Přísloví 23
CSP

Přísloví 23

23
1Když se posadíš, abys jedl s vládcem, dobře porozuměj tomu, co je před tebou.#n.: kdo / co tě čeká 2Polož si nůž na hrdlo,#n : Kroť se jestliže máš velkou chuť!#h.: jsili vlastníkem touhy / duše; srv. 13,2.4 3Nedychti po jeho lahůdkách, je to podvodný pokrm. 4Neunavuj se získáváním bohatství, kvůli své rozumnosti přestaň.#n.: měj rozum a nech toho 5Jen na to zaměříš své oči,#h.: K tomu odletí tvé oči? a není tu; jistě si udělá křídla a jako orel odletí do nebes.
6Nejez pokrm lakomce,#h.: zlého oka; 28,22.25; n.: závistivce; Mt 20,15; Mk 7,22; srv. Př 22,9: dobré oko, tj. štědrý nedychti po jeho lahůdkách, 7vždyť jak v duchu uvažuje,#n.: kalkuluje takový opravdu je.#n : Je to vypočítavec; srv. 1 S 25,25 Říká ti: Jez a pij, ale jeho srdce ne s tebou.#n : v srdci ti to nepřeje / nemyslí to tak 8Vyzvrátíš i ten kousek, jež jsi snědl, a promarníš#h.: zničíš; [tj. tvoje snaha o konverzaci bude nanic] svá příjemná slova. 9Nemluv k#h.: do uší hlupáka hlupákovi, neboť pohrdne rozumností tvých řečí. 10Neposouvej dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků, 11protože jejich Vykupitel#n.: zastánce; [Není jasné, jdeli o lidského vysvoboditele – příbuzného (Rt 2,20), nebo přímo Vykupitele – Hospodina (22,23; Jr 50,34).] je silný, on povede jejich spor s tebou. 12Přilož#h.: Přiveď své srdce k naučení a své uši#n : bedlivě naslouchej; 22,17 k řečem poznání. 13Neodpírej chlapci kázeň; když mu nabiješ holí, nezemře. 14Ty mu nabiješ holí a jeho duši#n.: život vysvobodíš z podsvětí. 15Můj synu, jestliže bude tvé srdce moudré, bude se radovat i mé vlastní srdce. 16Moje nitro#Jr 12,2; h.: ledviny jásá, když tvoje rty mluví, co je správné.#h.: přímosti; 8,6; srv. 11,24 17Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale každý den buď horlivý#n.: ať plane bázní; [buď je možno chápat chybějící h. sloveso jako pokračování první věty, kde závidět (tj. planout závistí) je možno chápat také pozitivně /Jl 2,18/ jako horlit, anebo domyslet nové sloveso např. žít] v bázni před Hospodinem, 18neboť máš budoucnost#n.: přijde (h.: je) šťastný konec; 24,14; Jr 29,11 a tvoje naděje nebude zmařena. 19Můj synu, poslouchej a buď moudrý,#n.: zmoudříš 6,6; 8,33 veď své srdce po dobré cestě. 20Nebuď#n.: Nepatři mezi pijany#n.: těmi, kteří nasávají vína, ani mezi žrouty#n.: těmi, kteří plýtvají; 28,7 masa. 21Protože pijan i žrout zchudne, dřímota je oblékne do cárů. 22Poslouchej svého otce, který tě zplodil, a nepohrdej svou matkou, když zestárne. 23Kup#n.: Získej; 4,5.7; 18,15 si pravdu a neprodávej ji, moudrost, naučení a rozumnost. 24Velmi bude jásat otec spravedlivého, rodič moudrého se z něj bude radovat. 25 se raduje tvůj otec i tvá matka, jásá tvoje rodička. 26Můj synu, dej mi své srdce,#n : věnuj mi pozornost tvé oči střeží moje cesty, 27protože prostitutka je hlubokou jámou, cizinka úzkou studnou. 28Také ona číhá jako lupič, množí#n.: přidává; 19,4 nevěrné mezi lidmi. 29Komu běda? Komu žal?#n.: Komu ouvej, komu ach? Komu sváry? Komu stěžování? Kdo má bezdůvodné modřiny?#20,30; n.: rány Kdo má kalný zrak?#h.: tupost očí 30Ti, kdo prodlévají u vína,#Iz 5,11; n : vysedávají nad vínem přicházejí ochutnat míšené víno. 31Nedívej se na víno, jak je rudé, jak jiskří#h.: dá své oko v poháru a hladce klouže dolů. 32Nakonec uštkne jako had, kousne jako zmije. 33Tvoje oči uvidí divné#h.: cizí věci a tvé srdce bude mluvit obojace. 34Budeš jako#n.: +se cítit ten, kdo leží#n.: spí uprostřed#h.: v srdci; Ez 27,4; Jon 2,4 moře, kdo leží při vrcholu stěžně.#[opilství je srovnáváno s mořskou nemocí] 35Zbili mě, ale necítil jsem bolest, ztloukli mě, ani jsem to nepoznal. Kdy se probudím? Už ho zase chci!#h.: hledám; n : Zase si dám

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad