Marek 2
CSP

Marek 2

2
Ochrnutý spuštěný skrze střechu
1A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je doma.#ř.: v domě 2A [hned] se shromáždilo mnoho lidí, takže už nebylo místo ani přede dveřmi. A mluvil k nim Slovo. 3Tu přicházeli lidé a nesli k němu ochrnutého; nesli ho čtyři. 4A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést,#var.: protože se … nemohli přiblížit odkryli střechu#[typický dům měl rovnou střechu přístupnou po vnějším schodišti]; 13,15 tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. 5Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: “Synu,#ř.: Dítě tvé hříchy jsou odpuštěny.#var.: odpouštějí se ti hříchy6Seděli tam někteří z učitelů Zákona a uvažovali ve svých srdcích: 7“Proč takhle mluví? Rouhá se! Kdo je mocen odpouštět hříchy, neli jediný: Bůh.” 8Ježíš hned svým duchem poznal, že#ř. + v nitru (n.: mezi sebou) takto uvažují, a řekl jim: “Proč tak uvažujete ve svých srdcích? 9Co je snadnější? Říci ochrnutému: "Tvé hříchy jsou odpuštěny", nebo říci: "Vstaň, vezmi své lehátko a choď"? 10Abyste však věděli, že Syn člověka#u Mk 14; Mt 8,20p má pravomoc odpouštět hříchy na zemi …”, říká ochrnutému: 11“Tobě pravím: Vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu.” 12On vstal, vzal hned své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni, oslavovali Boha a říkali: “Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.”
Povolání Leviho (Matouše)
13Ježíš opět vyšel podél moře a celý ten zástup k němu přicházel a on je vyučoval. 14Cestou uviděl Léviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: “Následuj mne.” On vstal a následoval#n.: a začal ho následovat. ho. 15A když Ježíš stoloval#[výraz přátelství] v jeho domě, mnozí celníci a hříšníci#[dnes bychom řekli: sekularizovaní Židé; srv. Ž 104,35; Iz 33,14; Am 9,10; L 6,32nn] stolovali spolu s Ježíšem a jeho učedníky, neboť jich bylo mnoho a následovali ho. 16Když učitelé Zákona z farizeů#var.: a farizeové; [většina, ale ne všichni učitelé Zákona byli farizeové; Mt 3,7p; Sk 23,9] viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: “Jak to, že jí [a pije] s celníky a hříšníky?” 17Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: “Lékaře nepotřebují zdraví, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšné.”
Proč se učedníci nepostili
18Janovi učedníci a farizeové se právě postili. I přijdou k němu a říkají: “Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?” 19Ježíš jim řekl: “Mohou se svatebčané postit, když je ženich s nimi? Dokud mají ženicha s sebou, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy jim bude ženich odebrán, a tehdy v onen den se budou postit.”
21“Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ta výplň odtrhne, nové od starého, a trhlina se ještě zhorší. 22A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno ty měchy roztrhne a víno [se vylije] a měchy se zničí.#ř.: zahynou Ale mladé víno [se má dávat] do nových měchů!”
Pán soboty
23I stalo se, že v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. 24Farizeové mu řekli: “Podívej, proč dělají v sobotu, co se nesmí?” 25Ježíš jim říká: “Nikdy jste nečetli, co udělal David, když se ocitl v nouzi a dostal hlad, on i ti, kdo byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a snědl chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kteří byli s ním?” 27A řekl#ř.: říkal jim: “Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28Takže Syn člověka je také pánem soboty.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.