Přísloví 20
CSP

Přísloví 20

20
1Víno je posměvač, pivo je výtržník;#n.: křikloun; 7,11 každý, kdo se jím dává zavést,#n.: je jím omámen není moudrý. 2Hrůza, kterou král nahání,#h.: Hrůza krále, srv. 19,12!; Joz2,9 je jako řvaní mladého lva, kdo ho provokuje,#n.: zlobí; srv. 14,16 hřeší proti své duši.#n.: sobě samému; Nu 17,3 3Pro člověka je ctí#n.: slávou; 25,2; 26,8 upustit od hádky, rozzuří#n.: vybuchne; 18,1; 17,14 se každý hlupák. 4Lenoch na podzim#h.: v zimě (srv. Jr 36,22), tzn. po žni neorá, potom se při žni dožaduje, ale nic ne. 5Plán#h.: rada; 19,21 v srdci člověka je jako hluboká#18,4 voda, rozumný člověk ji však načerpá.#n.: umí čerpat 6Mnoho lidí vyhlašuje svou oddanost,#19,22; Jr 2,2; n.: věrnost; n : Kdekdo volá, jak je oddaný ale kdo najde věrného#n.: spolehlivého; 14,5 člověka? 7Spravedlivý žije#h.: se prochází; 6,22; Gn 3,8 bezúhonně, blahoslavení jsou jeho synové po#n.: +, kteří přijdou něm. 8Král sedí na soudcovském stolci#h.: trůnu práva; 16,12; 20,28 a provívá svýma očima#h.: provívá; n : svým pohledem hodnotí; v. 26 každé zlo. 9Kdo může říct: Očistil jsem své srdce, jsem čistý#srv. Ex 37,2n; Lv 13,13n od svého hříchu? 10Dvojí závaží#h.: Kámen a kámen; srv. v. 23; 11,1 a dvojí míra,#h.: éfa a éfa; Am 8,5 obojí je pro Hospodina ohavností. 11Již chlapec se pozná podle svých činů, jestli jsou jeho skutky#h.: je (n.: bude) jeho jednání čisté a správné.#16,13; h.: přímé; [odlišné porozumění kořene slovesa umožňuje odlišné pochopení verše] n.: I chlapec může svými činy předstírat, třebaže jsou jeho skutky čisté, třebaže jsou správné. 12Ucho, které slyší, a oko, které vidí, Hospodin učinil obojí. 13Nemiluj spánek, jinak zchudneš, otevři své oči a nasytíš se pokrmem. 14To je špatné, špatné, říká kupující, ale když odejde, začne se chlubit.#n.: to chválit 15Někdo#h.: Je zlato a množství drahokamů, ale vskutku drahocenná věc jsou rozumné rty.#14,7; n.: rty, které mluví poznání 16Vezmi mu roucho, neboť se zaručil za cizince a vezmi to od něj do zástavy za cizinku.#dle Q; K: pl. m. 17Člověku je sladký pokrm získaný klamem, ale potom se jeho ústa naplní štěrkem. 18Plány s radou se uskutečňují,#n.: obstojí; 16,3 proto válku veď se strategií.#n.: s moudrým vedením; 11,14; 24,6; 1,5 19Kdo roznáší pomluvu, odhaluje důvěrnosti, proto se nezaplétej se žvanilem.#10,8; h.: otvírajícím své rty 20Tomu, kdo proklíná svého otce či svou matku, zhasne jeho lampa v nejhlubší#dle Q; K: ve zřítelnici temnoty temnotě. 21Dědictví na počátku kvapně získané nakonec nebude požehnané. 22Neříkej: “Odplatím zlo!” Čekej na Hospodina a zachrání tě. 23Pro Hospodina je ohavností dvojí závaží, falešné váhy nejsou dobré. 24Kroky muže jsou od Hospodina; a člověk, jak porozumí své cestě?#n : vlastnímu životu 25Léčkou pro člověka je rychle vyslovit: Je to svaté!, a teprve po slibech přemýšlet. 26Moudrý král provívá ničemy, obrací na ně mlátící kolo. 27Duch#[v h. není ruach, ale nšemá, srv. Gn 2,7; 7,22 atd.] člověka je lampou od Hospodina, prozkoumává nejhlubší nitro. 28Oddanost a věrnost#3,3; 16,6; n.: pravda bude střežit krále, milosrdenstvím#Iz 20,28; var.: spravedlností; srv. 16,12 podepře svůj trůn. 29Okrasou mládenců je jejich síla, ozdoba starců šediny. 30Jizvy a modřiny vyčistí zlo, rány také nejhlubší nitro.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad