řekli podruhé: “Haleluja! Její dým vystupuje na věky věků.” 4A těch čtyřiadvacet starších a ty čtyři živé bytosti padli na kolena a poklonili se Bohu sedícímu na trůnu se slovy: “Amen. Haleluja.”
5A od trůnu vyšel hlas, který říkal: “Chvalte našeho Boha všichni jeho otroci [a] vy, kdo se ho bojíte, malí i velcí.” 6A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů: “Haleluja, ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten Všemohoucí. 7Radujme se a jásejme a vzdávejme#var.: vzdejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila; 8a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.” Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých.
9A řekl mi: “Napiš: Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině.” Ještě mi řekl: “Toto jsou pravá Boží slova.” 10Padl jsem mu k nohám, abych se mu poklonil. Ale on mi řekl: “Varuj se toho! Jsem spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je Duch#n.: Svědectví o Ježíši je Duch proroctví.”
Jezdec na bílém koni
11A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, [se jmenoval] Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. 12Jeho oči byly [jako] plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. 13Je oblečen do pláště zbroceného#var.: pokropeného krví a jeho jméno je#ř.: se nazývá (pf. med.) Slovo Boží. 14A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. 15Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat#ř.: šlape lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha. 16Na plášti a na svém boku#ř.: stehnu má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.
17A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci. Mocným hlasem zvolal na všechny ptáky, letící prostředkem nebe: “Pojďte, shromážděte se k veliké Boží hostině, 18abyste jedli těla králů a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých.” 19A uviděl jsem šelmu a krále země i jejich#var.: její vojska shromážděná, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni, a proti jeho vojsku. 20Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimiž svedl ty, kdo přijali cejch šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu; ti dva byli za živa uvrženi do ohnivého jezera, hořícího sírou. 21Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad