Matouš 12
CSP

Matouš 12

12
Pán soboty
1V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci dostali hlad a začali trhat klasy a jíst. 2Když [je] uviděli farizeové, řekli mu: “Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí.” 3On jim však řekl: “Nečetli jste, co udělal David, když vyhladověl, on i ti, kdo byli s ním? 4Jak vešel do Božího domu a jak snědli#var.: snědl; 1S 21,6 chleby předložení,#ř. artoi tés protheseós, h. lechem happáním, dosl. "chléb tváře". Tyto chleby byly každou sobotu předkládány před B. tvář za 12 pokolení Izraele; viz Ex 25,30; Lv 24,5–9; He 9,2. které nesměl jíst ani on ani ti, kdo byli s ním, ale jen kněží? 5Anebo nečetli jste v Zákoně, že o sobotách kněží v chrámě porušují#ř.: znesvěcují; Iz 56,2; Ez 20,13 sobotu, a přece jsou bez viny? 6Pravím vám, že zde je někdo větší než chrám. 7Kdybyste věděli, co znamená: "Milosrdenství chci, a ne oběť", neodsoudili byste nevinné. 8Vždyť Syn člověka je pánem soboty.”
9A když odtamtud odešel, přišel do jejich synagogy. 10A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou#ř.: uschlou ruku. I otázali se ho: “Je dovoleno v sobotu uzdravovat?#var.: uzdravitTo proto, aby jej obžalovali. 11On jim řekl: “Kdyby měl někdo z vás ovci#ř.: Kdo bude z vás člověk, který bude mít jednu / jedinou ovci … a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což by ji neuchopil a nevytáhl?#L 14,5; ř. egeirein – "probouzet / vstávat / křísit / pozvedat" 12Oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.” 13Potom tomu člověku řekl: “Natáhni svou ruku.” Natáhl ji, a byla zase v pořádku a zdravá jako ta druhá. 14Farizeové však vyšli a radili se#ř.: přijali radu; 22,15; 26,4; 27,1.7; 28,12; Sk 4,15 proti němu, jak by ho zahubili.
15Ježíš to věděl#n.: se to dověděl / to poznal a odešel odtamtud. A následovaly jej velké zástupy#var.: mnozí a on je všechny uzdravil; 16a přísně jim domluvil, aby nerozšiřovali pověst o něm.#ř.: aby ho neučinili známým 17To proto, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: 18"Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše. Vložím na něho svého Ducha a ohlásí soud národům. 19Nebude se přít ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. 20Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo#n.: soud / vládu (Boží); ř. krisis, h. mišpát k vítězství.#LXX i h.: k pravdě 21A v jeho jméno budou národy skládat naději."
Napomenutí farizeů
22Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý [a slepý] mluvil a viděl. 23A všechny zástupy byly ohromeny a říkaly:#n.: začaly říkat “Snad to není ten Syn Davidův?” 24Když to uslyšeli farizeové, řekli: “Ten člověk vyhání démony jen v moci#n.: skrze; ř.: v Belzebulovi … (srv. Mt 9,34p) Belzebula, vládce démonů.” 25[Ježíš] však znal jejich myšlenky a řekl jim: “Každé království samo proti sobě rozdělené pustne a žádné město nebo dům sám proti sobě rozdělený neobstojí. 26A vyháníli Satan Satana, rozdělil se sám proti sobě. Jak tedy obstojí jeho království? 27A vyhánímli já démony v moci#n.: skrze; ř.: v Belzebulovi … (srv. Mt 9,34p) Belzebula, v čí moci je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. 28Jestliže však já vyháním démony v moci#n.: skrze; ř.: v Belzebulovi … (srv. Mt 9,34p) Ducha Božího, pak už k vám přišlo Boží království. 29Nebo jak může někdo vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek,#ř.: nádoby / nářadí; srv. Sk 9,15; Ř 9,21; 2K 4,7; 2Tm 2,20nn. jestliže siláka nejdříve nespoutá? A teprve pak vyloupí jeho dům. 30Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. 31Proto vám pravím: Každý hřích i rouhání#n.: zlé mluvení / urážky bude#var.: [+ vám] lidem odpuštěno, ale rouhání#n.: zlé mluvení / urážky proti Duchu#var.: [+ lidem] odpuštěno nebude. 32A tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale tomu, kdo by promluvil proti Duchu Svatému, nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.”
Slova prozrazují charakter
33“Vypěstujte#ř.: Učiňte krásný strom, a jeho ovoce bude krásné, nebo vypěstujte#ř.: Učiňte špatný strom, a jeho ovoce bude špatné. Vždyť strom se pozná podle ovoce. 34Plemeno zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste zlí? Vždyť ústa mluví z přebytku srdce. 35Dobrý člověk z dobrého pokladu vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. 36Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet#ř.: slovo; L 16,2; Sk 19,40p; Ř 14,12; He 13,17; 1Pt 4,5 v den soudu. 37Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen.”
Znamení proroka Jonáše
38Tehdy mu někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli:#ř.: odpověděli řka “Učiteli, chceme od tebe uvidět znamení.” 39On jim však odpověděl: “Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. 40Vždyť jako "byl Jonáš v břiše velké ryby tři dny a tři noci", tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. 41Ninivští muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání#n.: vyhlášení / zvěst (Ř 16,25); Jon 3,5-- a hle, zde je někdo většínež Jonáš. 42Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela Šalomounovu moudrost -- a hle, zde je někdo větší než Šalomoun.”
Nečistý duch se vrací
43“Když pak nečistý duch vyjde od člověka, prochází bezvodými místy, hledaje odpočinutí, ale nenalézá. 44Tehdy si říká: "Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel." A když přijde, nalézá dům prázdný, zametený a vyzdobený.#n.: uklizený 45Potom jde a vezme s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám; vejdou a bydlí tam. A poslední věci onoho člověka se stávají horšími než ty první. Tak bude i s tímto zlým pokolením.”
Ježíšova matka a bratři
46Když ještě mluvil k zástupům, hle, venku stáli jeho matka a bratři a chtěli s ním mluvit. 47[Kdosi mu řekl: “Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.”] 48On však tomu, kdo mu to říkal,#var.: řekl odpověděl: “Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?” 49Ukázal rukou#ř.: Natáhl ruku na své učedníky a řekl: “Hle, má matka a moji bratři. 50Neboť každý, kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, sestra i matka.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad