YouVersion Logo
Search Icon

Numeri 21

21
Arad zničen
1Když se kenaanský král Aradu sídlící v Negebu doslechl, že Izrael jde směrem k Atarímu,#HL; [Není jisté, zda šlo lokalitu, či spíše o označení karavanní stezky.] bojoval proti Izraeli a zajal z něj zajatce. 2Tehdy učinil Izrael slib Hospodinu: Jestliže opravdu vydáš#v. 34; [Zde je v StS poprvé uvedena vazba “vydat do ruky” (tj. moci) někoho, která je o Hospodinu řečena celkem 84 (+ několik dalších případů bez uvedení ruky) – Dt 2,24!; Joz 2,24!; Sd 1,2!; 1S 14,10!; 1Kr 20,28; 2Kr 3,18; 2Pa 13,16; Ž 106,41. Většinou vydal Bůh nepřátele Izraeli, ale v době neposlušnosti naopak Izraelce jejich nepřátelům (26 – Sd 2,14p)] tento lid do mé ruky, zasvětím jejich města zkáze. 3Hospodin vyslyšel Izrael a vydal mu Kenaance; i zasvětil je a jejich města zkáze. To místo pojmenovali Chorma.#14,45; srv. Sd 1,17; [název souvisí s h. výrazem pro zasvěcení zkáze – cherem]
Bronzový had
4Pak vyrazili z hory Hóru směrem k Rákosovému moři, aby obešli edómskou zemi. Lid#h.: Duše lidu se stal cestou netrpělivý.#h.: byla krátká [srv. trpělivý – dlouhý k hněvu (Jr 15,15)]; srv. Ex 6,9; Za 11,8; Mi 2,7 5Lid mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi: Proč jste nás vyvedli z Egypta, abychom zemřeli v pustině? Vždyť tu není chléb ani voda. Znechutili jsme si tuto mizernou#[dle příbuzných jazyků se mohlo jednat o nechutnou luskovitou rostlinu]; srv. 11,5n stravu. 6Hospodin poslal na lid ohnivé#n : ?jedovaté; Dt 8,15; Iz 14,29 hady a ti lid kousali. Mnoho lidu z Izraele pomřelo. 7Lid přišel k Mojžíšovi a řekl: Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby od nás ty hady odstranil. Mojžíš se za lid modlil. 8Hospodin řekl Mojžíšovi: Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev. I stane se, že každý kdo je kousnut, když se na něj podívá, zůstane naživu. 9Mojžíš udělal bronzového hada a umístil ho na korouhev. I stalo se, když had někoho uštkl a ten se podíval na bronzového hada, že zůstal naživu.
Cesta do Moábu
10Synové Izraele vyrazili a utábořili se v Obótu. 11Pak vyrazili z Obótu a utábořili se v Ijéabárímu v pustině, která je naproti Moábu na východu slunce. 12Odtamtud vyrazili a utábořili se v údolí Zeredu. 13Odtamtud vyrazili a utábořili se za Arnónem,#[Potok vlévající se od V do Mrtvého moře; dnešní vádí elModžib]; 22,36; Dt 2,24; Joz 12,1; 2Kr 10,33; Jr 48,20 který je v pustině vycházející z emorejského území, neboť Arnón je moábskou hranicí mezi Moábem a Emorejci. 14Proto se říká v Knize#[v StS zmíněna pouze zde, ovšem srv. Joz 10,13; 2S 1,18] Hospodinových bojů: … Vahéb#[citát je asi fragmentem a jeho text je nejistý; v. 27] v Súfě a údolí Arnónu, 15sráz údolí, který se sklání k osadě#h.: osídlení Aru a opírá se o hranici Moábu. 16Odtamtud vyrazili do Beéru.#tj. Studny To je ten Beér,#n.: studna kde Hospodin řekl Mojžíšovi: Shromáždi lid a dám jim vodu.
17Tehdy zpíval Izrael tuto píseň: Vytryskni, studno! Zpívejte#[výraz obv. znamená “odpovědět”, zde (srv. 1S 18,7; 21,12; 29,5) zpívat – vyprávět s melodií] o ní, 18o studni, již vyhloubili předáci, šlechtici z lidu ji vykopali palcátem a svými holemi. A z pustiny vyrazili do Matany, 19z Matany do Nachaliélu, z Nachaliélu do Bamótu,#[snad totožné s Bamótbaal, 22,41] 20z Bamótu do údolí, které je na moábském území#h.: poli; srv. Gn 32,4; 1S 6,1 u vrcholu Pisgy, jež shlíží směrem k Ješímónu.#n.: pusté krajině; 1S 26,3; Dt 32,10
Vítězství nad Síchonem
21Izrael poslal posly k emorejskému králi Síchonovi se slovy: 22Dovol, ať projdu tvou zemí. Neuhneme do pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní; půjdeme královskou cestou, dokud neprojdeme tvým územím. 23Síchon však nedovolil Izraeli projít svým územím. Síchon shromáždil všechen svůj lid, vytáhl proti Izraeli do pustiny, přišel do Jahasu a bojoval proti Izraeli. 24Izrael ho pobil ostřím meče#[vazba “ostřím meče” (h.: na ústa meče) se vyskytuje v StS 34, většinou v souvislosti s dobýváním zaslíbené země (Ex 17,13; Dt 13,16; Joz 6,21; 10,28; Sd 1,8), ale i jinde (Gn 34,26; 1S 22,19; Jb 1,15; Jr 21,7); srv. Ž 149,6p] a obsadil jeho zemi od Arnónu až po Jabok, až k synům Amónovým, neboť hranice synů Amónových byla pevná.#n.: k Azu synů A., neboť Az byla hranice …; LXX: Ja(e)zer (v. 32!) byla hranice 25Izrael zabral všechna tato města. Izrael sídlil ve všech emorejských městech, v Chešbónu i ve všech jeho vesnicích. 26Chešbón byl totiž městem emorejského krále Síchona. Ten bojoval#[Na Síchonovi se tak skrze Izraelce (jako i v jiných případech – Sd 1,7) naplnil spravedlivý zákon odplaty] proti dřívějšímu moábskému králi a vzal z jeho ruky celou jeho zemi až po Arnón. 27Proto ti, kdo užívají pořekadla, říkají: Pojďme#[Třetí starověký poetický text v kp. byl posměšnou emorejskou písní o jejich někdejším vítězství nad Moábem. Význam některých jeho částí je nejistý.] do Chešbónu! je zbudováno a upevněno město Síchonovo! 28Neboť vyšlehl oheň z Chešbónu, plamen z města Síchonova a strávil Ar Moáb, pány arnónských návrší.#LXX: pohltil kvádry Arnónu 29Běda tobě, Moábe, zahynul lid Kemóšův! Učinil své syny utečenci a své dcery uvrhl do zajetí emorejského krále Síchona. 30Stříleli jsme na ně;#n.: Svrhli jsme je zahynul Chešbón až po Díbón.#[6 km S od říčky Arnónu; dnešní Díbán. Pův. moábské město, které dobyli Emorejci. Později patřilo Rúbenovcům (32,2nn) a Gádovcům. 33,45] Pustošili jsme až po Nófach, který je u Médeby.
Vítězství nad Ógem
31Izrael pobýval v zemi Emorejců. 32Potom poslal Mojžíš prozkoumat Jaezer. Dobyli jeho vesnice a podrobili si Emorejce, kteří tam byli. 33Pak se vydali na cestu a táhli směrem k Bášanu. Bášanský král Óg se vším svým lidem vytáhl proti nim do boje k Edreí. 34Hospodin řekl Mojžíšovi: Neboj se ho, neboť jsem vydal do tvé ruky jej, všechen jeho lid i jeho zemi. Nalož s ním tak, jak jsi naložil s emorejským králem Síchonem sídlícím v Chešbónu. 35I pobíjeli ho, jeho syny a všechen jeho lid, až mu nezůstal nikdo, kdo by přežil, a obsadili jeho zemi.

Currently Selected:

Numeri 21: CSP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy