Matouš 23
CSP

Matouš 23

23
Odhalení a kárání farizeů
1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2“Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní. 4Svazují těžká [a neúnosná] břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. 5A všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky#ř. fylaktéria, malé krabičky s verši Písma, které měli Židé při modlitbách připevněné na čele a na ruce (viz. Dt 6,8). a prodlužují třásně [svých oděvů], 6mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, 7pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují#n.: nazývají Rabbi [Rabbi]. 8Vy se však nenechte nazývat#n.: oslovovat Rabbi, neboť jediný je váš Učitel, vy pak všichni jste bratři. 9A nikoho nenazývejte na zemi svým Otcem, neboť jediný je váš Otec, ten nebeský.#var.: [v nebesích] 10Ani se nenechte nazývat Vůdci, neboť váš Vůdce je jeden, Mesiáš. 11Ale největší#ř.: větší z vás bude vaším služebníkem. 12Kdo se bude povyšovat, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.” 13“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit,#ř.: těm vstupujícím vstoupit nedovolujete. 14[Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.]
15“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali#ř.: učinili jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami.”
16“Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: "Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán." 17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo svatyně, která to zlato posvětila?#var.: posvěcuje; Ex 29,37; 30,29 18A "kdo by učinil přísahu při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by vyslovil přísahu při daru, který je na něm, je vázán." 19[Blázni a] slepci, co je větší: dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co je na něm. 21A kdo přísahá při svatyni, přísahá při ní i při Tom, kdo v ní přebývá. 22A kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím i při Tom, který na něm sedí.”
23“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. 24Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda#srv. Lv 11,4. (V aram. "komár"- kamlá a "velbloud"- gamla znějí podobně.) polykáte.”
25“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. 26Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše [a mísy], aby se stal čistým i jejich#var.: její zevnějšek.”
27“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným#[Protože ten, kdo vstoupil na hrob, se stal “nečistým” (Nu 19,16), hroby se bílily, aby byly snadno vidět, zvl. v noci.]; Sk 23,3 hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.”#n.: nepravosti; 7,23; Ř 4,7; 6,19; Tt 2,14
29“Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých 30a říkáte: "Kdybychom žili#ř.: byli ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve#ř.: v krvi proroků podíl." 31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. 32I vy naplňte míru svých otců! 33Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu#ř.: soudu Gehenny? 34Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona;#n.: znalec Písma; 2,4p; 13,52 některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, 35aby na vás padla#ř.: přišla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. 36Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení.”
Nářek nad Jeruzalémem
37“Jeruzaléme, Jeruzaléme,#Pouze zde Matouš užívá h. formu Ierúsalém (resp. Jerúšalém), kdežto jinde dává přednost řeckému tvaru Hierosolyma (např. 2,1; 3,5; 4,25; 5,35; 21,1). který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 38Hle, váš dům se vám zanechává [pustý]. 39Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: "Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!"”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad