Žalmy 5
CSP

Žalmy 5

5
Naslouchej mým slovům, Hospodine
1Pro vedoucího chval. Na flétny.#HL; h. nechilót snad příbuzné k výrazu chálíl – flétna (srv. 1S 10,5!) Davidův žalm.
2Naslouchej mým slovům, Hospodine, porozuměj mému sténání. 3Věnuj mi pozornost, když volám o pomoc, můj králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě! 4Hospodine, ráno uslyšíš#n.: uslyš můj hlas. Ráno ti připravím#(slso je často používáno v souvislosti s přípravou oběti – srv. Gn 22,9; Lv 1,7nn; 1Kr 18,33) oběť a budu očekávat.#h.: pozorně sledovat; Abk 2,1
5Vždyť ty nejsi Bůh, který má zalíbení v ničemnosti; zlý#h. ra‘ může znamenat nomen zlo (srv. paralelismus: ničemnost) i adj. zlý (tak LXX; srv. násl. příklady: namyšlení, hanebně jednající; 15,1) s tebou přebývat nemůže. 6Namyšlení#73,3; 75,5; n.: Vychloubači / Potřeštěnci; 102,9 se ti nemohou postavit před oči; nenávidíš všechny činitele nepravosti.#n.: kdo páchají zlo / jednají hanebně; [tato vazba je v Ž použita 18 (6,9; 14,4; 92,8); Iz 31,2; Oz 6,8; Mt 7,23] 7Zahubíš ty, kdo mluví lživě. Hospodin opovrhuje lidmi krvelačnými#h.: člověkem prolévajícím krev; 55,24; 2S 16,7.8; Př 29,10; Mi 7,2 a podlými.
8Já však pro tvé hojné milosrdenství#[pro Ž klíčový výraz; vyskytuje se v nich 127 (z celkového počtu 242 ve StS); vyjadřuje základní postoj Boží lásky vůči Izraeli (a konkrétně Davidovi), jak byl vysloven ve smlouvě (Ex 20,6; Dt 7,9); srv. Gn 19,19; Ž 6,5; 25,10p; 86,13; 2S 7,15; Neh 1,5; Pl 3,32] vstoupím#n.: budu vcházet do tvého domu. V bázni před tebou#h.: tvé bázni; srv. 2Pa 19,9; Neh 5,9!; Iz 11,3 se budu klanět ke#n.: ve / před … tvému svatému chrámu. 9Veď mě, Hospodine, ve své spravedlnosti, vždyť na mě číhají! Napřim#Př 3,6; Iz 45,13; n.: Urovnej přede mnou svou cestu! 10Vždyť v jejich#h.: jeho (h. zřejmě ještě navazuje na kolektivní výraz “člověk” – viz v. 7p) ústech není spolehlivost,#n : Na jejich řeč se nedá spolehnout; ::Př 16,23 jejich nitro je zkáza, jejich hrdlo je otevřený hrob, jazyk mají úlisný. 11Vyjev jejich vinu, Bože! Kéž pro ty své plány#h.: rady; Jr 7,24; srv. 9,17v padnou! Rozežeň je pro množství jejich přestoupení, vždyť se proti tobě vzepřeli. 12Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit.#h.: přikryješ Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvé jméno!#54,3; 69,37; 113,1; 115,1; 119,132; 135,3; 138,2; Iz 56,6; [jméno zde představuje jeho nositele – Hospodina samotného] 13Vždyť ty, Hospodine, žehnáš spravedlivému, jako pavézou ho obklopuješ přízní!

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad