Žalmy 5
CSP

Žalmy 5

5
Naslouchej mým slovům, Hospodine
1Pro vedoucího chval. Na flétny.#HL; h. nechilót snad příbuzné k výrazu chálíl – flétna (srv. 1S 10,5!) Davidův žalm.
2Naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. 3Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc, můj králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě! 4Hospodine, ráno uslyšíš#n.: uslyš můj hlas. Ráno ti připravím#(slso je často používáno v souvislosti s přípravou oběti – srv. Gn 22,9; Lv 1,7nn; 1Kr 18,33) oběť a budu očekávat.#h.: pozorně sledovat; Abk 2,1
5Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti; zlý#h. ra‘ může znamenat nomen zlo (srv. paralelismus: ničemnost) i adj. zlý (tak LXX; srv. násl. příklady: namyšlení, hanebně jednající; 15,1) s tebou přebývat nemůže. 6Namyšlení#73,3; 75,5; n.: Vychloubači / Potřeštěnci; 102,9 se ti nemohou postavit před oči; nenávidíš všechny činitele nepravosti.#n.: kdo páchají zlo / jednají hanebně; [tato vazba je v Ž použita 18 (6,9; 14,4; 92,8); Iz 31,2; Oz 6,8; Mt 7,23] 7Zahubíš ty, kdo mluví lživě. Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými#h.: člověkem prolévajícím krev; 55,24; 2S 16,7.8; Př 29,10; Mi 7,2 a podlými.
8Já však pro tvé hojné milosrdenství#[pro Ž klíčový výraz; vyskytuje se v nich 127 (z celkového počtu 242 ve StS); vyjadřuje základní postoj Boží lásky vůči Izraeli (a konkrétně Davidovi), jak byl vysloven ve smlouvě (Ex 20,6; Dt 7,9); srv. Gn 19,19; Ž 6,5; 25,10p; 86,13; 2S 7,15; Neh 1,5; Pl 3,32] vstoupím#n.: budu vcházet do tvého domu. V bázni před tebou#h.: tvé bázni; srv. 2Pa 19,9; Neh 5,9!; Iz 11,3 se budu klanět ke#n.: ve / před … tvému svatému chrámu. 9Veď mě, Hospodine, ve své spravedlnosti, vždyť na mě číhají! Napřim#Př 3,6; Iz 45,13; n.: Urovnej přede mnou svou cestu! 10Vždyť v jejich#h.: jeho (h. zřejmě ještě navazuje na kolektivní výraz “člověk” – viz v. 7p) ústech není spolehlivost,#n : Na jejich řeč se nedá spolehnout; ::Př 16,23 jejich nitro je zkáza, jejich hrdlo je otevřený hrob, jazyk mají úlisný. 11Vyjev jejich vinu, Bože! Kéž pro ty své plány#h.: rady; Jr 7,24; srv. 9,17v padnou! Rozežeň je pro množství jejich přestoupení, vždyť se proti tobě vzepřeli. 12Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit.#h.: přikryješ Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvé jméno!#54,3; 69,37; 113,1; 115,1; 119,132; 135,3; 138,2; Iz 56,6; [jméno zde představuje jeho nositele – Hospodina samotného] 13Vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.