Marek 2
CSP

Marek 2

2
Ochrnutý spuštěný skrze střechu
1A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma.#ř.: v domě 2A [hned] se shromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani přede dveřmi. A mluvil k nim Slovo. 3Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři. 4A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést,#var.: protože se … nemohli přiblížit odkryli střechu#[typický dům měl rovnou střechu přístupnou po vnějším schodišti]; 13,15 tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. 5Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: “Synu,#ř.: Dítě tvé hříchy jsou odpuštěny.#var.: odpouštějí se ti hříchy6Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých srdcích: 7“Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, neli jediný: Bůh.” 8Ježíš hned svým duchem poznal, že#ř. + v nitru (n.: mezi sebou) takto uvažují, a řekl jim: “Proč tak uvažujete ve svých srdcích? 9Co je snadnější? Říci ochrnutému: "Tvé hříchy jsou odpuštěny", nebo říci: "Vstaň, vezmi své lehátko a choď"? 10Abyste však věděli, že Syn člověka#u Mk 14; Mt 8,20p má pravomoc odpouštět hříchy na zemi …”, říká ochrnutému: 11“Tobě pravím: Vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu.” 12On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni, oslavovali Boha a říkali: “Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.”
Povolání Leviho (Matouše)
13Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. 14Cestou uviděl Léviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: “Následuj mne.” On vstal a následoval#n.: a začal ho následovat. ho. 15A když Ježíš stoloval#[výraz přátelství] v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci#[dnes bychom řekli: sekularizovaní Židé; srv. Ž 104,35; Iz 33,14; Am 9,10; L 6,32nn] stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. 16Když učitelé Zákona z farizeů#var.: a farizeové; [většina, ale ne všichni učitelé Zákona byli farizeové; Mt 3,7p; Sk 23,9] viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: “Jak to, že jí [a pije] s celníky a hříšníky?” 17Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: “Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.”
Proč se učedníci nepostili
18Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: “Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?” 19Ježíš jim řekl: “Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den se budou postit.”
21“Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. 22A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno [se vylije] a měchy se zničí.#ř.: zahynou Ale mladé víno [se má dávat] do nových měchů!”
Pán soboty
23I stalo se, že v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24Farizeové mu řekli: “Podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí?” 25Ježíš jim říká: “Nikdy jste nečetli, co udělal David, když se ocitl v nouzi a dostal hlad, on i ti, kdo byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním?” 27A řekl#ř.: říkal jim: “Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28Takže Syn člověka je také pánem soboty.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad