Filipským 1
CSP

Filipským 1

1
Pozdrav
1Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům: 2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista.
Pavlova modlitba za Filipské
3Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás 4a vždy v každé své modlitbě#ř.: prosbě; v. 19; 4,6; 1Tm 2,1p za vás všechny prosím s radostí 5nad vaší účastí na díle evangelia od prvního dne až doposud. 6Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. 7Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci; jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky#n.: podílníkem; 1K 9,23! milosti. 8Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci#ř.: ve vnitřnostech; 2,1; Fm 1,7p; 1J 3,17 Krista Ježíše. 9A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; 10abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí#n.: upřímní; 1K 5,8 a bezúhonní pro den Kristův, 11naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží.
Pro mne život znamená Kristus
12Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo#ř.: přišlo spíše k prospěchu#n.: pokroku; v. 25! evangelia; 13vždyť to, že moje pouta jsou pro#ř.: v Kristu Krista, se stalo známým v celé císařské gardě#ř.: v celém Prétoriu; Mt 27,27 i všem ostatním, 14a většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více#n.: bratrů v Pánu se spolehla na má pouta a (ještě) více se … odvažují mluvit beze strachu slovo [Boží].
15Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti,#n.: sváru; 1K 3,3; 1Tm 6,4 jiní však i z dobré vůle.#n.: s dobrým úmyslem; 2Te 1,11 16Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu#1Te 3,3; n.: jsem určen / ustanoven (L 2,34) k obraně evangelia, 17druzí zvěstují Krista ze sobectví,#n.: snahy vyniknout ne z čistého úmyslu, a domnívají se, že k mým poutům přidají#ř.: probudí soužení. 18Co tedy? Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus; a z toho se raduji. Ale budu se i dále radovat. 19Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. 20Toužebně očekávám a doufám,#ř.: Podle mého toužebného očekávání a naděje že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na#ř.: v mém těle, ať životem, ať smrtí. 21Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. 22Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek#ř.: ovoce; Ř 1,13 z práce a nevím, co bych zvolil. 23Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší; 24ale zůstat v těle je nutnější pro vás. 25O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře,#ř.: víry 26aby se v Kristu Ježíši rozhojňovala vaše chlouba ze mne,#n.: rozhojňovala vaše chlouba v (ř. en) Kristu Ježíši skrze (ř. en) mne až k vám opět přijdu.#ř.: skrze můj opětný příchod k vám
27Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych, přijduli k vám, viděl, či jsemli nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom Duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře#n.: pro víru evangelia 28a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby,vám však záchrany, a to od Boha. 29Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli; 30vedete#ř.: majíce týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní#ř.: + při ("en") mně slyšíte.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad