Žalmy 37
CSP

Žalmy 37

37
Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům
1Davidův žalm.#25,1p
Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti, 2neboť brzy uschnou#n.: budou posekáni; Jb 14,2 jako tráva a zvadnou jako zelené býlí. 3Důvěřuj Hospodinu a čiň dobré; přebývej v zemi a pěstuj poctivost.#2Pa 19,9; n.: pravdu / zachovávej věrnost; LXX, Vul: … v zemi a pas se jejím bohatstvím; 4Měj rozkoš#n.: užívej si H. (v. 11) / libuj si v (Iz 55,2); Jb 22,26; Iz 58,14 z#h.: na; 1Pa 29,9p Hospodina -- on naplní prosby tvého srdce. 5Uval na Hospodina#LXX, Vul: Zjev Hospodinu svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. 6Vyvede tvou spravedlnost jako světlo, tvé právo#n : obhájení; 9,5 jako polední jas. 7Umlkni#62,2.6; Pl 3,26; [nikoliv jako výraz rezignace, ale naopak aktivní důvěry v Boží jednání – Iz 7,4; 30,15] před Hospodinem a toužebně na něj očekávej.#(sloveso v TM je zvláštní (srv. “zhroutit se” – Est 4,4); buď jde o obrazné vyjádření anebo je třeba v důsledku dittografie opravit wehitchólel na tvar wetóchel od obvyklého slovesa “čekat” – Ž 42,6) Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují pikle. 8Přestaň se hněvat a zanech zloby, nerozčiluj se, ať se nedopustíš zlého.
9Protože zlovolníci budou vyhlazeni, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, ti obdrží zemi. 10Ještě chvilku a ničema nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. 11Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. 12Ničema spravedlivému chystá zlo a skřípe proti němu zuby. 13Panovník se mu ale směje, vždyť vidí, že přichází jeho den.#Tj. den, kdy bude ničema potrestán. Srv. 1S 26,10; Jb 18,20; Jr 50,27; Ez 21,25. 14Ničemové tasí meč,#22,21; Př 30,14; [může být myšleno dosl., anebo také obrazně – 57,5; 64,4; Př 12,18; 25,18] napínají luk, aby srazili chudého a nuzného, aby porazili ty, kdo žijí v upřímnosti.#n : správně; h.: jejichž cesta je přímá; srv. Př 11,20; 29,27 15Ale jejich meč jim pronikne do srdce a jejich luk bude rozlámán. 16Lepší je málo, které má spravedlivý, než bohatství mnoha ničemů. 17Neboť paže#n : síla; [paže je obrazem síly a moci; srv. 89,10; 1S 2,31; 2Pa 32,8; Jr 17,5] ničemů budou zlomeny,#10,15; Jb 38,15; Jr 48,25; Ez 30,21n; tj. ničemové pozbudou síly spravedlivé však Hospodin podepírá. 18Hospodin zná dny#[zřejmě ve smyslu: každodenní potřeby (srv. Mt 6,11.32) / život] bezúhonných, jejich dědictví potrvá navěky. 19Ve zlých dobách nebudou zahanbeni a ve dnech hladu budou nasyceni. 20Ničemové ale zahynou; Hospodinovi nepřátelé pominou jak to nejlepší z pastvin, zmizí v dýmu. 21Ničema si půjčuje, ale nesplácí.#[zde nejde tolik o nepoctivost, ale spíše o neschopnost splácet jakožto výraz chudoby; srv. 2Kr 4,1; Neh 5,4nn; Am 2,6] Spravedlivý se slitovává a dává. 22Jím#tj. Bohem; h.: Jeho požehnaní obdrží zemi, ale jím#tj. Bohem; h.: Jeho zlořečení budou vyhlazeni. 23Hospodin upevňuje kroky muže, oblíbil si jeho cestu. 24Když upadne, nebude zavržen,#v LXX stejné slovo jako v 2K 4,9 vždyť Hospodin mu podepírá ruku. 25Byl jsem mladý a teď jsem starý, ale neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo#h.: hledalo / žádalo; ::109,10v o chléb. 26Každého dne se slitovává a půjčuje a jeho potomstvo je požehnáním.
27Odvrať se od zlého a čiň dobré, a budeš přebývat#102,29; pro h. imp. srv. Př 3,4 navěky. 28Neboť Hospodin miluje právo a neopouští své věrné. Navěky je bude střežit. Potomstvo ničemů však bude vyhlazeno.#srv. 21,11; Př 2,22; Iz 14,20 29Spravedliví obdrží zemi a budou v ní přebývat navěky. 30Ústa spravedlivého přemítají#1,2; n.: opakují (moudrost); 35,28p o moudrosti a jeho jazyk mluví o právu.#srv. Mt 12,35 31V srdci zákon svého Boha, jeho kroky nebudou nejisté. 32Ničema pozorně sleduje spravedlivého a hledá, jak by ho usmrtil. 33Hospodin ho nenechá v jeho ruce#srv. Da 6,14–20 a až bude souzen, nebude usvědčen z viny. 34Očekávej na Hospodina a dbej na jeho cestu. On tě vyvýší a obsadíš zemi, až budou ničemové vyhlazeni, uvidíš#91,8; n : zažiješ (52,8; Jr 5,12) to! 35Viděl jsem ničemu, násilníka, který se rozvaloval jako nepřesazovaná#[za tímto obrazem je předpoklad, že nepřesazovaným rostlinám se daří lépe]; LXX a Vul čtou odlišně: tyčil jako libanonský cedr zeleň,#srv. Ez 31,3–10 36ale pominul a hle, není. Hledal jsem ho, ale nebyl nalezen.
37Drž se bezúhonného,#v. 18; n.: Pozoruj bezúhonného hleď na přímého,#n.: upřímného; 7,11 vždyť pokojným lidem patří#h.: člověku pokoje; 55,21 budoucnost,#Př 24,14; h.: konec; LXX: Drž se bezúhonnosti, dbej na přímost, vždyť pokojnému muži něco zůstane 38ale vzpurníci budou společně zničeni, budoucnost#h.: konec; 73,17; Př 5,24; 24,20 ničemů bude zmařena. 39Spása spravedlivých je od Hospodina, on je jejich záštitou v čas soužení. 40Hospodin jim pomáhá a vytrhuje je, vytrhuje je od ničemů a zachraňuje je, neboť v něm hledají útočiště.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad