Přísloví 3
CSP

Přísloví 3

3
1Můj synu, nezapomínej na mé poučení, tvé srdce střeží moje příkazy. 2Vždyť ti přidají dlouhá léta#h.: délku dnů; v. 16 a roky života i pokoj.#n : blaho; Ž 37,11; Iz 57,19 3Milosrdenství a věrnost ať tě neopouštějí! Přivaž si je ke svému krku, napiš je na tabulku svého srdce! 4Tak nalezneš#h.: a nalezni; (gram. srv. 4,4; 20,13; Iz 54,14) milost#n.: přízeň; Sd 6,17 a oblibu#n.: dobré porozumění v očích Božích i lidských.#srv. L 2,52!
5Důvěřuj#n.: Doufej v …; Jr 17,7 Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej#h.: neopírej; Mi 3,11p se na svoji rozumnost. 6Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky. 7Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. 8To bude uzdravením pro tvé tělo#dle LXX; TM: pupeční šňůru a občerstvením#n.: výživou; nápojem; Oz 2,7; [obrazné vyjádření, metonymie: zaměňuje příčinu – nápoj, za účinek – občerstvení] pro tvé kosti. 9Cti Hospodina svým majetkem#h.: ze svého majetku a prvotinami#h.: z prvotin ze vší své úrody.#n.: výnosů; 3,14; n : příjmů 10Tvé sýpky se naplní hojností a tvé sudy#Jl 2,24; n. tvůj lis budou přetékat novým vínem.
11Hospodinovu kázeň,#n. … ponaučení můj synu, nezavrhuj,#Jb 5,17; Oz 4,6; n.: nepohrdej neměj odpor k jeho pokárání, 12neboť koho Hospodin miluje, toho kárá jako otec syna, jehož si oblíbil.#LXX: a trestá každého syna, jehož přijímá; He 12,5–6; Jb 5,17 13Blahoslavený je člověk, který našel moudrost, člověk, který získal rozumnost. 14Neboť zisk zje lepší, nežli zisk ze stříbra#n : je výnosnější nežli finanční zisk a její výnos je nad zlato. 15Je vzácnější nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš,#n.: žádné tvoje šperky!; h.: žádné tvoje (tj. nic v čem máš) zalíbení srv. Iz 58,13!; Ž 1,2; srv. Mt 13,45.46 se jí nevyrovná. 16V její pravici jsou dlouhá léta#h.: délka dnů; tj. dlouhý věk; 3,2; Ž 21,5; ::Ž 109,8 a v její levici bohatství a sláva.#22,4; 1Pa 29,12; n.: čest 3,35 17Její cesty jsou cesty příjemné, všechny její stezky jsou pokoj. 18Je stromem života pro ty, kdo se jí chopí, ti, kdo se jí drží, jsou šťastní.
19Moudrostí Hospodin položil základy země,#n.: založil zemi; 8,27; Jr 10,12 rozumností upevnil nebesa. 20Jeho poznáním se rozevřely hlubiny a oblaky kanou rosu. 21Můj synu, ať nesejdou#[podmětem ke slovesu je pravděp. moudrost, poznání a porozumění z předcházejících veršů] z tvých očí; střež obezřetnost#n.: důvtip / moudrost ; 18,1; Iz 28,29 a rozvahu 22a budou životem pro tvou duši a ozdobou#22,11; n.: půvabem; h.: milostí; 1,9 pro tvůj krk. 23Tehdy půjdeš bezpečně#n.: v důvěře; srv. v. 29 svou cestou a tvoje noha neklopýtne.#n.: Ž 91,12; nenarazí 24Když ulehneš, nebudeš se strachovat; lehneš si, a tvůj spánek bude příjemný.#Jr 31,26; n : budeš sladce spát 25Neboj se náhlého strachu,#n.: hrůzy; Iz 24,18! ani když přijde ničivá bouře#n.: zkáza; 1,27 na ničemy. 26Neboť Hospodin ti bude po boku#var.: bude tvou důvěrou a bude chránit tvou nohu před polapením.#n.: pastí 27Neodpírej dobro těm, kterým náleží,#h.: od jeho vlastníků když je ve tvé moci#[použit výraz “él” obvykle značící Boha, zde však použito pro “moc”]; h.: je v moci tvé ruky; srv. Gn 31,29; Dt 28,32; Mi 2,1; Ž 36,7 ho prokázat. 28Neříkej svému bližnímu:#dle Q; K: pl. “Odejdi a pak se vrať, dám ti zítra,” když to máš u sebe. 29Nekuj zlo proti svému bližnímu, když s tebou v důvěře bydlí. 30Neveď s nikým bezdůvodně při, jestliže ti nezpůsobil zlo. 31Nezáviď násilníkovi, nevol žádnou z jeho cest,#tj. způsobů; srv. 11,20; Jr 22,21 32neboť Hospodinu je odporný ten, kdo bloudí,#2,15; 14,2 ale s přímými důvěrně#n.: je v důvěrné společnosti; srv. Ž 111,1 hovoří. 33Na domě ničemy je Hospodinova kletba, ale příbytku spravedlivých žehná. 34Posměvačům se posmívá, ale pokorným dává milost. 35Moudří zdědí slávu, ale hlupáci si#h.: vyzvednou odnesou hanbu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad