Žalmy 25
CSP

Žalmy 25

25
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši
1Davidův žalm.
K#Tento žalm je alfabetický. Celkem je alfabetických žalmů sedm (25; 34; 37; 111; 112; 119; 145) tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. 2Bože můj, v tebe doufám, kéž nejsem zahanben, kéž nade mnou moji nepřátelé nejásají. 3Ano, ti, kdo na tebe očekávají, se stydět nemusejí. Budou se stydět ti, kdo bezdůvodně jednají věrolomně.
4Hospodine, dej mi poznat svoje cesty, vyuč mě svým stezkám. 5Uváděj mě do své pravdy,#n.: Veď mě podle své pravdy / Dávej mi kráčet ve věrnosti vůči tobě (26,3!) / po tvé pravé cestě vyučuj mě, vždyť jsi můj Bůh, má spása. Po celý den očekávám#v. 3.21; n : vzhlížím (k tobě); 52,11 na tebe. 6Vzpomeň na své slitování, Hospodine, i na své milosrdenství, vždyť je od věčnosti. 7Nevzpomínej však na hříchy mého mládí, na má přestoupení. Vzpomeň na mě podle svého milosrdenství, kvůli své dobrotě, Hospodine.
8Hospodin je dobrý a přímý, proto vyučuje hříšníky cestě.#h.: v cestě; srv. v. 12; 1,1; 32,8; 1S 12,23; Př 4,11 9Pokorné uvádí do práva, pokorné učí své cestě. 10Všechny Hospodinovy stezky#[tj. způsob (srv. Př 22,25; 1,19p), jak H. jedná s člověkem, který je s ním ve smlouvě] jsou milosrdenství a věrnost#[V Ž první z 22 míst, kde se vyskytuje spojení těchto výrazů; (v StS 32 + srv. Mt 23,23); Gn 24,27p; Ž 26,3!; 61,8; 92,3; 2S 2,6; Př 3,3; Oz 4,1; (v J 1,17 jako “milost a pravda”)] pro ty, kdo dbají na jeho smlouvu a jeho svědectví. 11Pro své jméno, Hospodine, mi odpusť mou vinu; ano,#n.: neboť je velká.
12Jak je na tom#n.: Jaký je ten (34,13); h.: Kdo je ten (Rt 3,16) člověk, který se bojí Hospodina? Bude ho vyučovat cestě, kterou si zvolit. 13Jeho duše bude přebývat v dobru a jeho potomstvo zdědí zemi. 14S těmi, kdo se ho bojí, Hospodin důvěrný vztah,#n.: Hospodinovy důvěrnosti patří těm, …; LXX: Hospodin je silou těm, kdo se ho bojí. Ale srv. Jb 29,4; Př 3,32 dává jim poznat svou smlouvu.
15Mé oči stále hledí k Hospodinu, neboť on vyprošťuje mé nohy z léčky.#h.: sítě; srv. 9,16; 31,5; 35,7n; 2Tm 2,26 16Pohleď na mě a smiluj se nade mnou, protože jsem osamělý a zkroušený. 17Soužení mého srdce se množí, vyveď mě z mých úzkostí! 18Pohleď na mé soužení a mé trápení a sejmi všechny mé hříchy! 19Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jakou zuřivou#h.: násilnou nenávistí mě nenávidí! 20Chraň mou duši a vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť hledám útočiště v tobě! 21Nechť mě střeží bezúhonnost a upřímnost, vždyť na tebe očekávám!
22Bože, vykup Izraele ze všech jeho soužení!#Tento verš nezapadá do alfabetického pořádku; je “navíc”.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad